Aktīvie pētījumi

Klimatu izmaiņu mazināšanas potenciāla izpēte agro-mežsaimniecības sistēmās ar organiskām un minerālaugsnēm
Projekta vadītājs: Andis Bārdulis
Sākuma datums: 1.1.2021
Beigu datums: 30.6.2023

   

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/684 "Klimatu izmaiņu mazināšanas potenciāla izpēte agro-mežsaimniecības sistēmās ar organiskām un minerālaugsnēm" īstenošana.

Pēcdoktorants: Andis Bārdulis
Zinātniskā vadītāja: Dagnija Lazdiņa

Kopējais projekta finansējums: 111439,59 EUR

Pētījuma mērķis: novērtēt agro-mežsaimniecības sistēmu SEG emisiju samazināšanas potenciālu, apsaimniekojot organiskās augsnes un mazvērtīgas minerālaugsnes lauksaimniecības zemēs, un izstrādāt plānošanas ieteikumus ekonomiski efektīvai un klimatam draudzīgai agro-mežsaimniecības sistēmu apsaimniekošanai.

Galvenās pētījuma darbības ir:

  1. Agro-mežsaimniecības sistēmu potenciālās ietekmes uz klimata izmaiņām analīze (attālās izpētes rīki lauksaimniecība zemju izpētei, augšanas gaitas un oglekļa aprites modelis izraudzītajām agro-mežsaimniecības sistēmām, oglekļa ieneses ar nobirām un sīksaknēm vienādojumi);
  2. SEG emisiju un CO2 piesaistes vienādojumu izstrādāšana (SEG emisiju un heterotrofā elpošanas mērījumi un vienādojumi SEG emisiju aprēķiniem, Yasso modeļa pilnveidošana, agro-mežsaimniecības darbību integrēšana Nacionālajā SEG inventarizācijas un prognožu sistēmā, pilnveidojot EPIM modeli);
  3. Klimatam draudzīgi risinājumi agro-mežsaimniecības sistēmu mehanizētai stādīšanai, kopšanai un izstrādei (mašinizācijas iespējas agro-mežsaimniecībā, ražojot koksnes un zālaugu biomasu, kalkulators izklājlapas veidā izmaksu un SEG emisiju aprēķiniem);
  4. Lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti (aprēķinu modelis izklājlapas veidā, rekomendācijas klimatam draudzīgai agro-mežsaimniecības sistēmu apsaimniekošanai, ĢIS rīki agro-mežsaimniecības sistēmu plānošanai);
  5. Pētījuma rezultātu zinātniskā publicitāte (vismaz 3 zinātnisku publikāciju manuskripti, rezultātu prezentācija vismaz 3 starptautiskās konferencēs, seminārs mērķa grupām, informācija projekta pieteicēja interneta vietnē un sociālajos mēdijos).

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem. Vairāk informācijas par darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" pieejama šeit un šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.