Pētījumu arhīvs

Jaunu bioloģisko preparātu izstrāde Heterobasidion spp. izraisītās sakņu trupes ierobežošanai
Projekta vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 1.2.2010
Beigu datums: 31.12.2013


Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts
Nr. 2010/0277/2DP/2.1.1.1.0./10/APIA/VIAA/129
Programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
prioritāte 2.1. "Zinātne un inovācijas"
pasākums 2.1.1. "Zinātnes, pētniecība un attīstība"
aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Sadarbības partneri:
LVMI Silava (vadošais partneris)
Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultāte

Pētījuma mērķis – izstrādāt jaunus bioloģiskos preparātus skujkoku celmu aizsardzībai pret Heterobasidion annosum izraisīto sakņu trupi, izmantojot Latvijas izcelsmes sēņu izolātus.

Pētījuma uzdevumi:

 • Pārbaudīt sēnes Phlebiopsis gigantea Latvijas izolātu augšanas ātrumu egles koksnē.
 • Novērtēt sēnes P. gigantea Latvijas izolātu antagonismu pret H. annosum sporu infekciju.
 • Pārbaudīt Trichoderma sp. micēlija augšanas ātrumu un izolātu antagonismu pret H. annosum S un P intersterilitātes grupām.
 • Novērtēt P. gigantea un Trichoderma sp. suspensijas efektivitāti pret H. annosum sporu infekciju koksnē (eksperiments ar koka bluķiem).
 • Lauka apstākļos novērtēt P. gigantea Latvijas izolātu un P. gigantea/Trichoderma sp. suspensijas efektivitāti skujkoku celmu aizsardzībā pret H. annosum.
 • Ierīkot eksperimentu, lai noskaidrotu Trichoderma sp. izolātu ietekmi uz H. annosum attīstību jau inficētos celmos.
 • Pārbaudīt P. gigantea/Trichoderma sp. suspensijas ietekmi uz lielā priežu smecernieka attīstību skujkoku celmos.

Sasniedzamie rezultāti:

 • Pētījuma ietvaros tiks papildināta LVMI Silava un LU Bioloģijas fakultātes rīcībā esošās sēņu izolātu kolekcijas.
 • Izdalīti efektīvākie Phlebiopsis gigantea un Trichoderma sp. izolāti H. annosum izraisītās sakņu trupes ierobežošanai.
 • Tiks noskaidrota sēņu Phlebiopsis gigantea un Trichoderma sp. izolātu ietekme uz lielā priežu smecernieka Hylobius abietis attīstību skujkoku celmos; novērtēta Trichoderma sp. ietekme uz H. annosum attīstību jau inficētos celmos.
 • Patents jaunam inovatīvam bioloģiskam preparātam.

Aktualitātes

 1. 26.–29.09.2011. Dalība SNS Nordic-Baltic Forest Pathology Meeting Zviedrijā ar prezentāciju Influence of temperature on the antagonism of Trichoderma spp. against heterobasidion annosum s.l. in vitro
 2. 24.–27.10.2011. Dalība Apvienotajā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresā un Letonikas 4. kongresā "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" (prezentācija šeit)
 3. 15.02.2012. Dalība Latvijas Universitātes 70. zinātniskajā konferencē ar prezentācijām Trichoderma spp. izolātu ietekme uz Heterobasidion annosum s.l. attīstību ar sakņu piepi inficētos Picea abies celmos un Phlebiopsis gigantea un Trichoderma spp. suspensijas efektivitāte pret Heterobasidion annosum s.l. sporu infekciju koksnē
 4. 09.03.2012. Dalība Latvijas mežzinātnes dienā ar stenda ziņojumu Latvijas izcelsmes bioloģiskie preparāti celmu aizsardzībai pret Heterobasidion annosum infekciju
 5. 13.04.2012. Dalība meža patologu seminārā Somijā ar prezentāciju Testing the efficacy of Phlebiopsis gigantea and Trichoderma sp. against spore infection by Heterobasidion in log pieces of spruce
 6. 10.–14.09.2012. Dalība IUFRO virziena 7.03.10 konferencē Methodology of forest insect and disease survey Lietuvā ar stenda ziņojumiem In vitro testing of properties of Latvian Pheliopsis gigantea strains un The influence of Trichoderma spp. released water-solutable compounds on Heterobasidion annosum s.l. in laboratory conditions
 7. 01.11.2012. Dalība Baltijas mikrobiologu kongresā Rīgā ar ziņojumu Cellular and molecular interactions between Trichoderma strains and conifer pathogens Heterobasidion annosum and H. parviporum
 8. 15.02.2013. Dalība Latvijas Universitātes 71. zinātniskajā konferencē ar ziņojumu Phlebiopsis gigantea efektivitātes novērtējums – laboratorijas un lauka eksperimenta salīdzinājums
 9. 28.06.2013. Vadīta semināra daļa LVMI Silava organizētajā Latvijas mežzinātnes dienā Jaunkalsnavā. Semināra dalībnieki informēti par aktuālajiem meža aizsardzības jautājumiem un projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem.
 10. 21.–25.07.2013. Dalība 5th Congress of European Microbiologists (FEMS) Vācijā ar stenda ziņojumu Antagonistic effects of Trichoderma strains against conifer pathogens Heterobasidion annosum and H. parviporum
 11. 30.12.2013. Sekmīgi noslēgusies pētījuma īstenošana. Kopsavilkums par zinātniskajā pētījumā sasniegtajiem rezultātiem

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.