Aktīvie pētījumi

Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas no koku stumbra virsmas ietekmējošo faktoru izpēte lapkoku audzēs ar meliorētām un pārmitrām augsnēm
Projekta vadītājs: Arta Bārdule
Sākuma datums: 1.1.2022
Beigu datums: 31.12.2024

 

Programma "Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti" ietvaros ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta (iesnieguma Nr. LZP-2021/1-0137) "Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas no koku stumbra virsmas ietekmējošo faktoru izpēte lapkoku audzēs ar meliorētām un pārmitrām augsnēm" īstenošanu.
Kopējais projekta finansējums: 291864 EUR.

Pētījuma tiešais mērķis ir novērtēt SEG emisijas no koku stumbra virsmas lapkoku audzēs un kvantificēt mitruma režīma izmaiņu un citu faktoru ietekmi uz šīm emisijām, lai nodrošinātu meža apsaimniekotājus ar lēmuma pieņemšanas atbalsta instrumentiem klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ieviešanai, apsaimniekojot mežaudzes ar meliorētām un pārmitrām augsnēm.. Pētījumu veiksim Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) jomā zināšanu ietilpīga bioekonomika. Pētījuma rezultātus integrēsim nacionālajos emisiju faktoros (EF), Nacionālajā siltumnīcefektu (SEG) inventarizācijas ziņojumā, kā arī 3. līmeņa metodē SEG emisiju novērtēšanai meža zemēs.

Veicamo darbību apraksts:

 1. metodikas izstrādāšana, izpētes objektu atlase un ierīkošana;
 2. SEG emisiju no koku stumbra virsmas, gruntsūdens līmeņa izmaiņu un citu vides datu ieguve;
 3. rezultātu analīze un SEG emisiju aprēķinu vienādojumu izstrādāšana;
 4. darbību datu ieguves metožu izstrādāšana SEG emisiju modelēšanai;
 5. izstrādāto vienādojumu aprobēšana AGM augšanas gaitas modelī.

Pētījumā izmantosim Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs aprobētas metodes gāzu apmaiņas novērtēšanai, nodrošinot iegūto datu integritāti ar citu valstu pētījumos iegūtajiem datiem.

Pētījuma galvenie zinātniskie rezultāti:

 1. parauglaukumi un mērījumu infrastruktūra stumbra SEG apmaiņas, gruntsūdens līmeņa, virsmas temperatūras un augsnes virskārtas mitruma noteikšanai;
 2. augsnes analīžu rezultāti un telpiskā informācija par parauglaukumu atrašanās vietu;
 3. SEG plūsmas, gruntsūdeņu līmeņa, pazemes temperatūras un augsnes virskārtas mitruma mērījumu dati un audzes raksturojums;
 4. laika apstākļu, augsnes ūdens piesātinājuma un mežaudzes struktūras determinēts modelis stumbra SEG (CH4 un N2O) apmaiņas projekcijai nosusinātās un mitrās, minerālās un organiskās augsnēs lapu koku mežaudzēs;
 5. darbības datu kopas izstrādes metodika stumbra SEG plūsmu modelēšanai;
 6. atjaunināts AGM modelis ar papildu informāciju par darbības datiem un iespēju novērtēt SEG plūsmas (CH4 un N2O) no koku stumbriem lapu koku audzēs;
 7. ieteikumi klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošanai mežsaimniecībā;
 8. vismaz 3 raksti WoS vai SCOPUS indeksētos izdevumos un prezentācijas vismaz 2 starptautiskās konferencēs. Datus publicēsim Latvijas atvērto datu portālā.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.