Aktīvie pētījumi

Latvijas meža resursu statistiskā inventarizācija
Projekta vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 11.1.2010
Beigu datums: 15.12.2011

Latvijas meža resursu statistisko inventarizāciju (MSI) LVMI Silava veic saskaņā ar valsts deleģējumu. Saskaņā ar MK noteikumu "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" III nodaļas "Meža statistiskās inventarizācijas kārtība" nosacījumiem, meža statistisko inventarizāciju atbilstoši zemkopības ministra noteiktajai meža statistiskās inventarizācijas veikšanas un mežaudzes sekundāro parametru aprēķināšanas metodikai veic LVMI Silava. LVMI Silava katru gadu līdz 1. aprīlim iesniedz Zemkopības ministrijā iepriekšējā gada inventarizācijā iegūto informāciju. LVMI Silava nodrošina inventarizācijas datu pastāvīgu glabāšanu elektroniskā veidā hronoloģiskā secībā pa meža inventarizācijas periodiem.

Saskaņā ar Latvijas MSI pamatnostādnēm, inventarizācijas pamatvienība ir 500 m2 apļveida parauglaukums. Parauglaukumi apvienoti kvadrātveida traktos pa 4 parauglaukumiem katrā. Katrā parauglaukumā tiek uzmērīti visi koki, nosakot krūšaugstuma diametru. Tiek uzmērīti koki augstumlīknes konstruēšanai.

Pirmajā MSI ciklā tika noteikts meža elementa vecums, kā arī pēdējo 5 un 10 gadskārtu platums, lai izskaitļotu tekošo potenciālo krājas pieaugumu.

Sākot ar 2009. gadu, Latvijā tiek veikts MSI inventarizācijas II cikls – tiek pārmērīti iepriekšējā ciklā uzmērītie koki, parauglaukumus atrodot atkārtoti. II ciklā netiek mērīts gadskārtu platums, jo tekošais pieaugums tiks noteikts kā krājas starpība starp pirmo un otro uzmērījumu.

Sakarā ar strauju budžeta samazinājumu 2009. gadā (MSI budžets 2010. gadā salīdzinājumā pret 2008. gadu tika samazināts par 44%), šobrīd LVMI Silava veic tikai pašus nepieciešamākos lauka mērījums, apsekojot 2500 Latvijas sauszemes teritorijā iekrītošos parauglaukumus un veicot mērījumus vismaz 1446 parauglaukumos, kuros konstatēti koksnes resursi. Šie mērījumi nodrošina MSI nepārtrauktību. Turpmāk, piesaistot papildus nepieciešamos finanšu resursus, tiks veikta programmatūras izstrāde datu apstrādei, datu ievadīšana, kā arī rezultātu interpretācija. Šobrīd mūsu rīcībā ir tikai 2009. gada mērījumi, 2010. gada novembra beigās pabeigti otrā gada lauka mērījumi. 2 gadu mērījumi, kopā ņemot, ir pārāk mazs datu apjoms, lai korekti atspoguļotu meža resursu izmaiņas, īpaši ciršanas apjomus, kādēļ pirms II MSI 5 gadu cikla beigām šī informācija, visticamāk, netiks publiskota.

Latvijas MSI datiem piemīt liela zinātniskā vērtība – 2010. gadā uz MSI informācijas pamata tiek izstrādāti vairāki meža nozares finansēti projekti, piemēram, Meža attīstības fonda (MAF) projekti "Latvijas meža resursu ilgstpējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde" un "Privāto mežu potenciālā devuma Latvijas kokrūpniecībai 2011.–2015. gadā novērtējums", a/s "Latvijas valsts meži" pasūtītais pētījums "Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana, izmantojot pārmērītos meža statistiskās inventarizācijas datus". LVMI Silava ir iesaistījies starptautiskā projektā "Future Development and Implemantation of EU-level Forest Monitoring System (FutMon)", saņemot tā īstenošanai arī MAF atbalstu. Uz MSI datu pamata LVMI Silava nodrošina  nacionālo kompetenci oglekļa piesaistes jautājumos (Vides un reģionālās attīstības ministrijas pasūtītais pētījums "Izstrādāt mežu zemes izmantošanas maiņas matricu un veikt tās integrēšanu nacionālajā siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas pārskatā par Kioto protokola 3.3 un 3.4 pantā minētajiem pasākumiem", a/s "Latvijas valsts meži" pasūtītais pētījumas "Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu bilances noteikšanas pētījumu programmas izstrāde". Uz MSI bāzes 2010. gadā LVMI Silava sagatavoja pētījumu projekta pieteikumu "Inovatīvu metožu un atbalsta programmatūras izstrāde koksnes resursu uzmērīšanai un novērtēšanai uz Latvijas meža statistiskās inventarizācijas informācijas bāzes" ERAF aktivitātē Nr. 2.1.1.1 "Atbalsts zinātnei un pētniecībai". Projekta pieteikums ir apstiprināts un projekts tiks uzsākts pēc līguma parakstīšanas 2010. gada novembrī.

Uz MSI pamata LVMI Silava ir piedalījies vairākās starptautiskās aktivitātēs, piemēram, COST akcijās - E43 "Harmonization or National Forest Inventories in Europe: Techniques for Common Reporting" (2004–2008) (www), kā arī 2010. gadā uzsāktajā akcijā "Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources: A European Approach from Multisource National Forest Inventories (USEWOOD) (www). LVMI Silava ir Eiropas Nacionālo meža inventarizāciju tīkla (European National Forest Inventory Network (ENFIN)) (www) biedrs.

Pielikums:

  1. Latvijas meža resursu statistiskās inventarizācijas I cikla rezultāti
  2. Latvijas meža resursu statistiskās inventarizācijas 2010. gada izmaksu tāme

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.