Pētījumu arhīvs

Bērza koksnes plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas tehnoloģiju izstrāde
Projekta vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 1.2.2010
Beigu datums: 30.9.2013


Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0319/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/136)
Programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas"
pasākums 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība"
aktivitāte 2.1.1.2. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Pētījuma mērķis – nodrošināt ilgtspējīgu un sabalansētu bērza apaļkoksnes piegādi kokrūpniecības nozarei un palielināt Latvijas mežu CO2 piesaistes potenciālu. Projekta specifiskais mērķis - saimnieciskās darbības atbalsta modeļa izstrāde saīsināta cirtmeta bērza finierkluču plantāciju ierīkošanai nemeža zemēs.

Sagaidāmie rezultāti
Atbilstoši plānotajām pētnieciskajām aktivitātēm paredzēts:

 1. izstrādāt uzlabotu tehnoloģiju bērza plantāciju ierīkošanai lauksaimniecības augsnēs;
 2. sagatavot rekomendācijas augošu koku atzarošanai bērza plantācijās;
 3. izstrādāt teorētisko pamatojumu krājas kopšanas cirtēm bērza finierkluču plantācijās;
 4. izveidot jaunaudžu augšanas prognožu modeli bērza stādījumiem lauksaimniecības augsnēs un modeli koksnes biomasas aprēķināšanai bērza jaunaudzēs;
 5. izveidot algoritmu oglekļa piesaistes aprēķināšanai bērza mežaudzēs.

Publicitāte
Pētījuma ietvaros plānots sagatavot monogrāfiju, kurā tiks apkopoti LVMI Silava zinātnieku veikto pētījumu rezultāti par bērza stādījumu ierīkošanu lauksaimniecības augsnēs un sniegtas rekomendācijas bērza finierkluču plantāciju apsaimniekošanai. Pētījumu rezultāti tiks publicēti gan zinātniskajos izdevumos, gan nozares periodiskajos izdevumos populārzinātnisku rakstu veidā. Iegūto atziņu popularizēšanai paredzēta dalība vietējās un starptautiskās konferencēs.

Aktualitātes

 1. 12.2010. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Itāliju – ātraudzīgo finierkluču plantāciju ierīkošana un apsaimniekošana
 2. 02.02.2011. Dalība konferencē Stokholmā ar prezentāciju "Afforestation and regeneration of broad-leaved stands
  Atsaucoties SIA Bergvik skog aicinājumu, Dr.silv. K. Liepiņš piedalījās seminārā Stokholmā, kurš tika veltīts lapu koku audzēšanas jautājumiem. Semināru organizēja Bergvik Skog un Zviedrijas karaliskā lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmija. SIA Bergvik Skog ir Zviedrijas uzņēmuma Begvik skog pārstāvis Latvijā un šobrīd pēc meža zemes platības ir lielākais ārvalstu investors mūsu valstī. Uzņēmumam ir aktuāli pētījumi par mežu apsaimniekošanu un lauksaimniecības zemju apmežošanu, lai izstrādātu meža apsaimniekošanas stratēģiju saviem īpašumiem Latvijā. Seminārā ar priekšlasījumiem uzstājās gan zinātnieki no Zviedrijas lauksaimniecības universitātes, gan LVMI Silava zinātnieki. Priekšlasījumi bija veltīti dažādiem lapu koku mežaudžu apsaimniekošanas aspektiem. Atšķirībā no Zviedrijas, Latvijā lapu koki jau šobrīd ir ekonomiski nozīmīgi, jo īpaši bērzs. K.Liepiņa piekšlasījuma tēma bija "Lapu koku atjaunošana un ieaudzēšana Latvijā". Galvenais uzsvars prezentācijā tika likts uz bērza atjaunošanu un ieaudzēšanu, kas cieši sasaucās ar ERAF projekta tēmu un darba uzdevumiem. Pēc priekšlasījumiem izvērtās interesanta diskusija starp Zviedrijas un Latvijas mežzinātniekiem par lapu koku saimniecības ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem aspektiem
 3. 22.–25.03.2011. Dalība LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskajā konferencē "Zinātne un prakse nozares attīstībai" ar prezentāciju "Kārpainā bērza jaunaudžu augšanas gaita stādījumos lauksaimniecības zemē Latvijā"
 4. 11.07.2011. Bērzu plantāciju ierīkošanas tehnoloģiju optimizācija – izmēģinājuma stādījumu ierīkošana Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā
 5. 30.08.2011. Seminārs meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem "Bērza plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes"
 6. 29.02.2012. Ilgtermiņa eksperimentālo objektu ierīkošana
 7. 09.03.2012. LVMI Silava organizētajā Latvijas mežzinātnes dienas pasākumā projekts pārstāvēts ar stenda referātu "Bērza koksnes plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas tehnoloģiju izstrāde"
 8. 03.2012. Pētījuma dalībnieki piedalās apmācības seminārā par enerģētiskās koksnes ieguves metodēm kopšanas cirtēs
 9. 10.2012. Dalība 45. ikgadējā starptautiskajā simpozijā FORMEC 2012
 10. 08.02.3013. Ledus bojājumi bērzu jaunaudzēs – papildus riska faktors finierkluču plantāciju ierīkošanā 
 11. 10.06.2013. Modelis iegūstamo sortimentu apjoma aprēķināšanai krājas kopšanas cirtēs bērzu plantācijās atkarībā no audzes paramentriem (apraksts un modelis)
 12. 31.10.2013. Bērza stādījumi lauksaimniecības zemēs
                     Bērza augšanas gaita stādījumos uz bijušajām lauksaimniecības zemēm
                     Tehniski ekonomiskā analīze dažādiem krājas kopšanas
                     tehnoloģiskajiem risinājumiem bērza jaunaudzēs

                     Modelis koksnes biomasas aprēķināšanai bērza jaunaudzēs
                     SEG emisiju un CO2 piesaistes prognožu modelis bērza audzēm (apraksts
                     un modelis)

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.