Aktīvie pētījumi

Klimata izmaiņu mazināšanas iespēju izpēte aramzemju un zālāju meliorācijas sistēmās
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 3.1.2022
Beigu datums: 30.11.2023

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: 1.1.1.1 Praktiskas ievirzes pētījumi 5. kārta
Līguma Nr. 1.1.1.1/21/A/030.

Sadarbības partneris: SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs".

Kopējās attiecināmās izmaksas ir 496936,99 €, t.sk. atbalsts no ERAF 407289,56 €, valsts budžets 52377,16 € un pretendenta līdzfinansējums 37270,27 €.
Projekta ilgums ir 23 mēneši.

Pētījuma mērķis ir kvantitatīvi noteikt un maksimizēt klimata izmaiņu mazināšanas potenciālu meliorācijas sistēmu buferjoslu transformēšanai par ilgtspējīgām un pašpietiekamiem kokaugu stādījumiem, lai nodrošinātu kvalitatīva biokurināmā piegādi augošajam bioekonomikas sektoram.

Atslēgas vārdi: īsa aprites cikla kokaugu stādījumi, īsa aprites cikla meži, meliorācijas sistēmas, klimata izmaiņu mazināšana.

Pētījuma rezultātu pilnīgas īstenošanas potenciāls Latvijā ir vienāds ar 1,4 milj. ber. m3 biodegvielas papildu piegādēm (20% no patēriņa 2019. gadā) un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumu par 0,75 milj. tonnām CO2 ekv. gadā. Pētījums galvenokārt ir paredzēts hemiboreālā klimata reģionam; tomēr zināšanas, kas iegūtas par īsa aprites cikla mežkopību (SRF) un īsa aprites cikla kokaugu kultūrām (SRC), kā arī par optimizētiem mehanizācijas risinājumiem SRF un SRC var izmantot citos Eiropas reģionos un ārpus tās. Pētījumu īstenosim sadarbībā starp pētniecības iestādi un privātzņēmumu, kas specializējas lauksaimniecības un mežsaimniecības konsultācijās un mūžizglītībā, Latvijas Lauku konsultāciju un mācību centru.

Šis ir nekomerciāls, starpnozaru (mežsaimniecība, lauksaimniecība, IT un zemes zinātnes) rūpnieciskais pētījums pētniecības jomā 4.1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību. Pētījums atbilst RIS3 specializācijas jomai "Zināšanu ietilpīga bioekonomika". Pētījuma saimnieciskās darbības joma ir "Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (NACE kods 72.19)". Pētījuma īstenošanas jomai un sagaidāmajiem rezultātiem atbilstošo saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kods ir 01.1 Viengadīgo kultūru audzēšana, 01.2 Daudzgadīgo kultūru audzēšana un 02.1 Mežkopība un citas mežsaimnieciskās darbības.

Galvenās pētījuma darbības:

 1. augšanas potenciāla un ekosistēmu pakalpojumu, tajā skaitā klimata izmaiņu mazināšanas un barības vielu saglabāšanas, ko var nodrošināt meliorācijas sistēmu buferzonās esošās aizsargjoslas aramzemēs un zālājos, novērtējums;
 2. SEG plūsmas, oglekļa aprites un barības vielu izskalošanās mērījumi esošajās aizsargjoslās minerālaugsnēs un organiskajās augsnēs;
 3. optimizēti mašinizācijas un datu pārvaldības risinājumi un darba metodes aizsargjoslu stādīšanai, agrīnai kopšanai, uzturēšanai un izstrādei;
 4. aizsargjoslu plānojuma pielāgošana dažādiem apstākļiem, iespējamo mērķa sortimentu noteikšana, lai nodrošinātu elastīgumu klimata izmaiņu mazināšanas un biomasas ražošanas ziņā;
 5. modelēšanas un lēmumu atbalsta rīku izstrāde aizsargjoslu klimata pārmaiņu mazināšanas un barības vielu saglabāšanas potenciāla kvantitatīvai noteikšanai;
 6. zinātnisko pārskatu sagatavošana un pētījuma publicitātes pasākumi, tajā skaitā vadlīnijas meliorācijas sistēmām apkārt esošo buferzonu transformācijai par kokaugu stādījumiem.

Sagaidāmie pētījuma rezultāti:

 1. SEG emisiju samazināšanas potenciāla novērtējums, audzējot kokaugus buferjoslās, produktivitātes un izmaksu aprēķini mehanizētai stādīšanai, kopšanu un mežizstrādei kokaugu stādījumos; rekomendācijas novērtēto mehanizēto risinājumu praktiskajam pielietojumam;
 2. lēmuma pieņemšanas atbalsta rīki:
  - koku sugu atlasei, stādījuma dizainam un kokaugu stādījumu apsaimniekošanai esošajās grāvju buferjoslās,
  - meliorācijas sistēmu buferjoslu transformēšanai par kokaugu stādījumiem, tajā skaitā vadlīnijas mērķa sortimentu plānošanai, stādījuma dizaina un biomasas piegāžu optimizācijai;
 3. modelis klimata izmaiņu un barības vielu izskalošanās mazinošās ietekmes, ko nodrošina meliorācijas sistēmām apkārt esošās aizsargjoslas, kvantitatīvai un ekonomiskai novērtēšanai un rekomendācijas koku sugu izvēlei, aizsargjoslu projektēšanai un apsaimniekošanai, produktivitātes un izmaksu modelis aizsargjoslu mehanizētai stādīšanai, agrīnai kopšanai un izstrādei, lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks meliorācijas sistēmu pārveidošanai par kokaugu stādījumiem;
 4. 4 zinātnisko publikāciju manuskripti, 3 prezentācijas starptautiskās zinātniskās konferencēs; starptautisks seminārs, kas organizēts projekta mērķa grupām.

Plānotie sabiedrības iesaistes pasākumi projekta norisēs un informēšana par projekta rezultātiem nav saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām.

Aktualitātes

 1. 25.01.2022. Uzsākts pētījums. Relīze šeit.
 2. 24.02.2022. Zinātniski praktiskajā konferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība 2022" prezentēts ziņojums "Kokaugi lauksaimniecības zemē" (D. Lazdiņa); prezentācija šeit. Konferences programma šeit.
 3. 04.04.2022. Izveidots saraksts ar vietām, kur ierīkos parauglaukumus, uzsākta metodikas aprobācija LVMI Silava, apsekojot uzmērāmos objektus, konsultējoties ar sadarbības partneri MKPC.
 4. 18.–19.05.2022. Dalība zinātniskajā konferencē "Research for Rural Development 2022" ar stenda referātu "Short-term impact of fertilization on gound vegetation in deciduous forest stands and tree plantations", iesniegts arī zinātniskais raksts.
 5. 19.05.2022. Online dalība 6. EURAF konferencē ar ziņojumu "15:15 O_3.4_95 Trees on agriculture land"sesijā "Subtopic T3.4 – Governance for traditional sustainable agrosilvopastoral systems – Trees on agriculture land" un zinātniskajā komitejā.
 6. 2.06.2022. Uzsākta teritoriju apsekošanas ar bezpilota lidaparātu metodikas aprobācija.
 7. 17.06.2022. Partneru sanāksme – metodisko jautājumu precizēšana, pētījuma mērķi un sasniedzamie rezultāti.
 8. 26.–30.06.2022. Dalība BIOGEOMON konferencē Tartu, prezentēts stenda referāts "Potential use of the local Salix spp. found next to the ditches for the development of vegetated buffer zone (vbz) in the hemi-boreal climate" (prezentācija šeit).
 9. 18.–19.05.2022. Dalība zinātniskajā konferencē "Research for Rural Development 2022" ar stenda referātu "Short-term impact of fertilization on gound vegetation in deciduous forest stands and tree plantations", iesniegts arī zinātniskais raksts, konferences tēžu krājumā publicēta raksta pilnā versija šeit.
 10. 17.08.2022. Modelējam dabiskā  apauguma buferjoslu novākšanu – biomasas sķeldošanu veģetācijas perioda laikā. Videosižets par izmēģinājumiem šeit.
 11. 10.09.2022. Informācija par pētījuma aktualitātēm prezentēta RīgaTV24 raidījumā "Aktualitātes" (10.09. plkst. 18:30 un atkārtojums 13.09. plkst. 08:00). Videosižets šeit.
 12. 30.10.2022. Aktīvi notiek darbs pie buferjoslu apsekošanas un manuālas izmērīšanas, noskaidrots, ka dabiski veidojušas grāvju buferjoslās sastopami ne tikai alkšņi un bērzi, bet arī ābeles, apses, blīgznas, bērzs, egles, kārkli, lazdas, oši, ozoli, priedes, papeles, to vidējais augstums trīs līdz deviņi metri, kas nozīme ka buferjoslas ir daudz funkcionāls, tās ne tikai uztver C un biogēnos elementus, bet arī darbojas kā vējlauzējjoslas.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.