Aktīvie pētījumi

Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā (LIFE OrgBalt)
Projekta vadītājs: Ieva Līcīte
Sākuma datums: 1.8.2019
Beigu datums: 31.8.2023

LIFE OrgBalt granta līguma Nr. LIFE18CCM/LV/001158.

LIFE OrgBalt pērtījuma mērķis ir klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu demonstrēšana, apsaimniekojot auglīgas organiskas augsnes lauksaimniecības un meža zemēs mērenajā klimata joslā, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un sniegtu ieguldījumu ES kopīgo un nacionālo klimata mērķu sasniegšanā saistību periodā pēc 2020. gada.

Pētījuma nozīmīgākais rezultāts ir zinātnisks pamatojums klimata pārmaiņu mazināšanas metodēm, kas pielietojamas SEG emisiju samazināšanai, apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes lauksaimniecības un meža zemēs; samazinātas SEG emisijas pētījuma demonstrējumu teritorijās; uzlaboti SEG emisijas koeficienti auglīgām organiskām augsnēm; SEG uzskaites sistēma un SEG emisiju datu bāze Baltijas reģiona valstīm; vadlīnijas pārdomātai un uz klimata izmaiņu mazināšanu vērstai organisko augšņu pārvaldībai, aprēķinu rīki, politikas plānošanas rīki, pētījuma publicitātes darbības, zinātniskas un populāras publikācijas.

Kontaktpersona LVMI Silava: Ieva Līcīte

Pētījumu īsteno 5 valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā un Vācijā.

Partneri:

  • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (vadošais partneris),
  • Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centrs,
  • Somijas Dabas resursu institūts "Luke",
  • Tartu Universitāte (Igaunija),
  • biedrība "Baltijas krasti" (Latvija),
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
  • Latvijas Republikas Zemkopības ministrija,
  • Michael Succow fonds (Vācija).

Finansētāji: Eiropas Savienības LIFE programma un Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

LIFE OgrBalt interneta vietne šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.