Pētījumu arhīvs

Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 11.1.2016
Beigu datums: 12.12.2020

Pētījuma pasūtītājs a/s "Latvijas valsts meži".

Pētījuma kopējais mērķis: novērtēt siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes dinamiku vecās, saimnieciskās darbības ilgstoši maz ietekmētās mežaudzēs, salīdzinājumā ar jaunākām audzēm. Mērķi paredzēts sasniegt, ievācot datus koku augšanas gaitas, kā arī zemsedzē un augsnē piesaistītā oglekļa apjoma raksturošanai. Pētījuma metodikas izstrādāšanā ņemts vērā prognozējamais projekta apjoms un daži no priekšizpētes fāzē iegūtajiem secinājumiem par parametru izkliedi un informācijas trūkumu atsevišķos rezultātu nodrošināšanai būtiskos aspektos, t.sk. konstatēts, ka:

  • audzē nepieciešams izvietot vismaz 6 parauglaukumus;
  • būtiski noteikt visu audzes elementu koku vecumu;
  • oglekļa uzkrājuma dinamikas (mainoties audzes vecumam) raksturošanai BioSoil dati ir nepietiekami, tādēļ nepieciešamas ievākt arī augsnes paraugus.

Sagaidāmie rezultāti:

  1. Kokaudzes raksturojums pāraugušās (ciršanas vecumu par vairāk nekā 2 vecumklasēm pārsniegušās) parastās priedes, bērza, parastās apses un parastās egles audzēs: audžu rādītāji un to izkliede; koku biomasas un tajā piesaistītā oglekļa novērtējums.
  2. Pilnveidoti (precizēti) iepriekš izstrādātie šo četru koku sugu pieauguma vienādojumi, izmantojot veco koku pieauguma datus, nodrošinot iespēju prognozēt oglekļa uzkrāšanās dinamiku.
  3. Novērtēts atmirušās koksnes apjoms un to ietekmējošie faktori četru valdošo koku sugu audzēs, kombinējot šajā un citos projektos iegūtos un MSI datus.
  4. Novērtēts oglekļa apjomu augsnē un zemsegā četru valdošo koku sugu audzēs.
  5. Sagatavoti pārskati un projekta rezultāti prezentēti divos semināros, kā arī divās publikācijās starptautiskos zinātniskos žurnālos

Kopumā projekta realizācija nodrošinās: (1) kvalitatīvi jaunu zinātnisko informāciju par oglekļa uzkrāšanos vecās audzēs hemoboreālajos mežos Latvijā, kas izmantojama pamatotiem SEG bilances aprēķiniem; (2) datus stratēģiskai plānošanai, dabas aizsardzības ietekmes uz uzņēmuma procesiem un meža apsaimniekošanas pasākumu ietekmes uz oglekļa piesaisti noteikšanai.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2016) un prezentācija (2017.01.11.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2020) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2016–2020) 


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.