Pētījumu arhīvs

Integrēta slāpekļa pārvaldības sistēma Rīgas līcim (GURINIMAS)
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.4.2017
Beigu datums: 30.9.2019

Interreg V-A Igaunijas-Latvijas programmas 2014.–2020. gadam (Est-Lat 20) projekts.
Projekta mājas lapa šeit.

ERAF finansējums ir 363 196,50 EUR.
Projekta partneru līdzfinansējums 64 093,50 EUR

Projekta partneri:

 • Igaunijas Republikas Vides ministrija (Keskkonnaministeerium) – vadošais partneris
 • Tallinas Tehniskā Universitāte (Tallinna Tehnikaülikool)
 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
 • Latvijas Hidroekoloģijas institūts
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Pētījuma pamatojums:

Pārlieku lielas slāpekļa koncentrācijas Baltijas jūras reģionā ir viens no galvenajiem eitrofikācijas izraisītājiem. Pasākumi slāpekļa slodzes samazināšanai galvenokārt tiek realizēti lauksaimniecības, industrijas un enerģijas sektoros, kā arī pilsētu teritorijās, kas ir ievērojamākie slāpekļa avoti Baltijas jūras sateces baseinā. Ir nepieciešamas novērtēt arī citu avotu slāpekļa ietekmi uz eitrofikāciju, piemēram, no mežsaimniecības, akvakultūrām, kažokādu audzēšanas, transportam u.c. Ūdens kvalitāti Rīgas jūras līcī ietekmē abu kaimiņvalstu – Igaunijas un Latvijas – ekonomiskās aktivitātes. Vēl ir nepieciešams veikt aktivitātes, lai sasniegtu pietiekami labu ūdens kvalitāti Rīgas jūras līcī un piekrastes ūdeņos, pašlaik pārlieku lielā barības vielu daudzuma dēļ vēl joprojām ir vērojami eitrofikācijas procesi. Slāpekli izmanto kā mēslojumu pārtikas ražošanā un rūpniecībā, un tam ir daudz priekšrocību, tomēr daļa no tā tiek emitēta atmosfērā un ar noteces ūdeņiem nonāk sauszemes ūdenstilpnēs, upēs un Baltijas jūrā.

Pētījuma mērķis ir izveidot integrētu slāpekļa pārvaldības sistēmu Igaunijas un Latvijas valsts iestādēm, lai samazinātu barības vielu apjomu Rīgas jūras līcī.

Integrētā slāpekļa pārvaldības sistēmā iekļaujas slāpekļa cikla inventarizāciju un riska zonu noteikšana Rīgas jūras līča sateces baseinā. Baltoties uz Ietekmes-Plūsmas-Avota pieeju, veiks modeļa izstrādi un ieviešanu, ar nolūku piedāvāt izmaksu efektīvākos pasākumus un palielināt slāpekļa izmantošanas efektivitāti, tādējādi samazinot slāpekļa zaudējumus.

Izveidotā integrētā slāpekļa pārvaldības sistēma, projektā iesaistītajām valstīm – Igaunijai un Latvijai, nodrošinās harmonizētu sistēmu, kuru varēs izmantot upju baseinu apsaimniekošanas plānošanā, jūras stratēģijām un starpvalstu sadarbības pasākumu ietvaros.

Galvenie pētījuma uzdevumi:

 • T 1 – OECD metodoloģiju analīze, metodoloģijas un Baltijas jūras reģionam piemērota analīzes modeļa izstrāde slāpekļa plūsmai;
 • T 2 – Datu ievākšana no atbildīgajām Igaunijas un Latvijas institūcijām, datu analīze un modelēšana, balstoties uz izstrādāto metodoloģiju. Rezultātu novērtēšana un interpretācija;
 • T 3 – Integrētas slāpekļa pārvaldības sistēmas (GURINIMAS) izstrāde, informējot mērķgrupas un ieinteresētās personas par projekta rezultātiem.


Aktualitātes:

 • 2017.08.10. Ir noslēdzies pētījuma pirmais ceturksnis, kurā strādājām galvenokārt pie pirmā darba uzdevuma "T1 – OECD metodoloģiju analīze, metodoloģijas un Baltijas jūras reģionam piemērota analīzes modeļa izstrāde slāpekļa plūsmai", lai secīgi īstenotu nākamos divus pētījuma uzdevumus (T2 un T3).
 • 2017.10.19.-22. Dalība izstādē "Vide un enerģija 2017".
 • 2017.10.22. LVMI Silava zinātniskais asistents-eksperts Kristaps Makovskis un zinātniskā asistente Arta Bārdule piedalījās starptautiskajā izstādē "Vide un enerģija 2017" klastera CLEANTECH Latvijas stendā, iepazīstinot izstādes apmeklētājus ar projekta mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem.

   
 • 2018.01.19. Dalība GURINIMAS informatīvajā seminārā: pašreizējie nodevumi un turpmākie soļi. Seminārs notika Pērnavā, Igaunijā, tajā LVMI Silava pārstāvēja zinātniskā asistente Arta Bārdule. Pārskats par dalību seminārā šeit.
 • 2018.01.20. Š.g. 10. janvārī notikušais GURINIMAS ievadseminārs  atspoguļots LNT 21. janvāra raidījumā "Atspēriens izaugsmei" (links uz video šeit: 11.-13.minūte) un LTV7 raidījumā "Skats rītdienā". Semināra prezentācijas pieejamas pētījuma vadošā partnera, Igaunijas Vides ministrijas mājas lapā šeit.
 • 2019.03.04. Pētījuma aktualitāte: Rīgas jūras līcī gadā ieplūst 67 000 tonnu slāpekļa. Relīze šeit.
 • 2019.08.12. 2019. gada 13. septembrī Rīgā notiks projekta GURINIMAS noslēguma konference "Integrēta pieeja slāpekļa slodžu samazināšanai uz ūdens objektiem". Informācija par konferenci un reģistrāciju šeit. Relīze šeit.

This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.