Aktīvie pētījumi

Lāču monitorings 2020–2023
Projekta vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 27.5.2020
Beigu datums: 31.3.2023

Pētījuma pasūtītājs – Dabas aizsardzības pārvalde

Pētījuma uzdevumi:

 1. Lāča darbības pēdu uzskaite 2020., 2021. un 2022. gadā septiņās Natura 2000 teritorijās – dabas liegumos "Lielais Pelēčāres purvs", "Ziemeļu purvi", "Stompaku purvi", "Lubāna mitrājs", dabas parkos "Vecumu meži" un "Kuja" un "Teiču dabas rezervāts" un trīs vietās ārpus Natura 2000 teritorijām, kur pēdējo trīs gadu laikā novērota lāču klātbūtne.
 2. Molekulāri ģenētiskais monitorings 2020., 2021. un 2022. gadā atbilstoši "Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm" sniegtajām metodēm:
  2.1. katru gadu sešu matu lamatu ierīkošana teritorijā, kur iepriekšējos gados konstatēts vislielākais lāču blīvums. Matu lamatu apsekošana vismaz astoņas reizes saskaņā ar Rekomendācijās noteikto procedūru;
  2.2. katru gadu piecu veco ābeļdārzu apsekošana to ražas sezonā septiņās Natura 2000 teritorijās vai to tuvumā;
  2.3. katru gadu dravu postījumu vietu apsekošana (atbilstoši saņemtajiem ziņojumiem) un DNS saturošu materiālu ievākšana;
  2.4. katra gada ievākto DNS saturošu paraugu analīze ar molekulārās ģenētikas metodēm saskaņā ar Rekomendācijās noteikto metodi un atbilstošas datu bāzes izveide un tās papildināšana;
  2.5. 2020. gadā metodikas apraksta sagatavošana, kas integrējams Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmā attiecībā uz Natura 2000 vietu un fona brūnā lāča monitoringu.
 3. Apmācību jeb kalibrācijas semināru organizēšana katru gadu sabiedrības daļai (Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, mednieki, meža darbinieki, biškopji, robežsargi, dabas draugi), kam savu aktivitāšu specifikas dēļ pastāv iespēja atrast brūnā lāča pēdas vai ģenētisko materiālu saturošus paraugus.
 4. Atskaišu sagatavošana par katru gadu, apkopojot ievāktos datus un interpretējot tos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pētījumu datiem.

Aktualitātes

 1. 2020.06.01. Relīze par pētījuma uzsākšanu šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.