Aktīvie pētījumi

Sakņu trupes sēnes Heterobasidion annosum transkriptoms agrīnā infekcijas stadijā
Projekta vadītājs: Maryna Ramanenka
Sākuma datums: 1.6.2021
Beigu datums: 31.12.2022

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/686).

Programma "Izaugsme un nodarbinātība".
Specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā".
Pasākums 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".

  

Pēcdoktorants: Maryna Ramanenka
Atbildīgā persona: Dainis Ruņģis

Pētījuma mērķis: sakņu trupi izraisošā patogēna Heterobasidion annosum patogenitātei specifiskā transkriptoma noskaidrošana patogenitātes faktoru noskaidrošanai.

Sasaiste ar RIS3 – pētījums attiecas uz specializācijas jomu "zināšanietilpīga bioekonomika".

Galvenās aktivitātes:

  1. H. annosum transkriptomu iegūšana no agrīni (24 stundas) un ilgstoši (1 mēnesis) inficētiem ģenētiski identiskiem parastās priedes stādiem;
  2. Šo transkriptomu savstarpēja salīdzināšana;
  3. H. annosum gēnu, kas pastiprināti darbojas agrīnā infekcijas stadijā, noskaidrošana, vienlaicīgi noskaidrojot arī ilgstošā infekcijā būtiskos gēnus;
  4. trešajā punktā minētajiem gēniem specifisku praimeru dizains to turpmākai izmantošanai pētījumos par šo gēnu variācijām H. annosum populācijā un ietekmi uz dažādu H. annosum izolātu patogenitāti.

Plānotais pētījuma ilgums ir 12 mēneši (01.06.2021.–31.10.2021. un 01.06.2022.–31.12.2022.).

Kopējās izmaksas: 44 601,96 EUR (no tām ERAF atbalsts 37 911,66 EUR).

Plānotie rezultāti: divas datu kopas par H. annosum patogenitāti saistīto gēnu sekvencēm (pirmā – agrīnā infekcijas stadijā, otrā – vēlā infekcijas stadijā); praimeru komplekta dizains šo gēnu pētījumiem turpmākos pētījumos; 1 publikācija SCOPUS datu bāzē iekļautā žurnālā; 1 uzstāšanās starptautiskā konferencē, 2 uzstāšanās zinātnes komunikācijas pasākumos.

Atslēgvārdi: sakņu trupe, patogenitāte, parastā priede, molekulārā ģenētika.


Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.