Pētījumu arhīvs

Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.–2021. gadam
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 15.3.2016
Beigu datums: 1.12.2021

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījumu programmas mērķis ir nodrošināt maksimālo saimniecisko efektu, atjaunojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas praksi Latvijas mežsaimniecībā un veidot pozitīvu un atbildīgu sabiedrības attieksmi pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem.

Pētījumu programmas darba uzdevumi:

 • koksnes pelnu pielietošanas koku augšanas apstākļu uzlabošanā tehnisko risinājumu, saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi vērtējums;
 • slāpekli saturošu augsnes ielabošanas līdzekļu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza briestaudzēs;
 • dažādu slāpekļa augsnes ielabošanas līdzekļu devu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, paredzot atkārtotu augsnes ielabošanas līdzekļu ienešanu;
 • slāpekļa un koksnes pelnu ieneses saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte meliorētajos mežos  vidēja vecuma skujkoku un bērza audzēs;
 • ātraudzīgo un introducēto koku sugu papildus krājas pieauguma novērtējums, ienesot augsnē slāpekli saturošus augsnes ielabošanas līdzekļus un koksnes pelniem;
 • komplekss augsnes ielabošanas līdzekļu ietekmes uz ūdeņu ekoloģisko kvalitāti novērtējums;
 • pētījumu programmas rezultātu publicitātes nodrošināšana un darbs ar sabiedrību.

Sagaidāmie rezultāti:

 • rekomendācijas, algoritmi un metodes maksimāla saimnieciskā efekta nodrošināšanai, izmantojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumus;
 • rekomendācijas ietekmes uz vidi mazināšanai, izmantojot mežā slāpekli saturošos augsnes ielabošanas līdzekļus un koksnes pelnus;
 • priekšlikumi augsnes ielabošanas līdzekļu pielietošanai ātraudzīgu introducēto koku sugu stādījumos un metodes saimnieciskā efekta prognozēšanai;
 • apmācīti nozares profesionāļi meža augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumu ieviešanai;
 • pozitīva un atbildīga dažādu sabiedrības grupu attieksme pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem.

Aktualitātes

 1. 24.05.2017. Izsludināta pieteikšanās īstermiņa zinātniskajām misijām. Vairāk informācija šeit.
 2. Izplatot saiti sociālajos tīklos, 2017. gada jūlijā–augustā tiek veikta brīvprātīga sabiedriskās domas aptauja "Viedokļi par meža koku augšanas apstākļu uzlabošanas iespējām" aptaujas tiešā adrese šeit. Augustā–septembrī aptaujās tieši iesaistītās personas: meža īpašnieki vai pārvaldītāji, koksnes pelnu ražotāji, augsnes ielabošanas pakalpojumu sniedzēji.
 3. 11.10.2017. Notika starptautisks seminārs-konference "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas iespējas – augsnes ielabošana Changing forest disturbance regimes and the rise of novel ecosystems ietvaros" ar Lietuvas, Igaunijas un Somijas vieslektoru piedalīšanos. Konferences programma šeit. Prezentācijas:
  - Egļu bruņuts bojāto audžu atveseļošana;
  - Slāpekļa mēslojuma izmantošana briestaudzēs un jaunaudzēs;
  - Koksnes pelnu un slāpekļa mēslojuma izmantošana augsnes ielabošanai;
  - Mazā tehnika jaunaudžu kopšanā un augšanas apstākļu ielabošanā;
  - K.Armolaitis: Meža mēslošanas pieredze un izpēte Lietuvā;
  - T.Hiltunen: Meža mēslošanas pieredze Somijas valsts mežos;
  - K.Ots: Koksnes pelnu izmantošanas efekts izstrādāto kūdras atradņu apmežojumos;
  - Kūdras atradņu rekultivācija Latvijā – apmežošana un mēslojuma izmantošana (LIFE REstore un citi projekti).
 4. Izplatot saiti sociālajos tīklos, 2017. gada jūlijā–augustā tika veikta brīvprātīga sabiedriskās domas aptauja "Viedokļi par meža koku augšanas apstākļu uzlabošanas iespējām". Rezultātu kopsavilkums šeit.
 5. 08.01.2017. Noslēgusies aptauja "Iedzīvotāju viedoklis par koku augšanas apstākļu uzlabošanu, izmantojot koksnes pelnus vai citus mēslošanas līdzekļus".
  1010 respondentu sniegto atbilžu sadalījums šeit.
 6. 22.01.2018. Toms Kalvis: Atskaite par paveikto īstermiņa zinātniskās misijas laikā.
 7. 06.11.2018. Dalība LR1 raidījumā "Kā labāk dzīvot": Pelnu otrā dzīve mežā un uz lauka jeb cirkulārā bioekonomika. Vairāk informācija un raidījuma ieraksts šeit.
 8. 12.2018. Pētījumu programmas 3. zinātniskās izpētes misijas ziņojumi:
  - Ilze Grundule: Koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz egļu audžu vitalitāti kūdreņos un āreņos;
  - Vitālijs Lazarenko, Vita Rudoviča (LU Ķīmijas fakultāte): Koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz smago metālu koncentrāciju zemsegā, augsnē un mellenēs (Vaccinium myrtillus);
  - Kristīne Zadvinska, Lauma Buša (LU Ķīmijas fakultāte): Lapu koku stādījumos izmantotā mēslojuma ietekme uz smago metālu koncentrāciju sēņu augļķermeņos.
 9. 08.02.2019. Dalība LU 77. zinātniskās konferences Ķīmijas sekcijas sēdes fizikālās un analītiskās ķīmijas sekcijā. Ziņojumi konferencē: (1) Zadvinska K., Buša L., Vīksna A., Makovskis K., Dūmiņš K.: The impact of fertilizer used in leaf tree plantations on heavy metal content in birch bolete (Leccinum scabrum) (prezentācija šeit); (2) Lazarenko V., Rudoviča V., Zvaigzne Z.A., Okmanis M., Bērtiņš B.: The effect of the use of wood ash on metallic elements content in the forest floor, soil, and blueberries (Vaccinium myrtillus).
  Tēzes konferenču tēžu krājumā:
  - Zadvinska K., Buša L., Vīksna A., Makovskis K., Dūmiņš K., 2019. The impact of fertilizer used in leaf tree plantations on heavy metal content in birch bolete (Leccinum scabrum). Grām.: Latvijas Universitātes 77. starptautiskā konference. Ķīmijas sekcija. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 40. lpp.
  - Lazarenko V., Rudoviča V., Zvaigzne Z.A., Okmanis M., Bērtiņš B., 2019. The effect of the use of wood ash on metallic elements content in the forest floor, soil, and blueberries (Vaccinium myrtillus). Grām.: Latvijas Universitātes 77. starptautiskā konference. Ķīmijas sekcija. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 38. lpp.
 10. 16.05.2019. LTV1 raidījums "Mēs ar brāli kolosāli": Kā barojas koki un kā cilvēki var uzlabot to augšanas apstākļus. Video šeit.
 11. 05.2019. Pētījumu programmā iesaistītie zinātnieki popularizējuši koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumus un sasniedzamo rezultātu piedaloties meža dienu pasākumos:
  - 10.–11.05.2019. Dalība Meža ABC Kuldīgas novada Padures pagasta "Struņķukrogā"; vairāk informācijas par pasākumu šeit.
  - 24.–25.05.2019. Dalība "Latvijas Meža dienas" Tērvetes dabas parkā; vairāk informācijas par pasākumu šeit.
  - 30.05.2019. Dalība LVMI Silava Mežzinātnes dienā: koksnes pelnu un minerālmēslojums efekts virsmēlojums stādvietā – egle un papele; vairāk informācijas par pasākumu šeit.
  - 13.07.2019. Dalība 14. Eiropas Meža pedagoģijas kongresā (10. Exploring the forest science): Pieturpunkts par koksnes pelnu izmantošanu mežsaimniecībā; vairāk informācijas par pasākumu šeit.
 12. 7.11.2019. Dalība LVMI Silava rīkotajā Latvijas mežzinātnes dienā "Mežs un mežkopība mainīgajā klimatā". Relīze par mežzinātnes dienu šeit. D. Lazdiņas prezentācija par mežaudžu ražības kāpināšanu, izmantojot jaunākās zināšanas par meža selekciju, mežkopību un koku minerālo barošanos. Prezentācijas materiāli šeit. Publikācija par pasākumu žurnālā "Agrotops" šeit.
 13. 11.11.2019. Andis Lazdiņš piedalījās Latvijas krieviski runājošās auditorijas kanāla LR4 raidījumā "День за днем". Sarunas tēma – "CO2 и изменение климата: с чем мы боремся и какими методами?" (CO2 emisijas, kā tās mazināt un ar kādām metodēm), tai skaitā par augsnes ielabošanas līdzekļu izmantošanu.
 14. 11.09.2020. Dalība pasākumā "Meža zinības Zilajos kalnos". Vairāk informācijas šeit.
 15. 30.09.2020. Pētījuma publicitātes aktivitāšu apkopojums šeit.
 16. 26.–27.01.2021. Meža nozares zinātniskās konferences "Zināšanās balstīta meža nozare" (konferences programma šeit) ziņojumā "Jaunākās atziņas meža atjaunošanā un kopšanā" (video šeit) un paneļdiskusijā "Izaicinājumi, saglabājot un vairojot mežaudžu kvalitāti, produktivitāti un vitalitāti" (video šeit) stāstīts par augsnes ielabošanas nepieciešamību. Video posteru sadaļā – par pētījumu programmā veiktā upju ekoloģiskā novērtējumu: Ilze Kārkliņa "Augsnes ielabošanas ar slāpekli un koksnes pelniem ietekmes uz ūdens ekoloģisko kvalitāti izpēte" (prezentācija šeit).
 17. 23.02.2021. Noslēgusies zinātniskās izpētes misija "Skuju koku stādīšanas laikā papildus ienestā slāpekļa (N izotopi ielabošanas līdzeklī un stādā 2019., 2020.gada pieaugumos)" (pētījuma atskaite šeit).
 18. 07.04.2021. Izpētē iesaistītie zinātnieki Latvijas radio raidījumā "Kā labāk dzīvot" stāsta par darbiem meža sakopšanā, tostarp vajadzību parūpēties, lai augiem būtu pieejami nepieciešamie augu barošanās elementi (raidījuma audio ieraksts šeit).
 19. 09.04.2021. Ziņojums LU 79. starptautiskā zinātniskā konferencē ar ziņojumu "Koksnes pelnu un amonija nitrāta ieneses mežaudzēs ietekme uz elementu saturu skujās un lapās" piedalās Ilze Kārkliņa (informācija par konferenci šeit).
 20. 03.05.2021. Ziņojums 16. starptautiskajā kūdras kongresā IPC 2021 "The impact of soil fertilization experiment on soil water chemistry in forest stands on drained organic soil, in Latvia", ziņotājs – Ilze Kārkliņa (prezentācija šeit).
 21. 13.05.2021. 27. Starptautiskajā konferencē "Research for Rural Development 2021"
  - ziņojums – Ilze Kārkliņa: "Soil Carbon Stock in Fertilized Forest Stands with Mineral Soils" (prezentācija šeit);
  - stenda ziņojums – Guna Petaja: "Short-term Effects of Fertilization on Tree Photosynthetic Activity in a Deciduous Tree Plantation" (prezentācija šeit).
 22. 15.07.2021. Sagatavots informatīvs video par pētījumu programmas darba uzdevumiem un rezultātiem (video šeit).
 23. 16.08.2021. Zinātniskā publikācija "The effect of wood ash application on growth, leaf morphological and physiological traits of trees planted in a cutaway peatland" apstiprināta publicēšanai žurnālā "Mires and Peat" (2021, Vol. 27, article id 22, doi 10.21203/rs.3.rs-127661/v1).
 24. 16.–20.08.2021. Starptautiskajā konferencē "IBFRA 2021. Changing Boreal Biome" ziņojums par mežaudzēs ienesto N minerālmēslojumaa un koksnes pelnu iedarbību – rezultātā piesaistītajiem C apjomiem "Comparison of carbon stock in forest stands treated with wood ash and nitrogen containing fertilizer" (prezentācija šeit).
 25. 21.08.2021. plkst. 18:30 (atkārtojums 23.08. plkst. 07:30) RīgaTV24 raidījumā "Aktualitātes" sižets par "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programmu 2016.–2021. gadam" (video šeit).
 26. 20.–21.08.2021. LVMI Silava dalība "LVM Sarunu teltī": Sajūtu piedzīvojums "Mežs ir terapija" tostarp stāstījām un rādījām ka un kā kokiem varam palīdzēt augt tos "pabarojot" (vairāk informācijas šeit).

 

 Zinātniskās izpētes misijas

 1. Misija "Dendroloģisko parametru ietekme uz veģetāciju kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē un tās sniegtie ekosistēmu pakalpojumi" (uzsākta 2019. gadā), misijas autore – Vita Krēsliņa:
  1.1. misijas apraksts šeit;
  1.2. misijas rezultāti šeit;
  1.3. prezentācija Ekosistēmas pakalpojumu konferencē šeit;
  1.4. zinātniskā publikācija "Dendroloģisko parametru un mēslojuma ietekme uz veģetāciju kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē un tās sniegtie ekosistēmu pakalpojumi" rakstu krājumā "Līdzsvarota lauksaimniecība: zinātniski praktiskās konferences raksti" (Jelgava: LLU, 2020, 134 lpp.) šeit (60.–64. lpp.).
 2. Misija "Ienestā minerālā slāpekļa aprite (N izotopi skujās un mētrās)" (uzsākta 2019. gadā), misijas autori – Māris Bērtiņš un Renāte Tukiša:
  2.1. misijas apraksts šeit;
  2.2. misijas rezultāti šeit.
 3. Misija "Skuju koku stādīšanas laikā papildus ienestā slāpekļa (N izotopi ielabošanas līdzeklī un stādā 2019., 2020.gada pieaugumos)", misijas autori – Signija Zaķe un Māris Bērtiņš (misijas rezultāti šeit).
 4. 2021. gada rudens. Aicinājums iesaistīties LVM un LVMI Silava pētījumā "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.–2021. gadam" zinātniskās izpētes darbos, īstenojot īstermiņa zinātniskās misijas. Informācija par misiju un pieteikšanos šeit.
 5. 01.12.2021. Īstermiņa zinātniskās izpētes misijas "Koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz Pinus sylvestris, Betula pendula, Alnus glutinosa augšanu demonstrējuma objektā Kaigu purvā" galaziņojums šeit; misijas autori – Kristīne Estere Lūse un Lelde Pētersone.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2016) un prezentācija (2017.02.15.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2020) 


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.