Aktīvie pētījumi

Klimata politikai pielāgoti risinājumi izstrādāto kūdras lauku izmantošanai un paludikultūru biomasas audzēšanai
Projekta vadītājs: Ilze Ozola
Sākuma datums: 1.1.2021
Beigu datums: 30.6.2023

    

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/683 "Klimata izmaiņu ietekmes uz oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm novērtējums mežos ar meliorētām un dabiski mitrām organiskām augsnēm" īstenošana.

Galvenais izpildītājs: Ilze Ozola
Zinātniskais vadītājs: Andis Lazdiņš

Kopējais projekta finansējums: 110872,64 EUR

Pētījuma mērķis: izstrādāt klimata politikai pielāgotus risinājumus izstrādāto kūdras lauku izmantošanai un paludikultūru biomasas audzēšanai. Izstrādātie purvi zemes īpašniekam var būt gan apgrūtinājums, gan resurss. Šajā projektā esošās zināšanas par to kā šo resursu izmantot, tiks papildinātas ar jaunām un četru kūdras atradņu īpašniekam vai apsaimniekotājam tiks izstrādāta metodika šo lauku tālākā izmantošanā tā, lai tas no SEG emisiju avotu kļūtu par emisiju krātuvi, vienlaikus attīstot uzņēmējdarbību.

Galvenās pētījuma darbības ir:

 1. Priekšizpēte:
  - izvērtēt esošā klimata politikas un Eiropas zaļā kursa ietekmi uz kūdras nozari Latvijā,
  - izpētīt pieejamo literatūru un rīku klāstu, piemēram, projekta "Paludicultures in Baltics" un LIFE REstore projektu rezultātus, lai izvēlētos 4 uzņēmumus, kuriem tiks izstrādāti klimata pārmaiņu mazinoši risinājumi izstrādāto kūdras lauku izmantošanai un paludikultūru biomasas audzēšanai,
  - izvērtēt uzņēmuma apsaimniekotos purvus, tiks izvēlēta viena kūdras atradne, kurai veikt tālāko izvērtējumu,
  - izvēlētajām kūdras atradnēm aprakstīt apkārtējo teritoriju – topogrāfija, hidroloģija, bioloģiskā daudzveidība, kultūrvēsturiskie objekti, uzņēmējdarbība, nodarbinātība, tūrisms,
  - novērtēt uzņēmumu pašreizējo darbību un pasākumus, kas tiek veikti, lai mazinātu ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām.
 2. Izvēlēto kūdras atradņu izpēte:
  - ieguves vietas izpēte – topogrāfija, hidroloģiskie apstākļi, ūdens līmeņa paaugstināšanas iespējas un ietekme uz apkārtējo teritoriju, pieejamā tehnika, infrastruktūra, biomasas katlumāju un siltumizolācijas materiālu ražojošo uzņēmumu atrašanās vietas,
  - lauka darbi, paraugu ievākšana atlikušā kūdras slāņa biezuma un īpašību izpētei.
 3. Scenāriju izveide:
  - vairāku scenāriju izveide izstrādāto kūdras lauku tālākai izmantošanai – LIFE Restore projektā izstrādātā modeļa pielietošana rekultivācijas scenāriju izvēlē,
  - nepieciešamie materiāli lauku ierīkošanai,
  - kūdras lauku līmeņošanas nepieciešamība,
  - biomasas uzglabāšanas iespējas,
  - atkarībā no scenārija piemērotāko augu sēklu, stādu, sakneņu pieejamība, cena, sēšanas/stādīšanas īpatnības, esošā pieredze audzēšanā Latvijā un citur Eiropā,
  - biomasas izmantošanas iespējas, katra scenārija ekonomiskais izvērtējums, nepieciešamās atļaujas, likumdošanas ierobežojumi.
 4. Rekomendācijas, publikācijas. Izstrādātas rekomendācijas uzņēmuma Eiropas zaļā kursa stratēģijai.

Aktualitātes

 1. 17.01.2021. Pētījums uzsākts ar detāla pētījuma zinātniskā ietvara izstrādi.
 2. 09.–11.03.2021. Dalība virtuālajā konferencē "RRR2021 – Renewable resources from wet and rewetted peatlands" ar prezentāciju par paludikultūru iespējām Latvijā. Konferences tēžu krājums šeit un prezentācija šeit.
 3. 03.05.2021. Lekcija LU Bioloģijas fakultātes maģistrantūras studentiem (Botānikas un ekoloģijas katedra) "Paludikultūru izmantošanu kūdras purvu un mitro pļavu apsaimniekošanā un oglekļa emisiju samazināšanā Nīderlandē, Vācijā un Latvijā" (prezentācija šeit).
 4. 03.05.2021. Dalība Starptautiskajā Kūdras kongresā (IPC2021) kā līdzautoram prezentācijā "Potentials and capacities of climate change mitigation by peatland rewetting and wet agriculture on peatlands (paludiculture) in the Baltic countries" un vadot sesiju "Protection and reclamation of peatlands".
 5. 17.06.2021. Apsekotas uzņēmuma SIA "Laflora" esošās un potenciālās paludikultūru audzēšanas vietas.
 6. 22.07.2021. Apsekotas uzņēmuma SIA "Klasmann-Deilamnn" esošās un potenciālās paludikultūru audzēšanas vietas.
 7. 25.08.2021. Raidījumā "Dabas tops" epizodes filmēšana Niedrāju-Pilkas purvā par purviem un to saimniecisko nozīmi. Raidījumu sāks rādīt 13.10.2021, konkrētā epizode būs redzama nākamajā gadā 30.03.2022.
 8. 03.09.2021. Dalība projekta Vietējo rīcības grupu – "No Salacas līdz Rūjai", Vidzemes lauku partnerības "Brasla" un VRG Vācijā "Flechtinger Höhenzug" (Fleštingera grēda) starpvalstu sadarbības projekta "Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG "No Salacas līdz Rūjai" un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" projekta noslēguma seminārā.
  Šī projekta ietvaros tika īstenots pasākumu kopums, kura trīs mērķtiecīgās darbības ir revitalizācijas iespēju izpēte izstrādāto kūdras purvu teritorijās, lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā un Vācijas partneru pozitīvās pieredzes pārnese par plūškoku audzēšanas iespējām degradētās teritorijās un to izmantošanu ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai sadarbības partneru teritorijās, organizējot apmācības Latvijā plūškoku audzēšanā un izmatošanā.
  Semināra laikā tika apmeklēts arī Rāķa purvs, kurā Ilze Ozola dalībniekus iepazīstināja ar rekultivācijas terminu un izstāstīja kādi ir purvu rekultivācijas veidi. Tā kā viens no mazāk zināmajiem rekultivācijas veidiem ir arī paludikultūras, tad dalībnieki uzzināja, kāpēc tās tiek audzētas. Tāpat dalībnieki apskatīja vienu no paludikultūru veidiem – sūnu audzēšanu izstrādātajā kūdras purvā. Pasākuma laikā dalībnieki saņēma Ilzes Ozolas izveidoto bukletu par purvu rekultivāciju.
 9. 04.09.2021. Projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā" ietvaros norisinājās pārgājiens Rāķa purvā, kura laikā Ilze Ozola līdzīgi kā iepriekšējā dienā pārgājiena dalībnieki uzzināja, kas ar purvu notiek pēc kūdras izstrādes un apskatīja, kuri no šiem veidiem ir ieviesti Rāķa purvā – sūnu audzēšanu, apmežošanu un lielogu dzērveņu audzēšanu. Pasākuma laikā dalībnieki saņēma Ilzes Ozolas izveidoto bukletu par purvu rekultivāciju (buklets šeit). Bildes pielikumā.
   
 10. 29.09.2021. Dalība seminārā "Eiropas jaunā vides politika – riski un iespējas meža nozarei Latvijā. Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos" LLU Meža fakultātē, Jelgavā ar prezentāciju "Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos un viedokļu polaritāte" (prezentācija šeit).
 11. 02.2022. Populārzinātnisks raksts žurnālā "Ilustrētā zinātne" (februāris, 2022) par purviem, to apsaimniekošanu, tai skaitā paludikultūru audzēšanu. Raksts šeit.
 12. 22.02.2022.  Dalība Nacionālās enerģētikas un klimata padomes Zemes sektora (t.sk. mežsaimniecība) un lauksaimniecības darba grupas sanāksmē par scenāriju modelēšanu ar prezentāciju "Mazāk zināmas alternatīvas emisiju samazināšanā no purviem un organiskajām augsnēm".
 13. 04.02.2022. Prezentācija "Paludikultūras – videi draudzīga iespēja izstrādātu purvu un kūdrainu augšņu apsaimniekošanā" Latvijas Universiātes 80. starptautiskās konferences Bioloģijas sekcijā. Tēzes šeit.
 14. 17.03.2022. Dalība tiešsaistes diskusijā "Greenhouse gas emmissions from peatlands".
 15. 14.04.2022.  Sadarbība ar Latvijas Universitātes, Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Helsinku Universitātes Ezeru un kūdrāju pētniecības centra un Helsinku Universitātes zinātniekiem rezultējās publikācijā "Indicative value and training set of freshwater organic-walled algal palynomorphs (non-pollen palynomorphs)" žurnālā "Quaternary Science Reviews".
 16. 12.05.2022. Dalība projekta EUKI – Paludiculture "Carbon capturing by Baltic peatland farmers" ievadseminārā.
 17. 27.05.2022.  Meža dienas Tērvetē – SIA "Laflora" stendā prezentētas purvu rekultivācijas iespējas un izdalīts iepriekš sagatavotais buklets "Purva otrā dzīve".
 18. 19.–23.09.2022. Dalība apmācību braucienā uz Vāciju par paludikultūrām, kurā piedalījās arī Ilze Ozola. Brauciena laikā tika apskatītas sūnu, vilkvālīšu un melnalkšņu audzēšanas vietas, niedru pārstrādes rūpnīca, pārveidoti polderi, ūdens bifeļu audzēšana uz kūdrainām augsnēm un SEG emisiju mērīšanas vietas.

       Lielākais iestādītais sfagnu lauks Vācijā.
 19. 27.09.2022. Dalība VARAM organizētajā seminārā un diskusijā "Teritoriju attīstības plānošana krīzes apstākļos un Eiropas Savienības fondu piesaiste klimata mērķu sasniegšanai".
 20. 27.09.2022. Dalība seminārā par jauno Dabas atjaunošanas likumu "Delivering the Nature Restoration Law for rural stakeholders and biodiversity" un tā ietekmi uz kūdras uzņēmumiem.
 21. 28.09.2022. Ar Ogres vidusskolas un ERASMUS apmaiņas studentiem no Spānijas, Grieķijas un Vācijas Laugas purva apmeklēšana un iepazīstināšana ar dabisku purvu, kūdras ieguves vietu un purva rekultivāciju – vienu no purva rekultivācijas veidiem – dzērveņu audzēšanu.

       ERASMUS studenti no Vācijas, Spānijas, Grieķijas, Latvijas Laugas purvā.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem. Vairāk informācijas par darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" pieejams šeit un šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.