Pētījumu arhīvs

Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas pētījumu programma
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 18.2.2016
Beigu datums: 1.12.2020

Pētījuma pasūtītājs – a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma mērķis ir izstrādāt, aprobēt un ieviest praksē inovatīvus plānošanas risinājumus, efektīvas tehnoloģijas un meža audzēšanas režīmus ražīgu, kvalitatīvu un veselīgu kokaudžu audzēšanai.

Pētījuma darba uzdevumi:

  • kūdreņu apsaimniekošana;
  • augsnes gatavošanas veidu (pacilas, vagas) ietekme uz jaunaudžu kvalitāti organiskās augsnēs un pārmitrās minerālaugsnēs, to savstarpējs salīdzinājums;
  • mašinizētās stādīšanas un agrotehniskās kopšanas tehnoloģiju pārneses iespējas Latvijas apstākļos;
  • jaunaudzēm nodarīto briežu dzimtas dzīvnieku bojājumu riska novērtējums atkarībā no veiktās meža apsaimniekošanas paņēmiena.

Vadoties no uzmērījumu un uzskaites rezultātiem kas iegūti apsekotajās mežaudzēs, sagatavos vadlīnijas meža atjaunošanai kūdreņos un pārmitros mežos, izvērtēs mehanizētās stādīšanas, kā arī agrotehniskās kopšanas rezultātus Latvijas apstākļos, veiks aprēķinus par mežsaimniecisko darbību veida, intensitātes saistību ar briežveidīgo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem jaunaudzēs. Aprēķinās laba mežsaimnieciskā rezultāta iegūšanas pašizmaksu un iespējamos ieguvumus.

Programmu īstenojot, plānots ierīkot:

  • dažādu augsnes sagatavošanas paņēmienu ietekmes uz komerciālo koku sugu augšanu izpētes-demonstrācijas objektus slapjaiņos un āreņos un kūdreņos;
  • dažādu koku sugu un stādmateriāla veidu izpētes-demonstrācijas stādījumus kūdreņos;
  • mehanizētās stādīšanas ilgtermiņa izmēģinājumus;
  • mehanizētās agrotehniskās kopšanas izmēģinājumu-demonstrāciju objektus.

Papildus uzmērījumiem un uzskaitei Latvijā tiks sagatavoti ārvalstu pieredzes un pētījumu analītiski apraksti par kūdreņu apsaimniekošanu, augsnes sagatavošanu un meža stādīšanu, agrotehniskās kopšanas un stādīšanas darbu mehanizācijas iespējām un briežveidīgo dzīvnieku nodarītā kaitējuma jaunaudzēm saistību ar mežā veiktajām mežsaimnieciskajām darbībām.

Pētījumu rezultātus nozarei un interesentiem projekta darbinieki prezentēs LVMI Silava Mežzinātnes dienās; a/s "Latvijas valsts meži" darbiniekiem paredzētos semināros notiks arī tehnikas demonstrējumi un eksperimentālo objektu apmeklējumi.

Informācija par pētījumu arī a/s "Latvijas valsts meži" mājas lapā.

Aktualitātes


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.