Aktīvie pētījumi

Molekulāro marķieru izstrāde juvenilitātes novērtēšanai āra bērza mikropavairošanas laikā (Betula pendula Roth)
Projekta vadītājs: Dainis Edgars Ruņģis
Sākuma datums: 1.1.2020
Beigu datums: 31.12.2022

Fundamentālā un lietišķā pētījuma Nr. lzp-2019/1-0387.

Pētījuma mērķis: Izstrādāt molekulāros marķierus juvenilitātes noteikšanai āra bērza (Betula pendula Roth) mikropavairošanas laikā, kas balstītos uz miRNS un to mērķa gēnu ekspresijas izmaiņām āra bērza in vitro kultūrā rejuvenilizācijas laikā, kā arī izpētīt to ietekmējošos faktorus.

Pētījuma izstrādes rezultātā tiks noteikti āra bērza rejuvenilizāciju ietekmējošie faktori mikropavairošanas procesā, identificēti konservatīvie miRNS, noskaidrota miRNS (arī miR156/157, miR172) un mērķa gēnu ekspresijas saistība ar bērza juvenilitātes pakāpi, kā arī tiks pārbaudīta pētījuma laikā izstrādātā juvenilās stadijas identifikācijas tehnoloģija uz potētajiem bērziem, kā arī selekcijas procesā atlasītu bērzu genotipiem ar dažādu morfoģenēzes potenciālu in vitro. Uz iegūto zināšanu pamata tiks izveidota efektīva bērzu juvenilitātes noteikšanas tehnoloģija mikropavairošanas laikā, kuru varēs izmantot bērzu selekcijas programmā ģenētiski augstvērtīga bērza reproduktīvā materiāla ieguvei, kā arī pielāgot to citiem kokaugiem, kurus grūti mikroklonāli pavairot.

Pētījuma mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:

 1. miRNS un ekspresēto gēnu sekvenēšana sējeņos (juvenīlā kontrole), pieaugušā bērzā (nobriedusī kontrole), un bērza in vitro dzinumos ar atšķirīgu morfogēno potenciālu;
 2. mikroRNS un mērķa gēnu molekulāro marķieru izveide juvenilitates noteikšnai;
 3. Morfoloģisko, anatomisko un fizioloģisko iezīmju novērtēšana āra bērza in vitro dzinumos rejuvenilizācijas laikā;
 4. Izpētīt rejuvenilizācijas mehānismu potētajos bērzos izmantojot molekulāros marķierus;
 5. Pārbaudīt izveidotos marķierus uz 1015 bērzu in vitro genotipiem ar dažādu morfogēno potenciālu.

Pētījuma aktivitātes:

 1. Sekvenēšana un datu analīze.
 2. Augu materiāla ievākšana un RNS ekstrakcija tālākajām analīzēm.
 3. Molekulāro marķieru izstrāde un validācija.
 4. Morfoloģisko, anatomisko un fizioloģisko parametru izvērtēšana āra bērza in vitro dzinumos rejuvenilizācijas laikā.
  4.1. Morfoloģisko parametru izvērtēšana.
  4.2. Anatomisku parametru izvērtēšana.
  4.3. Fizioloģisko parametru izvērtēšana.
 5. Izstrādāto molekulāro marķieru izvērtēšana uz 10–15 atlasītiem bērzu genotipiem in vitro un potētajiem bērziem.
  5.1. miRNS un to mērķa gēnu ekspresijas analīze 10–15 bērzu genotipiem ar atšķirīgu morfogēno potenciālu in vitro.
  5.2. miRNS un to mērķa gēnu ekspresijas analīze potētajos bērzos.

Aktualitātes:

 1. 30.01.2020. Dalība Latvijas Universitātes 78. Zinātniskajā konferencē ar prezentāciju Baiba Krivmane, Elva Girgžde, Ineta Samsone un Dainis Ruņģis "Molekulāro marķieru izstrāde juvenilitātes novērtēšanai āra bērza (Betula pendula Roth) in vitro kultūrās mikropavairošanas laikā" (koferences programma šeit).

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.