Aktīvie pētījumi

Siltumnīcefekta gāzu emisijas faktoru un lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku izstrāde degradētu kūdrāju apsaimniekošanai pēc kūdras ieguves
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 1.4.2020
Beigu datums: 31.3.2023

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 3. kārtaa ietvaros ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas faktoru un lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku izstrāde degradētu kūdrāju apsaimniekošanai pēc kūdras ieguves" (vienošanās numurs 1.1.1.1/19/A/064) īstenošanu.

Kopējais projekta finansējums: 675370,69 EUR.

Pētījuma mērķis: sniegt ieguldījumu UNFCCC Parīzes nolīguma (turpmāk tekstā – Parīzes nolīgums), ES politikas (piemēram, ES Regulas 2018/841 par siltumnīcas efekta gāzu emisiju un piesaistes zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā iekļaušanu klimata un enerģētikas satvarā līdz 2030. gadam, turpmāk tekstā – ZIZIM Regula) un valsts klimata politikas laika posmā pēc 2020. gada mērķu īstenošanā, izstrādājot lēmumu pieņemšanas atbalsta rīkus un novērtējuma metodiku inovatīvo klimata pārmaiņu mazināšanas (KPM) pasākumu īstenošanai degradētos kūdrājos pēc kūdras izstrādes, lai samazinātu siltumnīcas efekta gāzes (SEG) no mitrājiem, zālājiem un mežiem degradētos kūdrājos. Pētījuma mērķi sasniegs, uzlabojot zināšanu bāzi, palielinot kapacitāti KPM pasākumu īstenošanai, pārbaudot klimatam labvēlīgās apsaimniekošanas pieejams, lai īstenotu ES saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, un nodrošināt pārvedamus un atkārtojamus rīkus klimata stratēģijas laika posmam pēc 2020. gada izstrādei, īstenošanai un pārbaudei.

Izvirzīti sekojoši specifiski uzdevumi: (1) uzlabot GHG uzskaites metodes un darbību datus apsaimniekotiem mitrājiem; (2) identificēt un demonstrēt ilgtspējīgus, elastīgus un rentablus KPM pasākumus, ko var pielietot degradētos kūdrājos; (3) nodrošināt rīkus KPM politikas izstrādei, īstenošanai un pārbaudei; (4) uzlabot mērķa grupu informētību un zināšanu līmeni.

Galvenās pētījuma darbības ir:

 1. Meliorācijas sistēmu buferjoslu un dabisko straumju aizsargjoslām piegulošo teritoriju transformēšanai "biomasas ražotnēm" piemērotu ātri augošu koku sugu potenciāla novērtējums;
 2. Risinājumu atlase mehanizētai stādīšanai, agrīnai kopšanai un mežizstrādei "biomasas ražotnēs";
 3. Lēmumu atbalsta instrumentu izstrāde aizsargjoslu un dabīgo straumju aizsargjoslām piegulošo teritoriju pārveidei par "biomasas ražotnēm";
 4. Pētījuma rezultātu zinātniskā publicitāte.

Aktualitātes

 1. 22.04.2020. Relīze par pētījuma uzsākšanu šeit.
 2. 30.06.2020. Zinātniskās darba grupas paveiktais pārskata periodā šeit.
 3. 30.09.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 4. 30.04.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 5. 30.06.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 6. 24.09.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 7. 30.12.2021. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 8. 30.03.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 9. 30.06.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 10. 30.09.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no Eiropas Reģionālā attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 3. kārtas līdzekļiem. Vairāk informācijas par pasākumu "Praktiskas ievirzes pētījumi" pieejams šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.