Aktīvie pētījumi

Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā (E2SOILAGRI)
Projekta vadītājs: Ieva Līcīte
Sākuma datums: 1.2.2021
Beigu datums: 31.1.2024

 

Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" ietvaros ir atbalstīta iepriekš noteiktā projekta "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" īstenošana. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ir viens no iepriekš noteiktā projekta partneriem (vienošanās numurs 2021/6e-JP/SAD (ZM Nr. 2021/20)).
Projekta numurs: LV-CLIMATE-0002.
Projekta saīsinātais nosaukums: E2SOILAGRI.

Līdzfinansējuma saņēmējs: Latvijas Republikas Zemkopības ministrija.
Projekta partneri: Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" un Valsts augu aizsardzības dienests.
LVMI "Silava" koordinatore: Ieva Līcīte

Kopējais budžets: 1,83 miljoni EUR (Norvēģijas grantu finansējums 1,56 miljoni EUR, nacionālais līdzfinansējums 0,27 miljoni EUR). Partnera kopējās attiecināmās izmaksas: 150 002,50 EUR (Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā, Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85% apmērā).

Pētījuma mērķis: sniegt ieguldījumu ilgtspējīgu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas risinājumu ieviešanā un nacionālo augsnes datu uzlabošanā klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai lauksaimniecībā.

Sadarbības partneris Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" iesaistīts 2. aktivitātes "Nacionālās augsnes oglekļa monitoringa sistēmas izveide" 2.1. apakšaktivitātes "Augsnes oglekļa monitoringa tīkla izveide lauksaimniecībā izmantojamā zemē (LIZ)", 2.2. apakšaktivitātes "LIZ Augsnes oglekļa monitoringa datu bāzes izveide, kas ir integrētā Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā (KUVIS)" un 3. aktivitātes "SEG emisiju faktoru izstrāde un priekšlikumu sagatavošana iegūto emisiju faktoru iekļaušanai nacionālajā SEG inventarizācijas ziņojumā" īstenošanā.

Galvenās pētījuma darbības 2.1. un 3. aktivitātē ir:

  1. atbilstoši pētījumā izstrādātiem kritērijiem atlasīt un ierīkot 200 augsnes oglekļa monitoringa punktus. Izstrādāt augsnes paraugu ievākšanas un analīžu metodiku;
  2. atbilstoši Latvijas un PAK (WRB 2014) klasifikācijām noteikt augsnes apakštipu vai grupa 200 pastāvīgā augšņu monitoringa parauglaukumos;
  3. noteikt augsnes oglekļa uzkrājums un to nenoteiktību lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
  4. uz 3 izmēģinājumu teritorijās ievākto mērījumu datu pamata (siltumnīcefekta gāzes, CO2 piesaiste augu biomasā, papildus dati SEG emisijas ietekmējošo faktoru raksturošanai) izstrādāt gradētus (ar sagatavotiem korekcijas koeficientiem atkarībā no kūdras slāņa biezuma) SEG emisiju faktorus zemā purva kūdras augsnēm, ko apsaimnieko kā ilggadīgos zālājus vai ganības, un sagatavot priekšlikumus iegūto emisiju faktoru iekļaušanai nacionālajā SEG inventarizācijas ziņojumā.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

Aktualitātes:

  1. 02.08.2021. Relīze par pētījuma uzsākšanu un aktualitātēm šeit.
  2. 28.02.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
  3. 01.08.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
  4. 23.01.2023. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.