Aktīvie pētījumi

Lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments meža ražības paaugstināšanai, nodrošinot efektīvu un klimatam piemērotu selekcijas efekta pārnesi
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 1.9.2020
Beigu datums: 31.8.2023

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.1/19/A/111)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
pasākums 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Mežu pielāgošanās klimata izmaiņām, nodrošinot audžu dzīvotspēju un produktivitāti nākotnē, ir ļoti svarīga, lai garantētu sociālekonomiski nozīmīgus meža ekosistēmas pakalpojumus. 

Pētījuma mērķis ir izveidot lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu (rīku), kas nodrošina efektīvu meža selekcijas rezultātu praktisku izmantošanu kokaudžu ražības paaugstināšanai, ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi kā arī nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesības uz šādu sistēmu veģetatīvi pavairotu klonu optimālā izmantošanas areāla determinēšanā. 

Pētījumam ir starpdisciplināra ietekme, un tajā iesaistīti pētnieki no tādām zinātnes disciplīnām kā mežzinātne (meža ekoloģija, mežkopība, meža selekcija), kā arī bioloģijas zinātnes (galvenokārt koku fizioloģija) (OECD "Frascati rokasgrāmata" 4.1. un 1.5. jomas).
Starpnozaru un pārrobežu sadarbība nodrošinās stabilu platformu 3 doktorantu darbībai (divu promocijas darbu izstrādei par projekta rezultātiem un viena papildinājuma pabeigšanai, kas saistīts ar meža apsaimniekošanas riskiem un klimata datiem kā projekta tēmām). Tas arī nodrošinās projekta komandas kompetenču attīstību un līdz ar to kapacitātes palielināšanos, lai piedalītos turpmākajos pētījumos par meža pielāgošanās, noturības, riska mazināšanas un klimatam pielāgotas mežsaimniecības risinājumu attīstības aktuālākajām jomām.

Pētījums galvenokārt sniegs ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas RIS3 prioritārajā jomā "Uzlabotā zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošas priekšrocības un kuras ir svarīgas, pārveidojot zināšanas ekonomikā" un attiecas uz jomu – "Zināšanu ietilpīga bioekonomika", bet arī "Primāro produktu efektīvāka izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanā, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un pielietojuma dažādošana" un "Nepārtraukta jaunu produktu un / vai pakalpojumu meklēšana". Pētījuma īstenošanas jomas ir "Mežsaimniecība un mežizstrāde" un "Profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi". Sagaidāmajam projekta rezultātam atbilstošā saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija: NACE 2 "Mežsaimniecība un mežizstrāde" un 74.90 "Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi". Projekts netieši ietekmēs tādu nozari kā NACE 16 "Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana". Projekts ir saistīts ar saimniecisko darbību, un to īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" – vadošais meža zinātnes ideju, pētījumu un attīstības centrs Latvijā, atbildīgs par meža koku selekcijas programmas, kā arī ar mežu adaptāciju un ražību saistītu pētījumu realizāciju. Projekts tiks realizēts kā rūpnieciskais pētījums (TRL2-4).

Galvenās aktivitātes:

 1. Klimata pārneses funkciju attīstība;
 2. Klimata saskaņošana;
 3. Ģenētiskā ieguvuma novērtēšana;
 4. Nelineāru klimata un koku augšanas attiecību modeļu izstrāde;
 5. Lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenta izstrāde.

Galvenās aktivitātes tiks papildinātas ar projekta vadības, zināšanu un tehnoloģijas pārneses un sabiedrības informēšanas aktivitātēm.

Pētījuma mērķa grupai: "zinātniskā institūcija" – LVMI Silava un "zinātnē un pētniecībā nodarbinātie darbinieki, doktoranti" būs pieejami šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, komandējuma un darba braucienu izmaksas.

Plānoti šādi rezultāti:

 1. 10 oriģināli zinātniskie raksti;
 2. 1 prototips – lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments (rīks);
 3. 1 intelektuālais īpašums "Modeļa lēmumu atbalsta sistēma klona materiāla izvēlei";
 4. dalība 4 zinātniskajās konferencēs;
 5. 9 sabiedrības informēšanas pasākumi;
 6. 3 jaunie zinātnieki (ar kopējo PLE 1.6) kas iesaistīti pētījuma realizācijā un pēc projekta saglabātas to darba vietas.

Atslēgas vārdi: meža selekcija, meža adaptācijas, meža atjaunošana, ražojošā mežkopība 

Aktualitātes

 1. 12.10.2020. Pētījuma koncepts un sagaidāmie rezultāti diskutēti ar netiešo mērķa grupu – meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Relīze šeit.
 2. 22.12.2020. Iedzimtības ietekme uz caurmēra pieauguma dinamiku: pirmie pētījuma rezultāti. Relīze šeit.
 3. 16.04.2021. Pētījuma koncepts un rezultāti prezentēti starptautiskā seminārā. Relīze šeit.
 4. 24.05.2021. Raksturota klimatisko faktoru ietekme uz atšķirīgu egles provenienču augšanu. Relīze šeit.
 5. 16.07.2021. Pētījuma dalībniece veikusi promocijas darba priekšaizstāvēšanu. Relīze šeit.
 6. 20.09.2021. Pētījuma rezultāti prezentēti LMIB Meža Zināšanu dienās. Relīze šeit.
 7. 30.09.2021. Pētījuma rezultāti prezentēti Ziemeļu un Baltijas valstu meža selekcijas konferencē "NordGen Forest Conference 2021". Relīze šeit.
 8. 07.10.2021. Dalība starptautiskā kursā par klimata pārmaiņām un mežsaimniecību. Relīze šeit.
 9. 10.12.2021. Pētījuma rezultāti prezentēti meža politikas veidotājiem. Relīze šeit.
 10. 10.01.2022. Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē. Relīze šeit.
 11. 11.02.2022. Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā seminārā. Relīze šeit.
 12. 08.04.2022. Relīze "Pētījuma rezultāti prezentēti atklātā lekcijā studentiem" šeit.
 13. 12.05.2022. Relīze "Pētījuma rezultāti atspoguļoti populārzinātiskā publikācijā" šeit.
 14. 30.06.2022. Relīze "Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē" šeit.
 15. 05.07.2022. Sabiedrība informēta par pētījumu videosižētā; video šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.