Aktīvie pētījumi

Modelēšanas instrumenti oglekļa aprites un siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtēšanai serdes trupes bojātās lapu koku audzēs
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 3.1.2022
Beigu datums: 30.11.2023

 

Līguma Nr. 1.1.1.1/21/A/063
Pētījumu realizē LVMI "Silava" un SIA "Ingka Investments Management"
Pētījuma kopējās izmaksas ir 494533,03 EUR

Pētījuma mērķis izstrādāt oglekļa budžeta un siltumnīcefekta gāzu (SEG) plūsmu aprēķināšanas vienādojumus serdes trupes bojātās lapu koku mežaudzēs. Šādu modeļu izstrādes nepieciešamību nosaka SEG inventarizācijas kārtība, kas paredz tikai zinātniski pamatotas (verificētas) metodikas izmantošanu valstu nacionālo ziņojumu sagatavošanā. Tāpat šādi modeļi nozīmīgi mežu īpašniekiem, lai vērtētu iespējams nodrošināt lielāku oglekļa emisiju uzkrājumu (ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu) to apsaimniekotajās platībās zemēs, kā arī rīcībpolitiku veidotājiem lai veicinātu pasākumus, kas palielina SEG sekvestrāciju un līdz ar to arī audžu vērtību.

Pētījuma galvenā uzmanība tiks pievērsta plaši sastopamām koku sugām – bērziem (ārā un purva), apsei un alkšņiem (melnalksnis un baltalksnis) minerālaugsnēs.

Pētījuma uzdevumi:

 1. kvantitatīvi novērtēt oglekļa zudumus, kas saistīti ar serdes trupi lapu koku biomasā;
 2. noteikt oglekļa ienesi augsnē ar nobirām un kritalām;
 3. novērtēt serdes trupes ietekmi uz koksnes produktu iznākumu un fosilo resursu aizstāšanas efektu;
 4. novērtēt metāna emisijas no koku stumbriem;
 5. izstrādāt instrumentu serdes trupes ietekmes uz oglekļa uzkrājuma un SEG plūsmu novērtēšanai mežaudzes un ainavas mērogā.

Paredzams, ka pētījums veicinās RIS3 mikrolīmeņa rādītāju izpildi šādā mērā:

 • 3 jaunie zinātnieki attīstīs savas kompetences projekta ietvaros (>25% no PLE);
 • institūta līdzfinansējums pētniecības un attīstības projektam;
 • pētījumā iesaistīts 1 doktorants;
 • tiks sagatavoti 7 oriģināli zinātniskie raksti publicēšanai publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.

Atslēgas vārdi: serdes trupe, oglekļa aprite, siltumnīcefekta gāzes, klimata pārmaiņu mazināšana, oglekļa krātuve, meža apsaimniekošana.

Aktualitātes

 1. 31.03.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit.
 2. 05.05.2022. Relīze "Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē" šeit.
 3. 28.05.2022. Relīze "Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē" šeit.
 4. 27.06.2022. Relīze "Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē" šeit.
 5. 05.09.2022. Videosižētā par pētījumu informēta; video šeit.
 6. 21.09.2022. Relīze "Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē" šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.