Pētījumu arhīvs

Brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošana Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm
Projekta vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 1.7.2018
Beigu datums: 31.10.2019

Pētījumu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF).

Pētījumā plānots ieviest Latvijai inovatīvu monitoringu ar molekulārās ģenētikas metodēm atbilstoši "Brūnā lāča Ursus arctos sugas aizsardzības plāna" 1. prioritātes aktivitātēm, kas sniegtu objektīvāku priekšstatu par brūnā lāča populācijas patieso apjomu un struktūru. Rezultāti ir izmantojami sugas monitoringa optimizēšanai, aizsardzības tālākai plānošanai un ziņošanai Dzīvotņu direktīvas ietvaros.

Pētījuma mērķi:

  • īstermiņa: precizēt brūnā lāča populācijas lielumu un struktūru Latvijā, izmantojot inovatīvu monitoringu ar molekulārās ģenētikas metodēm;
  • ilgtermiņa: radīt priekšnoteikumus tālākai brūnā lāča monitoringa sistēmas pilnveidošanai Latvijā, nodrošinot ticamu informāciju tālākai zinātniski pamatotai sugas aizsardzībai un apsaimniekošanai Baltijas populācijas mērogā; uzlabot sabiedrības informētību par brūnā lāča populācijas lielumu un izplatību Latvijā, veicinot izpratni par sugas ekoloģiju, kā arī drošību saskarsmē ar sugas pārstāvjiem

Darba uzdevumi:

  1. pieredzes apmaiņas – apmācību brauciens uz Norvēģijas Dabas izpētes institūtu;
  2. sagatavošanās darbi lauka pētījumu veikšanai;
  3. brūnā lāča DNS paraugu ievākšana;
  4. brūnā lāča DNS paraugu analīze laboratorijā;
  5. uz molekulārās ģenētikas metodēm balstīta monitoringa ietvaros iegūto datu novērtēšana;
  6. uz molekulārās ģenētikas metodēm balstīta monitoringa testēšanas rezultātu izvērtējums un priekšlikumu izstrāde brūnā lāča monitoringa metožu optimizēšanai Latvijā;
  7. pētījuma kopsavilkuma iesniegšana LVAF administrācijai publicēšanai mājas lapā.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.