Aktīvie pētījumi

Kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma aprēķinu nenoteiktības samazināšana
Projekta vadītājs: Jānis Liepiņš
Sākuma datums: 1.1.2021
Beigu datums: 30.6.2023

   

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/687 "Kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma aprēķinu nenoteiktības samazināšana" īstenošana.

Pēcdoktorants: Jānis Liepiņš
Zinātniskais vadītājs: Andis Lazdiņš

Kopējais projekta finansējums: 111505,00 EUR

Aprēķinot Latvijas kokaudžu biomasu un oglekļa uzkrājumus, tiek pieņemts, ka visi koki ir veseli, bez bojājumu pazīmēm. Realitātē, jo īpaši vecās mežaudzēs, ir trupējuši un dobumaini koki, kas var nozīmēt, ka  koku stumbra biomasa un oglekļa uzkrājums tiek sistemātiski pārvērtēts. Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodiku stumbra trupes ietekmes izvērtēšanai uz Latvijas kokaudžu biomasas resursiem un oglekļa uzkrājumu, lai samazinātu Latvijas kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājumu aprēķinu nenoteiktību.

Galvenās pētījuma darbības ir:

  1. Blīvuma izmaiņu raksturojums melnalkšņu un baltalkšņu stumbros. Alkšņi ir vienīgās no Latvijā izplatītākajām koku sugām, kurām nav izstrādātas blīvuma izmaiņu kartes, lai varētu modelēt stumbra trupējušās daļas blīvuma samazinājumu;
  2. Kokaudžu biomasas pārrēķina vienādojumu izstrāde vienkāršotai biomasas novērtēšanai Latvijas mežos. Nepieciešams izstrādāt vienkārši pielietojamus un precīzus biomasas pārrēķina vienādojumus, kurus meža īpašnieki un apsaimniekotāji, pētniecības institūcijas un valsts iestādes varēs izmantot vienkāršotai biomasas aprēķināšanai mežaudžu līmenī;
  3. Stumbra trupes ietekmes izvērtēšana uz alkšņu kokaudžu biomasas resursiem un oglekļa uzkrājumu Latvijā;
  4. Mācību aktivitātes pieteikuma ietvaros, kuras plānotas, lai pilnveidotu jaunā zinātnieka kompetenci, uzlabotu tā prasmes un attīstītu karjeras izaugsmes iespējas.

Pētījuma galvenie rezultāti ir:

  1. izstrādāta alkšņu stumbra blīvuma izmaiņu karte;
  2. izstrādāti praktiski vienādojumi vienkāršotai biomasas aprēķināšanai mežaudzes līmenī;
  3. izstrādāta metode stumbra trupes ietekmes izvērtēšanai uz kokaudžu biomasas resursiem un oglekļa uzkrājumu Latvijā;
  4. 2 zinātniskas publikācijas;
  5. 3 prezentācijas zinātniskās konferencēs mērķa grupām.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem. Vairāk informācijas par darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" pieejams šeit un šeit.


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.