Aktīvie pētījumi

Klimata politikai pielāgoti risinājumi izstrādāto kūdras lauku izmantošanai un paludikultūru biomasas audzēšanai
Projekta vadītājs: Ilze Ozola
Sākuma datums: 1.1.2021
Beigu datums: 30.6.2023

    

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/683 "Klimata izmaiņu ietekmes uz oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm novērtējums mežos ar meliorētām un dabiski mitrām organiskām augsnēm" īstenošana.

Galvenais izpildītājs: Ilze Ozola
Zinātniskais vadītājs: Andis Lazdiņš

Kopējais projekta finansējums: 110872,64 EUR

Pētījuma mērķis: izstrādāt klimata politikai pielāgotus risinājumus izstrādāto kūdras lauku izmantošanai un paludikultūru biomasas audzēšanai. Izstrādātie purvi zemes īpašniekam var būt gan apgrūtinājums, gan resurss. Šajā projektā esošās zināšanas par to kā šo resursu izmantot, tiks papildinātas ar jaunām un četru kūdras atradņu īpašniekam vai apsaimniekotājam tiks izstrādāta metodika šo lauku tālākā izmantošanā tā, lai tas no SEG emisiju avotu kļūtu par emisiju krātuvi, vienlaikus attīstot uzņēmējdarbību.

Galvenās pētījuma darbības ir:

 1. Priekšizpēte:
  - izvērtēt esošā klimata politikas un Eiropas zaļā kursa ietekmi uz kūdras nozari Latvijā,
  - izpētīt pieejamo literatūru un rīku klāstu, piemēram, projekta "Paludicultures in Baltics" un LIFE REstore projektu rezultātus, lai izvēlētos 4 uzņēmumus, kuriem tiks izstrādāti klimata pārmaiņu mazinoši risinājumi izstrādāto kūdras lauku izmantošanai un paludikultūru biomasas audzēšanai,
  - izvērtēt uzņēmuma apsaimniekotos purvus, tiks izvēlēta viena kūdras atradne, kurai veikt tālāko izvērtējumu,
  - izvēlētajām kūdras atradnēm aprakstīt apkārtējo teritoriju – topogrāfija, hidroloģija, bioloģiskā daudzveidība, kultūrvēsturiskie objekti, uzņēmējdarbība, nodarbinātība, tūrisms,
  - novērtēt uzņēmumu pašreizējo darbību un pasākumus, kas tiek veikti, lai mazinātu ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām.
 2. Izvēlēto kūdras atradņu izpēte:
  - ieguves vietas izpēte – topogrāfija, hidroloģiskie apstākļi, ūdens līmeņa paaugstināšanas iespējas un ietekme uz apkārtējo teritoriju, pieejamā tehnika, infrastruktūra, biomasas katlumāju un siltumizolācijas materiālu ražojošo uzņēmumu atrašanās vietas,
  - lauka darbi, paraugu ievākšana atlikušā kūdras slāņa biezuma un īpašību izpētei.
 3. Scenāriju izveide:
  - vairāku scenāriju izveide izstrādāto kūdras lauku tālākai izmantošanai – LIFE Restore projektā izstrādātā modeļa pielietošana rekultivācijas scenāriju izvēlē,
  - nepieciešamie materiāli lauku ierīkošanai,
  - kūdras lauku līmeņošanas nepieciešamība,
  - biomasas uzglabāšanas iespējas,
  - atkarībā no scenārija piemērotāko augu sēklu, stādu, sakneņu pieejamība, cena, sēšanas/stādīšanas īpatnības, esošā pieredze audzēšanā Latvijā un citur Eiropā,
  - biomasas izmantošanas iespējas, katra scenārija ekonomiskais izvērtējums, nepieciešamās atļaujas, likumdošanas ierobežojumi.
 4. Rekomendācijas, publikācijas. Izstrādātas rekomendācijas uzņēmuma Eiropas zaļā kursa stratēģijai.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem. Vairāk informācijas par darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" pieejams šeit un šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.