Aktīvie pētījumi

Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanas potenciālu ietekmējošo faktoru izpēte zālājos un aramzemēs ar organiskajām augsnēm
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 3.1.2022
Beigu datums: 30.11.2023

 

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: 1.1.1.1 Praktiskas ievirzes pētījumi 5. kārta. Līgums Nr. 1.1.1.1/21/A/031.

Kopējās attiecināmās izmaksas ir 485060,17 € , t.sk. atbalsts no ERAF 397555,31 €, valsts budžets 51125,33 €  un pretendenta līdzfinansējums 36379,53 €.
rojekta ilgums ir 23 mēneši.

Atslēgas vārdi: organiskās augsnes, siltumnīcefekta gāzu emisijas, aramzeme, zālājs, klimata neitralitāte.

Pētījuma tiešais mērķis ir izstrādāt rīkus SEG emisiju (CO2, N2O un CH4) modelēšanai organiskajām augsnēm aramzemēs un zālājos un risinājumus SEG emisiju samazināšanai meliorētās organiskās augsnēs un augsnēs ar atjaunotu mitruma režīmu aramzemēs un zālājos. Virsmērķis ir efektīvāka zemes resursu izmantošana, ilgtspējīga intensifikācija un lauksaimniecības konkurētspējas paaugstināšana, veicinot klimata neitralitātes mērķu sasniegšanu ar efektīviem pasākumiem. Projekts veicinās RIS3 attīstības prioritātes zināšanu un cilvēkresursu kritiskās masas paaugstināšanas jomā "Zināšanu ietilpīgā bioekonomika".

Šis ir nekomerciāls, starpnozaru (mežsaimniecība, lauksaimniecība, IT un zemes zinātnes) rūpnieciskais pētījums pētniecības jomā 4.1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību. Pētījuma saimnieciskās darbības joma ir Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (NACE kods 72.19). Pētījuma īstenošanas jomai un sagaidāmajiem rezultātiem atbilstošo saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods ir 01.1 Viengadīgo kultūru audzēšana un 01.2 Daudzgadīgo kultūru audzēšana.

Galvenās pētījuma darbības:

 1. Darbību datu analīze – esošo augšņu īpašību, zemes izmantošanas, zemes izmantošanas veida maiņas, biomasas ieneses, mitruma režīma un lauksaimniecības produkcijas datu avotu novērtējums;
 2. Zinātniski pamatotu klimata izmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošana demonstrēju objektos;
 3. Darbību datu pilnveidošana un trūkstošo datu izstrādāšana sadarbībā ar lauksaimniecības augšņu monitoringa programmas izpildītājiem (vidusposms 03.2023.);
 4. SEG mērījumi klimata kamerās un lauka izmēģinājumi;
 5. Trešā līmeņa (modelēšanas) pieejas izstrāde SEG emisiju un oglekļa aprites uzskaitei;
 6. Zinātniskās publicitātes un un projekta rezultātu popularizēšanas darbības.

Pētījuma sagaidāmie galvenie rezultāti:

 1. Katalogs par klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem organiskajām augsnēm aramzemēs un ilggadīgajos zālājos;
 2. Izmantošanai gatavi darbību dati organisko augšņu identifikācijai un raksturošanai, izmantojot publiski pieejamus datu avotus;
 3. Ilgtermiņa demonstrējumu objektu grupa sabiedrības izglītošanai un ilgtermiņa novērojumu veikšanai;
 4. Poligonu līmeņa darbību datu kopas SEG emisiju aprēķiniem no organiskajām augsnēm aramzemēs un zālājos 1970., 1990., no 2005. līdz 2009. un turpmākajos gados, tajā skaitā datu interpolācijas metodika;
 5. Meža resursu monitoringa darbību datu kopas SEG emisiju aprēķināšanai no organiskajām augsnēm aramzemēs un zālājos 1970. gadā, kā arī. No 1990. līdz 2022. gadam un turpmākajos gados;
 6. Metodika, lai modelētu organisko augšņu transformāciju uz citiem zemes izmantošanas veidiem;
 7. Metodika organisko augšņu platības izmaiņu prognozēšanai;
 8. Modelis SEG emisiju aprēķināšanai un rīki modeļa integrēšanai ar Meža resursu monitoringa sistēmā;
 9. Zinātnisku rakstu manuskripti (6 gab.);
 10. Prezentācijas zinātniskajās konferencēs (3 gab.);
 11. Semināri projekta mērķa grupām (1 gab.).

Aktualitātes

 1. 30.03.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 2. 02.05.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 3. 31.10.2022. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.