Aktīvie pētījumi

Melleņu (Vaccinium) ģints ģenētisko resursu izpēte Latvijā
Projekta vadītājs: Agnese Gailīte
Sākuma datums: 1.8.2017
Beigu datums: 31.7.2020

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/123).
Programma "Izaugsme un nodarbinātība".
Specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā".
Pasākums 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".

  

Pēcdoktorants: Agnese Gailīte
Atbildīgā persona: Dainis Ruņģis

Projekta kopējās izmaksas – 133 806 EUR.

Tradicionāli ģenētiskie resursi tiek saglabāti ex situ gēnu bankās, lauka kolekcijās vai izmantojot kriosaglabāšanu. Šobrīd sāk attīstīties jauna ģenētisko resursu saglabāšanas joma – in situ saglabāšana, uzsvaru liekot uz kultūraugu savvaļas radinieku un savvaļā ražojošo augu (Crop wild relatives (CWR) and wild harvested plants) saglabāšanu in situ un stratēģiju izstrādi šī mērķa sasniegšanai. Stratēģijas izstrādei nozīmīga ir populāciju struktūras un ģenētiskās daudzveidības analīze. Latvijā nozīmīgākie šīs grupas augi ir lopbarības zālaugi, ārstniecības un aromātiskie augi, kā arī savvaļas ogas un augļi. Vaccinium ģints augi tiek izmantoti gan kā selekcijas materiāls jaunu šķirņu ieguvei (Latvijā izveidotas vairākas brūkleņu un Eša zileņu (Vaccinium ashei Reade) šķirnes), pārtikā, kā arī ir nozīmīgi ārstniecības augi. Tomēr ar molekulāri ģenētiskajām metodēm šīs ģints sugas Latvijā nav pētītas. Pasaulē pārsvarā ir pētītas Vaccinium ģints sekcijas Cyanococcus sugas, kuras Latvijā savvaļā nav sastopamas.

Pētījuma mērķis – veikt Vaccinium ģints sugu in situ apzināšanu Latvijā un to molekulāri ģenētisko izpēti, tādējādi iegūstot zināšanas par šo sugu struktūru un ģenētisko daudzveidību, kas nākotnē dotu ieguldījumu kultūraugu savvaļas radinieku stratēģijas izstrādē.

Plānotās darbības / aktivitātes:

  1. pētāmo vietu un populāciju atlase un dokumentēšana,
  2. DNS kolekciju izveidošana,
  3. piemērotāko DNS marķieru atlase un ģenētisko analīžu veikšana,
  4. fizioloģisko analīžu veikšana ar nedestruktīvām metodēm vides ietekmes un sugu vitalitātes noteikšanai dažādos meža tipos,
  5. rezultātu analīze un publikāciju sagatavošana.

Aktualitātes

  1. 2017.10.30. Projekts uzsākts 2017. gada 1. augustā. Laikā no 1.08.2017.–30.10.2017. uzsākta paraugu ievākšana ģenētisko analīžu veikšanai. No ievāktajiem paraugiem izdalīta DNS un sākts darbs pie praimeru izvēles un PCR reakcijas apstākļu pārbaudes.
  2. 2018.01.29. Turpināts darbs pie molekulāro marķieru izvēles melleņu genotipēšanai. Šobrīd izvēlēti 11 potenciālie mikrosatelītu marķieri (EST SSR). Uzsākta melleņu genotipēšana un genotipu datu kopas izveide.
  3. 2018.05. LVMI Silava avīzes "Silavas Zīle" 2018. gada maija numurā publicēts raksts par pētījuma tēmu. Raksts šeit.
  4. 2018.06. Mobilitātes braucieni uz Igauniju un Lietuvu, lai ievāktu melleņu, brūkleņu un zileņu paraugus DNS analīzēm. Komandējuma atskaite šeit. No ievāktajiem paraugiem izdalīta DNS un līdz analīžu veikšanai tiek uzglabāta -20oC.
  5. 2018.09.28. Dalība divos "Eiropas Zinātnieku nakts 2018" pasākumos: (1) LVMI Silava Eiropas Zinātnieku nakts pasākumā Agnese Gailīte nolasīja referātu "Mellenes uz pjedestāla jeb Melleņu (Vaccinium) ģints ģenētisko resursu izpēte" un (2) referāts Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas Centrālajā zālē organizētajā pasākumā, kur notika jauno zinātnieku pētījumu prezentācijas un pieredzes stāsti par Latvijas pēcdoktorantu pētījumiem un sasniegumiem; programma šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.