Aktīvie pētījumi

Biomasas ražošanas saimniecisko un vides aspektu izpēte meliorācijas sistēmu buferjoslās un dabisko ūdensteču aizsargjoslām piegulošās teritorijās
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 1.1.2020
Beigu datums: 31.12.2022

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/437)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
Specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
Pasākums 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"

  

Galvenais izpildītājs: Andis Lazdiņš
Zinātniskais vadītājs: Dagnija Lazdiņa

Kopējais projekta finansējums: 132660,08 EUR

Pētījuma mērķis: izstrādāt zinātnisko pamatojumu meliorācijas sistēmu buferjoslu un dabīgo straumju aizsargjoslām piegulošo teritoriju (turpmāk tekstā kopā – buferjoslas) pārveidei par "biomasas ražotnēm". Latvijā buferjoslām ir ievērojams biokurināmā piegāžu palielināšanas, SEG emisiju samazināšanas un noteces ūdeņu kvalitātes uzlabošanas potenciāls. Pētījuma mērķa sasniegšanai izmantosim Baltijas valstīs un citos reģionos iegūtās zināšanas par īsa aprites cikla mežkopību (SRF) un īscirtmeta plantācijām (SRC), kā arī par meža mašīnu un vispārēja pielietojuma lauksaimniecības tehnikas izmantošanu plantāciju tipa stādījumos.

Galvenās pētījuma darbības ir:

 1. Meliorācijas sistēmu buferjoslu un dabisko straumju aizsargjoslām piegulošo teritoriju transformēšanai "biomasas ražotnēm" piemērotu ātri augošu koku sugu potenciāla novērtējums;
 2. Risinājumu atlase mehanizētai stādīšanai, agrīnai kopšanai un mežizstrādei "biomasas ražotnēs";
 3. Lēmumu atbalsta instrumentu izstrāde aizsargjoslu un dabīgo straumju aizsargjoslām piegulošo teritoriju pārveidei par "biomasas ražotnēm";
 4. Pētījuma rezultātu zinātniskā publicitāte.

Aktualitātes

 1. 27.04.2020. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 2. 27.07.2020. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 3. 30.09.2020. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 4. 02.01.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 5. 31.03.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 6. 30.06.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 7. 30.09.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 8. 30.12.2021. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 9. 31.03.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 10. 30.06.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 11. 30.09.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem. Vairāk informācijas par darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" pieejams šeit un šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.