Aktīvie pētījumi

Inovatīvu Baltā vītola-daudzgadīgo zālaugu agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana ar koksnes pelnu un mazāk pieprasīto kūdras frakciju maisījumiem ielabotās marginālās minerālaugsnēs
Projekta vadītājs: Kristaps Makovskis
Sākuma datums: 1.10.2020
Beigu datums: 30.9.2023

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.1/19/A/112)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
pasākums 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi", 3. kārta

Kopējais finansējums: 329 117.01 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 213 267.82 EUR (64,80%) un privātās attiecināmās izmaksas 115 849.19 EUR (35,20%)

Pētījuma vadītājs: Kristaps Makovskis
Kontaktpersona: Dagnija Lazdiņa

Pētījuma mērķis: izstrādāt inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas, lai veidotu ilgtspējīgu Balto vītolu (Salix alba)-daudzgadīgo zālaugu agromežsainiecības sistēmas, kuru mērķis ir atgriezt skābo minerālaugšņu marginālās platības bioekonomikā, izmantojot organiskās izcelsmes augsnes ielabotājus – kūdras ražošanas blakusproduktus un koksnes pelnus.

Aktivitātes

 1. Līdz šim izmantoto tehnoloģiju un metožu priekšrocību un trūkumu novērtējums izmēģinājumu stādījumos un sējumos, kas ierīkoti marginālas platībās, augsni ielabojot ar organiskas izcelsmes ielabošanas līdzekļiem.
 2. Koksnes pelnus un kūdru saturoša organiskā augsnes ielabošanas līdzekļa maisījumu receptūras izstrāde, tā izgatavošanas tehnoloģiskā procesa apraksta izveide, piemērotības ražošanas apstākļiem pārbaude.
 3. Apsekot vietējās Balto vītolu audzes, atlasīt, pavairot sievišķos un vīrišķos juvenili ātraudzīgos klonus ar augstvērtīgām stumbra īpašībām un labiem spraudeņu apsakņošanas rādītājiem, uzsākt selekcionāra tiesību aizsardzības procedūru.
 4. Apauguma iestrādes tehnoloģijas un alternatīvo organisko augsnes ielabošanas līdzekļu efektivitātes pārbaude smaga māla akmeņainā augsnē ar nenoturīgu mitruma režīmu audzējot ekoloģiski plastiskus kokaugus.
 5. Pētījuma administratīvie un publicitātes pasākumi.

Plānotie rezultāti

 1. 5 oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz  50% no nozares vidējā citēšanas indeksa;
 2. 5 oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
 3. 2 prototipi – koksnes pelnu kūdras substrāta ( starpposmā) un kūdras, pelnu maisījuma augsnes ielabošana līdzekļa komercializējami prototipi;
 4. 1 intelektuālais līgums Baltā vītola (Salix alba) klonu pavairošanas tiesības komerciāliem nolūkiem;
 5. 1 patents – CPVO reģistrēti Salix alba kloni;
 6. Radītas 2 jaunas darbavietas vides inženieriem (kopējais PLE 0.8) un 5 personām cels kompetenci (kopējais PLE 1.1). Pēc pētījuma noslēgšanas jaunajiem zinātniekiem un kompetenci cēlušajiem darbiniekiem saglabās darbavietas vēl piecus gadus.

Aktualitātes

 1. 2020. gada oktobris. Uzsākta perspektīvāko vītolu audžu apzināšana un iepriekš ierīkoto selekcijas stādījumu apsekošana: apraksts šeit.
 2. 15.12.2020. LVMI Silava ziņojums Kūdras biedrības padomes sapulcē, aicinot uz sadarbību un identificēt mazāk pieprasītās kūdras frakcijas. Ziņojums šeit.
 3. 29.01.2021. Dalība 2021. gada 26.–27. janvārī notikušajā konferencē "Zināšanās balstīta meža nozare". Relīze šeit.
 4. 31.03.2021. Pārskats par pētījuma II periodu šeit.
 5. 30.04.2021. Pētījuma grupa Eiropas Zinātnieku nakts ietvaros iepazītina ar aktuālajām šī gada pētījumu iecerēm. Plakāts šeit.
 6. 07.05.2021. Pētījuma grupa ir sagatavojusi  ziņojumu starptautiskajai Agromežsaimniecības konferencei, kas pārcelta no 2020. gada un šogad notiks tiešsaistes režīmā. LVMI Silava pētnieku ziņojums "(O1.3_3_36) Ecosystem services in short rotation coppice in agricultural land in Latvia" paredzēts 17. maijā, 16:10–16:20 virtuālajā telpā "1.3 AGROFORESTRY, BIODIVERSITY, AND WILDLIFE MANAGEMENT – ROOM C".
 7. 17.05.2021. Konferencē 5th European Agroforestry conference sniegts ziņojums "Ecosystem services in short rotation coppice in agricultural land in Latvia". Kongresa ziņojuma kopsavilkums šeit.
 8. 30.06.2021. Pārskats par pētījuma III periodā paveikto šeit.
 9. 23.08.2021. Ēterā par Balto vītolu pētīšanu kanāla RīgaTV24 raidījumā "Aktualitātes" 21.08. plkst 18:30 un atkārtojumā 23.08. plkst 07:30. Video šeit.
 10. 31.08.2021. Sagatavots pārskats par Darbību 3.1. Teorētiskā pamatojuma izstrāde kaļķa un dolomīta aizstāšanai ar koksnes pelniem un lopu mēslu aizvietošanai ar tirgū mazāk pieprasītām kūdras frakcijām. Pārskats šeit.
 11. 10.09.2021. Publicēti pirmie pētījumu rezultāti: Celma S., Vendina V., Lazdina D. 2021. Salix alba Clone Wilting Response to Heat Stress. Agronomy, 11, 1821; https://doi.org/10.3390/agronomy11091821
 12. 09.2021. Sagatavots video sižets "Balto vītolu audzēšana kūdras pelnu maisījumos". Video šeit.
 13. 23.09.2021. Konferencē 10th international scientific hybrid conference "Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change" sniegts ziņojums "Agriculture land afforestation with fast-growing woody crops:economic evaluation according to yields of previous experimental trials" (prezentācija šeit).
 14. 29.11.2021. Reģitrēts Salix alba vīrišķais klons Platonis (selekcionāra atsauce: S.ALBA PLATONE_2021 Nr n A20210392) klons, nākošajā gadā tiks uzsāktas tā stabilitātes un noturības pārbaudes.
 15. 25.01.2022. Publicēts raksts "Agriculture land afforestation with fast-growing woody crops: economic evaluation according to yields of previous experimental trials" (in: Proceedings of the 10th International Scientific Conference "Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change"), https://doi.org/10.15544/RD.2021.044.
 16. 08.02.2022. Publicēts raksts par pētījuma rezultātiem: Zuševica A., Celma S., Neimane S., Cossel M., Lazdina D. 2022. Wood-Ash Fertiliser and Distance from Drainage Ditch Affect the Succession and Biodiversity of Vascular Plant Species in Tree Plantings on Marginal Organic Soil. Agronomy, 12(2), 421; https://doi.org/10.33910/agronomy/1202421
 17. 02.03.2022. Pētījuma rezultāti: informatīvs materiāls "Agro mežsaimniecības sistēmas kokaugi-daudzgadīgie lakstaugi – Kārklu sugu un klonu alejveidas stādījumu izkārtojumi" šeit.
 18. 09.04.2022. Žurnāla "Agronomy" 2022, 12(4) numurā publicēts zinātniskais raksts: Celma S., Sanz M., Ciria P., Maliarenko O., Prysiazhniuk O., Daugaviete M., Lazdina D., von Cossel M. 2022. Yield Performance of Woody Crops on Marginal Agricultural Land in Latvia, Spain and Ukraine. Agronomy 12(4): 908; https://doi.org/10.3390/agronomy12040908.
 19. 09.05.2022. Televīzijas RīgaTV24 7. maijā plkst. 18:30 raidījumā "Aktualitātes" sižets par pētījuma aktualitātēm; video šeit; atkārtojums 10. maijā plkst. 08:00.
 20. 17.05.2022. Online dalība EURAF kongresa sesijā "Direct of the Q&A session: questions and curiosities of farmers on Agroforestry practices will be answered by a panel of experts during EURAF2022" un zinātniskajā komitejā.
 21. 15.–16.06.2022. Dalība Ziemeļvalstu ekselences centra organizētājā Ziemeļvalstu sadarbības tīkla "N2022-07- Biochar in forestry" darba sanāksmē par bioogles izmantošanu mežsaimniecībā, prezentēts ziņojums par koksnes pelnu (ar ogli) pielietojumu augsnes ielabošanā (prezentācija šeit).
 22. 28.07.2022. Pētnieku grupa iepazīstas ar papeļu audzēšanas pieredzi iepriekš ierīkotajos izmēģinājumu stādījumos, piedalās pētījumu "Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai" un BE-Rural organizētajā seminārā.
 23. 31.07.2022. Sestajā pārskata periodā ierīkota eksperimentālo stādījumu 2. sērija LVMI Silava Klimata mājā, uzsākti lauka izmēģinājumi, modelējot rūpnieciska mēroga stādījumus.
 24. 1.08.2022. Sagatavots iepriekšējos pētījumos iegūto secinājumu, uz ko balstāmas tālākās pētījuma aktivitātes, apraksts (šeit). 
 25. 19.08.2022. Veikta kārklu stādījuma šķeldošana-apauguma novākšana 2010. gadā ierīkotā izmēģinājumā Skrīveru novadā, sagatavojot vietu mēlošanas izmēģinājumam (video šeit). 
 26. 12.09.2022. Kanāla RīgaTV24 raidījumā "Aktualitātes" 10. septembrī plkst. 18:30 ar atkārtojumu 13. septembrī plkst. 08:00 demonstrēts sižets par pētījumu; sižeta video šeit.
 27. 6.–9.10.2022. Konferencē International Agriculture Symposium AGROSYM zinātniskā asistente Viktorija Vendiņa prezentē pētījuma rezultātus: Vendiņa V., Zuševisa A., Žīgure S., Štāls T., Dūmiņš K., Lazdiņa D. "Productivity of Salix spp. clones growing in a field trial in Latvia" (stenda referāts šeit).
 28. 30.11.2022. Noslēdzas teorētiskā pamatojuma izstrāde kaļķa un dolomīta aizstāšanai ar koksnes pelniem un lopu mēslu aizvietošanai ar tirgū mazāk pieprasītām kūdras frakcijām; dokuments šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.