Aktīvie pētījumi

Klimata izmaiņu iespējamās ietekmes uz oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm novērtējums mežos ar meliorētām un dabiski mitrām organiskām augsnēm
Projekta vadītājs: Kaspars Polmanis
Sākuma datums: 1.1.2021
Beigu datums: 1.1.2021

    

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/695 "Klimata izmaiņu ietekmes uz oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm novērtējums mežos ar meliorētām un dabiski mitrām organiskām augsnēm" īstenošana.

Galvenais izpildītājs: Kaspars Polmanis
Zinātniskais vadītājs: Andis Lazdiņš

Kopējais projekta finansējums: 111439,59 EUR

Pētījuma mērķis: novērtēt klimata izmaiņu iespējamo ietekmi uz oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm egles, priedes, melnalkšņa un bērza audzēs ar meliorētām vai dabiski mitrām organiskām augsnēm un izstrādāt vienādojumus oglekļa ieneses modelēšanai mainīgos klimatiskajos apstākļos.

Galvenās pētījuma darbības ir:

  1. objektu atlase un sākotnējais raksturojums (46 objekti, kur iepriekš 2 gadus veikti gāzu apmaiņas mērījumi SEG emisiju faktoru izstrādāšanai, bērza, melnalkšņa, priedes un egles audzes);
  2. nobiru un sīksakņu uzskaites aprīkojuma uzstādīšana (5 nobiru savācēji un 10 līdz 1 m gari sakņu ieaugšanas maisi katrā objektā);
  3. datu ieguve (nobiru paraugu ievākšana reizi mēnesī, sakņu paraugu ievākšana 24 mēnešus pēc cilindru uzstādīšanas, zemsedzes veģetācijas virszemes biomasas un oglekļa satura noteikšana piecos 1 m2 lielos laukumos katrā objektā);
  4. datu analīze (datu kvalitātes kontrole, biomasas, C un N satura noteikšana, biomasas pārrēķinu faktoru izstrādāšana, integrēšana augsnes CO2 emisiju faktoros, AGM un EPIM modelī);
  5. publicitāte (vismaz 3 rakstu manuskripti, 3 prezentācijas starptautiskās konferencēs, vadlīnijas SEG emisijas mazinošu darbību ieviešanai).

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem. Vairāk informācijas par darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" pieejams šeit un šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.