Pētījumu arhīvs

Lauksaimniecībai mazpiemērotas (marginālas) platības: apgrūtinājuma pārvēršana iespējā (MAGIC)
Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 1.7.2017
Beigu datums: 31.12.2021

 

Horizon 2020 (H2020) programmas granta līguma Nr. 727698

LVMI Silava ir partneris Apvārsnis 2020 projektā, kas tiek finansēts no Eiropas komisijas programmām Increasing production efficiency and coping with climate change, while ensuring sustainability and resilience un Fostering the bio-economy for bio-based industries.

Projekta koordinators – The Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) (Grieķija).

Projekta mājas lapa šeit.

Pētījuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu resursefektīvu un ekonomiski izdevīgu industriālo kultūraugu audzēšanu maznozīmīgās marginālās zemēs, ņemot vērā to, ka no industriāliem kultūraugiem iespējams ražot augstas pievienotās vērtības produktus un bioenerģiju. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks izveidota un papildināta pieejamo atjaunojamo un resursefektīvo kultūru datubāze ar informāciju par to agronomiskajām īpašībām, nepieciešamo apsaimniekošanu, ražīgumu un kvalitātes īpašībām tālākai lietošanai. Tiks izveidota un testēta Lēmuma atbalsta sistēma (Decision Support System), aktīvi iesaistoties lauksaimniekiem un ražotājiem. Paralēli Eiropas pašreizējām un nākotnes lauksaimnieciski mazas nozīmes lauksaimniecības zemēm tiks izveidotas kartes, raksturojumi un veikta to analīze, lai varētu piedāvāt telpiski attēlotu iedalījumu, kas kalpotu par pamatu ilgtspējīgo augu kultūru kataloga izveidei. Visdaudzsološākās kultūras tiks noteiktas, izmantojot ievērojamo pieredzi ar konsorciju un vairāku faktoru pieejām ar akcionāriem/ieinteresētajām personām. Tālāka darbība iekļauj jaunu pavairošanas metožu un labāku kultūru šķirņu izveidi, piemērotu agronomisku metožu ar nelieliem nepieciešamajiem ieguldījumiem noteikšanu un optimizāciju, kā arī piemērotas novākšanas stratēģijas un loģistiku izveidi, lai optimizētu biomasas piegādes ķēdi.

MAGIC projekta ietekme tiks pēc iespējas pastiprināta, iekļaujot vērtības ķēžu ilgtspējības aspektus (vides, sabiedrības un ekonomikas). Tiks analizēti ES veiksmes stāsti, koncentrējoties uz tehniskajām, vides, ekonomiskām, kā arī sabiedriskām problēmām, lai radītu politikas ieteikumus un labākās prakses vadlīnijas to veicināšanai vietējā/reģionālā līmenī. Projekta rezultāti, datubāze, kartes un DSS rīks tiks izmantoti kā izplatīšanas rīki, lai veicinātu lauksaimnieku informētību un nostiprinātu saites ar EIP AGRI.

LVMI Silava piedalās pētījuma 4. darba grupā. Darba grupas galvenie mērķi ir:

 • novērtēt un nodemonstrēt izvēlēto augu kultūru sniegumu marginālās platībās,
 • noteikt piemērotas neliela ieguldījuma lauksaimniecības metodes izvēlēto kultūru audžu ierīkošanai un kultivēšanai marginālās platībā,
 • izstrādāt vadlīnijas lauksaimniekiem veiksmīgai ekonomiski izdevīgu industriālo kultūraugu kultivēšanai marginālās platībā.

Projekta partneri: 25 partneri, no tiem 38% ir SME un lieli uzņēmumi, pārējie 62% universitātes un pētniecības institūti.
Pētniecības konsorciju vada CRES.

Institūti un universitātes:
Atjaunojamo energoresursu avotu saudzīgas izmantošanas centrs CRES (Grieķija), Boloņas Universitāte (Itālija), Vageningenas Universitāte (Nīderlande), Hohenhaimas Universitāte (Vācija), INRA (Francija), Imperiālā koledža (Apvienotā karaliste), Katanijas Universitāte (Itālija), Lisabonas Universitāte (Portugāle), CIEMAT (Spānija), CREA (Itālija), Dabīgo šķiedru un medicīnas augu institūts (Polija), Atēnu Lauksaimniecības Universitāte (Grieķija), Bioenerģijas kultūru un cukurbiešu Lauksaimniecības Zinātņu akadēmija (Ukraina), Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (Latvija), Starptautiskais Lietišķo zinātņu analīzes institūts (Austrija).
Uzņēmumi:
EFEU (Vācija), NOVA-Institūts (Vācija), ARKEMA (Francija), Agri-food kooperatīvi (Spānija), BioWarmia Bioenergy and Bioresources (Polija), BTG (Nīderlande), NOVABIOM (Francija), Vandinter Semo (Nīderlande), BIOS AGROSYSTEMS (Grieķija).

Aktualitātes

 1. 2017. gada 4.5. jūlijā 25 ES finansētajā MAGIC projektā iesaistītie partneri piedalījās uzsākšanas sanāksmē, kas norisinājās Copa-Cogeca sekretariātā Briselē.
 2. 2017. gada jūlijā sadarbībā ar Salaspils novada domi Salaspils teritorijā, Budeskalna ielas tuvumā, pabeigta eksperimentālā priežu un vītolu stādījuma ierīkošana. Priedes iestādītas dažādu blīvumu parauglaukumos. Nākotnē paredzēts šo teritoriju izmantot gan zinātniskiem gan rekreācijas mērķiem. Izvēlētās platības marginalitāte saistīta ar nelabvēlīgu augsnes tekstūru un blīvumu.
 3. 2017. gada 4.5. septembrī LVMI Silava viesojās partneri no Itālijas – Luigi Pari un Antonio Scarfone no CREA (Council for Agricultural Research and Analysis of Agricultural Economics). Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar Latvijai raksturīgajiem apstākļiem enerģētisko kultūru audzēšanā. Tika apspriesta piemērotākās ražas novākšanas tehnoloģijas izmantošana un iespējas.
 4. 2017.10.19.-22. Dalība izstādē "Vide un enerģija 2017".
 5. 2017.10.22. LVMI Silava pētniece Dagnija Lazdiņa piedalījās starptautiskajā izstādē "Vide un enerģija 2017" klastera CLEANTECH Latvijas stendā, iepazīstinot izstādes apmeklētājus ar projekta mērķiem un sagaidāmo rezultātu un informējot par ātraudzīgo atvasāju audzēšanas iespējām marginālās platībās.
 6. 2017.12. Izdota autoru Mudrīte Daugaviete, Baiba Bambe, Andis Lazdiņš un Dagnija Lazdiņa monogrāfija "Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi". Pētījuma MAGIC iesaistes apraksts šeit.
 7. 2019.11. Izdota autoru Silva Šēnhofa, Dagnija Lazdiņa un Āris Jansons monogrāfija "Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana".
 8. 2020.07.16. Šodien virtuālajā platformā tiekas Apvārsnis 2020 MAGIC "Lauksaimniecībai mazpiemērotas (marginālas) platības: apgrūtinājuma pārvēršana iespējā" konsorcijs.
  http://magic-h2020.eu. Visiem kopā gana daudz izdevies jau paveikt! Drīz aicināsim uz Latvijas kombinēto "lauka semināru" par kokaugu un pieticīgu lauksaimniecības kultūru audzēšanu marginālās platībās, klātienes sanākšana telpā un uz lauka ar video straumēšanu LVMI Silava Facebook kontā. Drīz tas nozīmē – septembris!
  MAGIC konsorcija radītos produktus var iepazīt šeit http://magic-h2020.eu. Ir tapuši gan marginālās platībās audzējamo kultūru apraksti, gan arī lēmuma pieņemšanas atbalsta rīki, tai skaitā kultūraugu kultivēšanai piemēroto areālu kartes un sagaidāmie ieguvumi.
  Ja liekas, ka Latvija pārlieku pesimistiski vērtēta un ir citas pieredzes – dodiet ziņu! Tad LV būs pamatojums kopā ar partneriem, modeļa būvētājiem no Centrālās Eiropas, paskatīties, kur algoritmos ir skaitļi maināmi, lai "modelis" atbilstu reālai situācijai dzīvē!

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.