Pētījumu arhīvs

Daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.3.2010
Beigu datums: 31.12.2013


Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts
Nr. 2010/0268/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/118
Programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas"
pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība"
aktivitāte 2.1.1.2. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, ERAF 2.1.1.1. aktivitātes mērķis ir atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem.

Sadarbības partneris – LLU aģentūra "Zemkopības zinātniskais institūts"

Pētījuma ilgtermiņa mērķis – nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas enerģētikas un vides aizsardzības politikas mērķu īstenošanu un lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanu, vienlaicīgi saglabājot lauku teritoriju ainavisko vērtību un bioloģisko daudzveidību un sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem.
Specifiskais mērķis – izstrādāt brīvi pieejamu informatīvo bāzi un interaktīvu biznesa plāna modeli par ātraudzīgo lapu koku apsaimniekošanas modeļiem plantāciju izveidei un ierīkot multifunkcionālus, intensīvi apsaimniekotus ātraudzīgo lapu koku un daudzgadīgo lakstaugu ar augstu enerģētisko vērtību paraugobjektus – plantācijas neizmantotajās lauksaimniecības zemēs, demonstrējot jaunākās tehnoloģijas un veicot tehnoloģiju pārneses iespēju novērtēšanu.

Galvenās aktivitātes atbilstoši MK Noteikumu Nr. 752 (07.07.2009):

 1. Tehniskā priekšizpēte.
 2. Pētniecība:
  2.1. Rūpnieciskais pētījums:
  2.1.1. līdz šim ierīkoto plantāciju un to apsaimniekošanas modeļu apzināšana, esošo zinātnisko izmēģinājumu objektu apsekošana,
  2.1.2. vietējās izcelsmes sējmateriāla un stādmateriāla atlase,
  2.1.3. jaunāko klonu un šķirņu piemērotības Latvijas klimatiskajiem apstākļiem pārbaude;
  2.2. Eksperimentālā izstrāde:
  2.2.1. daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas tehnoloģiju demonstrācijas – paraugobjektu izveide,
  2.2.2. biznesa un apsaimniekošanas plāna modeļa sagatavošana.
 3. Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana:
  3.1. informatīvo plākšņu izvietošana un uzturēšana projekta realizācijas vietās,
  3.2. komunikāciju bāzes izveide un uzturēšana interneta vietnē,
  3.3. rezultātu publicēšana un popularizēšana.
 4. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma nostiprināšana:
  4.1. miežabrāļa šķirnes reģistrācija,
  4.2. daudzgadīgās mazalkoloīdās lupīnas šķirnes reģistrācija.

Aktualitātes

 1. 01.04.2010. Par projekta uzsākšanu
 2. Ierīkoti hibrīdās apses mēslošanas pilotizmēģinājumi
 3. Turpinās darbs pie dažādu kārklu klonu produktivitātes un piemērotības pārbaudes Latvijas klimatiskajiem apstākļiem
 4. Tiek apsekoti un uzmērīti iepriekšējos gados ierīkotie izmēģinājumu objekti
 5. 06.03.2011. Latvijā tiks reģistrētas divas jaunas enerģētisko augu šķirnes
 6. 12.2010. Izveidots projekta aktualitāšu emuārs (adrese šeit)
 7. 12.05.2011. Dalība konferencē Biosystems Engineering Tartu, Igaunijā
 8. 27.07.2011. Ziņojums par kārklu audzēšanas iespējām SIA "Newfuels" Rēzeknes saimnieciski ekonomiskās zonas (RSEZ) seminārā zemniekiem par dažādu enerģētisko kultūru audzēšanu
 9. 30.08.2011. Ziņojums par ātraudzīgo lapu koku daudzpusīgās izmantošanas iespējām RSEZ seminārā
 10. 05.09.2011. Sadarbības partnera – LLU Zemkopības zinātniskā institūta – speciālisti ziņo par pētniecības rezultātiem un gūst pieredzi European Grasland Farming 16. simpozijā Austrijas Lauksaimniecības zinātnes un izglītības centrā (AREC) Raumberg-Gumpensteinkaite (Austrija). Informācija par dalību simpozijā. Stenda referāts
 11. 24.–27.10.2011. Projekta prezentācija Apvienotajā Pasaules latviešu zinātnieku kongresā "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte". Stenda referāts "Daudzfunkcionālas lapu koku plantācijas" (autori: D. Lazdiņa, A. Bārdulis, A. Bārdule, J. Liepiņš, T. Zālītis, M. Zeps, M. Daugaviete)
   
   
 12. 23.–25.11.2011. Dalība starptautiskā konferencē Biological reactions of Forests to Climate Change and Air Pollution (Kauņa, Lietuva) ar ziņojumu Effect of fertilization on growth of Hybrid aspen (Populus tremuloides × Populus tremula) seedlings over first season – preliminary results
 13. 05.02.2012. Dalība Latvijas Universitātes 70. zinātniskajā konferencē – ziņojums "Bērza un baltalkšņa plantāciju mēslošanas eksperimentu pirmās sezonas rezultāti"
 14. 02.–04.05.2012. Dalība 8th WSEAS International Conference on Energy, Enviroment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD 12) ar ziņojumu Productivity and Biomass Parameters of Annual and Biennial Plantings of Willows in Latvia's Western Coastal Area un publikācija tēžu krājumā
 15. 16.–18.05.2012. Dalība Annual 18th International Scientific Conference "Research for Rural Development" ar 2 ziņojumiem: Willow coppice economic model evaluation in different Latvian regions  un Application facilities of by-products for energy grass fertilising
 16. 18.–27.05.2012. Dalība starptautiskā konferencē Biological Reactions of Forests to Climate Change and Air Polution ar stenda referātu First results of growth characteristics of hybrid aspen, birch and grey alder fertilized plantation on former farmland
 17. 05.07.2012. Dalība Lauka dienās "Laukaugu, energoaugu un mēslojuma novitātes lauka izmēģinājumos"
 18. 18.–19.10.2012. Dalība konferencē ECOBALT 2012 ar prezentāciju Utilization of wood ash, sewage sludge and digestate in short rotation bioenergy plantation in Latvia un stenda ziņojuu Potential of reed canary grass as an energy crop in Latvian conditions
 19. 16.01.2013. Reģistrācijai pieteikta kārklu šķirtne "Monika"
 20. 04.02.2013. Apsekojam iepriekšējos gados ierīkotos izmēģinājumus
 21. 27.02.2013. Tiek veikta aptauja par energokultūru plantācijām
 22. 14.09.2013. Dalība akcijā Lauki ienāk pilsētā / Mežs ienāk Rīgā – pētījuma speciālisti iepazīstināja ar pētījuma rezultātiem un atbildēja uz interesentu jautājumiem, kā izaudzēt vērtīgu kokaudzi ātrāk kā astoņdesmit gados?
 23. 16.–17.09.2013. Pieredzes apmaiņas brauciens: Kopenhāgenas Universitātes pētnieku eksperimentālo-demonstrācijas objektu apmeklējums
 24. 25.09.2013. Prezentācija Meža konsultāciju un pakalpojumu centra, LVMI Silava un LLU aģentūras Zemkopības zinātniskais institūta seminārā par lauksaimniecībā neizmantojamās zemes izmantošanas veidiem mežsaimniecības produktu ieguvē (video šeit).
 25. 07.10.2013. TV raidījumā "Viss notiek" pētniece D. Lazdiņa "Ideju mežs: kārkli" (video šeit).
 26. 15.11.2013. LVMI Silava rīkotajā Latvijas mežzinātnes dienā tika demonstrēti triju gadu laikā paveiktais – lauka uzskates materiāli (prezentācija šeit).
   
 27. 31.03.2014. Latvijā izveidota pirmā daudzfunkciju mežsaimniecības demontrējumu plantācija (vairāk šeit).
 28. 23.02.2017. Dalība zinātniski praktiskajā konferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība 2017" ar stenda referātiem: 
  - T. Sarkanābols, D. Lazdiņa, S. Rancāne: The influence of design and management technology on hybrid aspen agroforestry system productivity;
  D. Lazdiņa, K. Makovskis, T. Sarkanābols: Various strategy of management and clonal selection effect on short rotation copice willow biomass and manual harvesting productivity.

!! Slēdzam licences līgumus par
- kārklu klona 'Visvaldis' - vīrišķais, reģistrācijas nr. 20133297
- kārklu klona 'Monika' - sievišķais reģistrācijas nr. 20130683
- papeles klona 'Auce' - reģistrācijas Nr. 20142267
pavairošanu komerciāliem nolūkiem. Plašāka informācija šeit.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.