Pētījumu arhīvs

Mežsaimniecisko darbību ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un CO2 piesaisti
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 13.4.2011
Beigu datums: 30.6.2015

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma "Tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes aprēķins zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektorā par 2009. gadu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Kioto protokola saistību izpildei" ietvaros.

Pētījuma vispārīgais mērķis ir viecināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas mazinošu meža apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu praksē, sekmējot valsts saistību izpildi ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola ietvaros. Tiešais mērķis ir izstrādāt metodiku mežsaimniecisko darbību ietekmes uz SEG emisijām un CO2 piesaisti galvenajās meža zemju oglekļa krātuvēs, kā arī transporta un enerģē'tikas sektorā meža apsaimniekošanas ciklā novērtēšanai un prognozēšanai a/s "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajās zemēs.

Darba uzdevumi

  1. Ierīkot parauglaukumus mežsaimniecisko darbību un meža bojājumu ietekmes uz SEG emisijām un CO2 piesaisti galvenajās oglekļa krātuvēs novērtēšana nepieciešamo datu ievākšanai.
  2. Noteikt oglekļa uzkrājuma izmaiņas meža augsnē un nedzīvajā zemsegā (O horizontā), veicot atkārtotu paraugu ievākšanu un analīzes 1. līmeņa meža monitoringa parauglaukumos, un novērtēt nedzīvās kokaugu biomasas smalkās frkacijas (resgaļa ø < 6,0 cm) īpatsvaru, salīdzinot ar lielizmēra nedzīvās koksnes frakciju (resgaļa ø > 6,1 cm).
  3. Izstrādāt virszemes un pazemes biomasas un oglekļa satura aprēķinu vienādojumus saimnieciski nozīmīgākajām koku sugām.
  4. Izstrādāt metodiku mežsaimniecisko darbību ietekmes uz SEG emisijām un CO2 piesaisti galvenajās meža zemju oglekļa krātuvēs novērtēšanai un prognozēšanai, balstoties uz empīriski iegūtajiem datiem un saimnieciskās darbības rādītājiem.
  5. Izstrādāt metodiku ar meža apsaimniekošanu saistīto SEG emisiju un to samazinājuma novērtēšanai transporta un enerģētikas sekotrā, balstoties uz IPCC GPG 1996 un IPCC GPG 2006 vadlīnijām, kā arī Latvijas SEG inventarizācijā pielietoto metodiku.
  6. Novērtēt mežsaimniecisko darbību, tajā skaitā selekcijas, meža mēslošanas ar koksnes pelniem, potenciālu SEG emisiju samazināšanā un CO2 piesaistes palielināšanā zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimneicības (ZIZIMM), transporta un enerģētikas sektorā un izstrādāt rekomendācijas meža apsaimniekošanas prakses pilnveidošanai.
  7. Izstrādāt monitoringa sistēmu mežsaimniecisko darbību īstenošanas ietekmes uz SEG emisijām un CO2 piesaisti kotrolei sadarbībā ar Meža statistiskās inventarizācijas (MSI) programmas veicējiem.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2011)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2012)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2013)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2014)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2015)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.