Aktīvie pētījumi

Meža ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Latvijā
Projekta vadītājs: Linda Gerra-Inohosa
Sākuma datums: 1.12.2020
Beigu datums: 31.12.2021

Granta līguma Nr. lzp-2020/2-0119

Pētījuma mērķis ir novērtēt meža ekosistēmu pakalpojumus Latvijā. Tā ietvaros, izmantojot iepriekšējos gados izstrādātu un valsts meža modeļteritorijā testētu metodiku, tiks veikts apgādes, regulējošo un kultūras ekosistēmu pakalpojumu novērtējums un kartēšana visiem Latvijas mežiem neatkarīgi no īpašuma formas. Patlaban izstrādātie vairāk nekā 30 indikatori tiks papildināti ar jauniem indikatoriem kultūras ekosistēmu pakalpojumu raksturošanai, kas ir pagaidām vismazāk pētītais aspekts.

Pētījuma rezultātus plānots atspoguļot divās zinātniskās un vairākās populārzinātniskās publikācijās, monogrāfijā "Meža ekosistēmu pakalpojumi Latvijā" un atvērto datu kopā, kas parādīs meža ekosistēmu pakalpojumu telpisko izplatību.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.