Aktīvie pētījumi

LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.4.2021
Beigu datums: 30.11.2023

 

Projekta numurs: 8.2.2.0/20/I/001
Vadošais partneris Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), vadītāja: Natālija Sergejeva (LLU)
Sadarbības partneri: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (LVMI Silava koordinatore Dagnija Lazdiņa), Agroresursu un ekonomikas institūts, Dārzkopības institūts

Mērķis: palielināt doktora zinātniskā grāda ieguvēju skaitu un to nodarbinātību akadēmiskajā un zinātniskajā darbā LLU stratēģiskās specializācijas jomās, paaugstinot doktora studiju kvalitāti un konkurētspēju Latvijas un Eiropas zinātniskajā vidē, iesaistot ārvalstu pasniedzējus doktora studiju nodrošināšanā un sniedzot finansiālo atbalstu 30 doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem.

Kopumā plānots sniegt atbalstu 30 doktorantiem, no kuriem plānots, ka vismaz 11 doktoranti būs ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laika pēc grāda iegūšanas strādās par akadēmisko personālu LLU (vismaz 12 mēnešus), un piesaistīt 3 ārvalstu pasniedzējus darbam LLU.

Plānotās kopējās aktivitātes un rezultāti:

  1. Iesaistīt doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus (turpmāk - doktoranti) studiju vai zinātniski pētnieciskajā darba LLU vai sadarbības partnera organizācijā vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50% no pilnas darba slodzes.
  2. Iesaistīt doktorantu arī cita ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darba pie finansējuma saņēmēja vai nodarbināt cita ar doktorantūras studijām saistītā darbā, nodrošinot papildu darba slodzi vismaz 25% apmērā no pilnas darba slodzes.
  3. Piesaistīt uz pieciem mēnešiem ārvalstu akadēmisko personālu, ka mācībspēkus prioritāri doktora studiju programmu īstenošanai un akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidei LLU.

Sadarbības partneris Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" iesaistīts 1.un 2. aktivitātes īstenošanā.

Budžets: kopējais finansējums – 1 032 439,00 EUR, tai skaitā: ESF finansējums (85%) – 877 573,15 EUR, valsts budžeta finansējums (15%) – 154 865,85 EUR; sadarbības partnera kopējais budžets: 17026,00 EUR, tai skaitā ESF finansējums EUR 14472,10 un valsts budžeta finansējums EUR 2552,90.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.