Pētījumu arhīvs

Nanodaļiņu un bioloģisko objektu mijiedarbības pētījumu zinātniskās grupas izveide
Projekta vadītājs: Arvīds Barševskis
Sākuma datums: 2.12.2013
Beigu datums: 31.8.2015


Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 2013/0029/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/029
Programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
prioritāte 1.1. "Augstākā izglītība un zinātne"
pasākums 1.1.1. "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība"
aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"

Vadošais partneris: Daugavpils Universitāte
Sadarbības partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Kontaktpersona - zinātniskais asistents Ingars Siliņš

Aktivitātes

 1. 01.2014.-08.2014. Aktivitāšu pārskats.
 2. 15.08.2014. Vaboļu inkubācijas darbi "Nanodaļiņu un bioloģisko objektu mijiedarbības pētījumu zinātniskās grupas izveide" projekta ietvaros.
  Meža entomoloģijas pētījumu virziena zinātniskais asistents Ingars Siliņš turpina lielo priežu smecernieku Hylobius abietis ievākšanas darbus. Laika posmā 02.06.14.16.06.14. tika ierīkoti smecernieku ievākšanas parauglaukumi Rietumvidzemes un Vidusdaugavas mesaimnžniecībās, kopumā apsekojot 18 dažāda vecuma izcirtumus. Pagaidām, ievākto H. abietis vaboļu skaits neatbilst kvalitatīvu pētījumu veikšanai, līdz ar to I. Siliņš, saskaņojot ar projekta vadību, turpina alkšņu zilo lapgraužu Agelastica alni ievākšanas un inkubācijas darbus. Igūtais entomoloģiskais materiāls (H. abietis) nodots tālākiem pētījumiem. Daugavpils Universitātes kolēģiem.
  Ievāktās vaboles tiek inkubētas LVMI Silava klimata kamerās tālākiem laboratorijas pētījumiem projekta "Nanodaļiņu un bioloģisko objektu mijiedarbības pētījumu zinātniskās grupas izveide" Nr.2013/0029/1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/029 ietvaros, lai noskaidrotu specifisku sīksavienojumu akumulāciju un bioluminiscences spēju posmkāju organismā.
  Vaboles tiek mākslīgi uzturētas speciāli konstruētos caurspīdīgos insektārijos (no projekta iepirkuma "Insektu terāriju izgatavošana", id. Nr.2014/7/ML/ERAF), kur tām tiek nodrošinātrs sugai specifisks dienas cikls, saimniekaugi un mitruma režīms.
  A. alni inkubētās vaboles paredzēts nodod tālākiem pētījumiem Daugavpils Universitātes kolēģiem š. g. septembrī.
 3. 12.2014. Vaboļu inkubācijas darbi "Nanodaļiņu un bioloģisko objektu mijiedarbības pētījumu zinātniskās grupas izveide" projekta ietvaros.
  I. Siliņš Rietumvidzemes mežsaimniecībā ievācis entomoloģisko materālu – zilo alkšņu lapgraužu Agelastica alni – otrās paaudzes palikušos kāpurus. Kāpuri ievākti pēc nejaušības principa alkšņu jaunaudzēs un dumbrājos ar jaunu alkšņu koku paaugu.
  Pieaugušas vaboles ievāktas un inkubētas līdz 20.09.2014. LVMI Silava. Tālāk tās tika nodotas Daugavpils Universitātes kolēģiem tālākiem laboratorijas pētījumiem nanodaļiņu ietekmes noteikšanā. Kopā ar 15.09.2014. ievākatajām tikai nodotas 150 dzīvas A. alni vaboles. Vaboļu kāpuri inkubēti LVMI Silava klimata kamerās ar standartizētu dienas režīmu 9 st. nakts ar 18oC, 15 st. diena ar 22oC, – Petrī platēs uz baltalkšņu lapām un svaigajiem dzinumiem. Kāpuru audzēšana tika noslēgta 15.10.2015., vēlāk tos nododot Daugavpils Universitātes kolēģiem. Sazinoties ar projektā iesaistītajiem kolēģiem no Daugavpils Universitātes un Arvīdu Barševski, noskaidrots, ka mežos ievāktajiem kukaiņu mirstībai ir tendence saglabāties salīdzinoši augstai, tos uzturot laboritorijā nanodaļiņu pētījumos. Līdz ar to ir mainīts pētījuma modeļorganisms – pieņemts miltu melnulis Tenebrio molitor – tā salīdzinoši vienkāršāku (pēc bioloģijas mazprasīgāku) uzturēšanas apstākļu dēļ laboratorijā.
  Neskatoties, uz to, ar koleģiem no Daugavpils Universitātes ir noslēgta mutiska vienošanās, kuras rezultātā noskaidrots, ka savvaļas lapgraužu pētījumi var sniegt informāciju par to kā nanodaļiņas akumulējās savvaļā dzīvojošās sugās – un vai ir atšķirības salīdzinot ar izteiktām laboratorijas sugām (piemēram, salīdzinot ar T. molitor). Tāpēc, pagaidām, tiek apsekotas lapu kaitēkļu potenciālās ievākšanas vietas entomoloģiskā materiāla iegūšanai turpmākiem nanodaļiņu ietekmes pētījumiem Rietumvidzemes mežsaimniecībā. A. alni klātbūtne attiecīgajās mežaudzēs tiek noteikta pēc nobirušo alkšņu lapu bojājumiem. Pēc konstatētajiem lapu bojājumiem tiek veidots ievākšanas vietu tīkls Rietumvidzemes mežsaimniecībā nākamās sezonas vasarai.
  2014. gada IV ceturkšņa aktivitāšu pārskats

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.