Aktīvie pētījumi

Zemes izmantošanas veida, klimatisko faktoru un augsnes īpašību determinētu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju faktoru izstrādāšana meliorācijas grāvjiem zālājos, mitrājos, aramzemēs un meža zemēs
Projekta vadītājs: Arta Bārdule
Sākuma datums: 1.1.2021
Beigu datums: 30.6.2023

 

   

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/685 "Zemes izmantošanas veida, klimatisko faktoru un augsnes īpašību determinētu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju faktoru izstrādāšana meliorācijas grāvjiem zālājos, mitrājos, aramzemēs un meža zemēs" īstenošana.

Galvenais izpildītājs: Arta Bārdule
Zinātniskais vadītājs: Andis Lazdiņš

Kopējais projekta finansējums: 110872,64 EUR.

Pētījuma mērķis: izstrādāt zemes izmantošanas veida, klimatisko faktoru un augsnes īpašību determinētus vienādojumus meliorācijas grāvju radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas organiskās augsnēs zālājos, aramzemēs, meža zemēs, kā arī izveidot attālās izpētes metodi SEG emisiju no grāvjiem uzskaitei un prognozēšanai.

Galvenās pētījuma darbības ir:

  1. Literatūras analīze un pētniecības ietvara izstrāde;
  2. Pētījuma objektu izvēle un mērījumu infrastruktūras izveidošana;
  3. SEG apmaiņas, augsnes un klimatisko apstākļu mērījumi;
  4. Datu analīze un pētījuma rezultātu zinātniskā publicitāte.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem. Vairāk informācijas par darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" pieejams šeit un šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.