Pētījumu arhīvs

Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 1.4.2019
Beigu datums: 31.3.2022

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (Nr. 1.1.1.1/18/A/134)
Programma "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
pasākums 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Pētījums ietilpst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) prioritārās zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā, un pētniecība veicina zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, un tas tiks veikts pētniecības jomā (NACE klasifikācija NACE kods 72.19). un mežsaimniecība (02.10, 02.20, 02.40).

Pētījuma mērķis ir kvantificēt lapu koku – bērza (Betula spp.) un parastās apses (Populus tremula L.) – pretestību pret vēja ietekmi, raksturot faktorus, kas ietekmē kaitējuma risku un izstrādāt meža apsaimniekošanas tehnoloģijas (lēmums atbalsta rīks), lai samazinātu šo risku.

Rīks tiks izstrādāts šādās aktivitātēs:

 1. Koka pretestības statiskajā slodzē kvantitatīva noteikšana
 2. Sakņu sistēmas raksturojums
 3. Koku vēja noturību raksturojošā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka (algoritma) parametrizācija
 4. Vētru bojājumu finansiālās ietekmes parametrizācija izstrādātajā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīkā (algoritmā)

Projekts tiek veidots kā rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrādne. Visas īstenotās aktivitātes atbilst meža nozarei. Pētījums ir starpdisciplinārs, un to veiks sadarbībā starp mežsaimniecības un vides zinātņu speciālistiem (OECD "Frascati rokasgrāmata" 4.1. un 1.5.). Pētījums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 nav saistīts ar saimniecisko darbību (ārpus pamatdarbības), pamatojoties uz 21.2. iedaļu – projektu, ko īsteno pētniecības organizācija sadarbībā ar uzņēmumu. Sadarbība uzlabos rezultātu praktisko piemērojamību, pētījuma efektivitāti (tajā pašā laikā iekļaujot paraugpraksei nepieciešamās prasmes, pieredzi un iespējas). Veiktie pasākumi ietver izpēti un pētījumu rezultātu nodošanu, izmantojot zināšanas un tehnoloģijas, bez ekskluzivitātes un diskriminācijas.

Pētījuma rezultāti atbilst RIS stratēģijas 6. prioritātei, tiks izveidotas 3 jaunas akadēmiskās amata vietas, un rezultātus apkopos 12 zinātniskos rakstos un 2 doktora disertācijās, nodrošinot ievērojamu ieguldījumu zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanas, kas ir svarīgas Eiropas mērogā, sniedzot jaunus datus par lapu koku vēja pretestību un jaunus vējgāžu finansiālās ietekmes novērtējumus. Tas būtiski nostiprinās projekta mērķa grupas zinātnisko potenciālu – LVMI Silava un pētnieku grupas locekļus svarīgā aktuālā pētījumu jomā - dabiskie traucējumi - kas šobrīd tiek pētīti meža ekonomikas, meža ekoloģijas, adaptācijas kontekstā, noturība, rezistence, klimata pārmaiņu mazināšana. Otrā mērķa grupa – uzņēmumi (galvenokārt meža īpašnieki un apsaimniekotāji) – iegūs bezmaksas rīku un ieteikumus, kā arī informāciju un demonstrācijas vietu, lai mainītu to pārvaldību un samazinātu vētras bojājumu riskus.

Atslēgas vārdi: hemiboreāls mežs, meža apsaimniekošana, vēja traucējumi, vēja bojājumi, vējlauzti koki, vējgāzti koki, dabas katastrofa.

Pētījumu LVMI Silava īsteno sadarbībā ar SIA SKOGSSALLSKAPET.

Pētījuma aktivitātes:

 1. Koka pretestības statiskajā slodzē kvantitatīva noteikšana
 2. Sakņu sistēmas raksturojums
 3. Koku vēja noturību raksturojošā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka (algoritma) parametrizācija
 4. Vētru bojājumu finansiālās ietekmes parametrizācija izstrādātajā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīkā (algoritmā)
 5. Informatīvie un publicitātes pasākumi

Aktualitātes

 1. 10.09.2019. Realizēts pētījuma pirmais posms. Relīze šeit.
 2. 19.11.2019. Pētījuma rezultāti prezentēti Mežzinātnes dienā. Relīze šeit.
 3. 17.02.2020. Ievākti dati par sakņu sistēmu un vēja noturību bērziem uz minerālaugsnēm. Relīze šeit.
 4. 12.05.2020. Sagatavos izziņas materiāls par koku vēja noturību ietekmējošajiem faktoriem. Relīze šeit.
 5. 18.08.2020. Pētījuma rezultāti prezentēti meža īpašniekiem. Relīze šeit.
 6. 13.10.2020. Seminārs Meža pētīšanas stacijā. Relīze šeit.
 7. 29.01.2021. Par pētījuma rezultātiem informēta meža nozare. Relīze šeit.
 8. 07.06.2021. Meža īpašnieki video-semināra formātā informēti par vēja bojājumu risku un to ietekmējošajiem faktoriem. Relīze šeit.
 9. 08.09.2021. Pētījums iekļauts Eiropas klimata viedās mežsaimniecības pētījumu tīklā. Relīze šeit.
 10. 17.09.2021. Sagatavots pētījuma demonstrācijas objekts un izplatīta informācija. Relīze šeit.
 11. 01.10.2021. Pētījuma rezultāti prezentēti LMIB Meža Zināšanu dienās. Relīze šeit.
 12. 10.12.2021. Pētījuma rezultāti prezentēti televīzijā. Relīze šeit.
 13. 05.01.2022. Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē. Relīze šeit.

Publicētie pētījuma rezultāti

Nr.p.k.

Zinātniskā raksta autori, nosaukums

Statuss

Veids

Piezīmes

1.

Oriģināli zinātniskie raksti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa

Plānots:
8 (visā projekta laikā)

1.1.

Čakša L., Šēnhofa S., Šņepsts G., Elferts D., Liepa L., Jansons Ā. (2021) Effect of stem snapping on aspen timber assortment recovery in hemiboreal forests. Forests, 12, 28.  https://doi.org/10.3390/f12010028

Publicēts

Raksts žurnālā

1

1.2.

Samariks V, Īstenais N., Seipulis A., Miezīte O., Krišāns O., Jansons Ā. (2021) Root-soil plate characteristics of silver birch on wet and dry mineral soils in Latvia. Forests 2021, 12, 20. https://doi.org/10.3390/f1201002

Publicēts

Raksts žurnālā

1

1.3.

Krišāns O., Matisons R., Kitenberga M., Donis J., Rust S., Elferts D., Jansons Ā. (2021) Wind resistance of eastern Baltic silver sirch (Betula pendula) suggests its suitability for periodically waterlogged sites. Forests, 12, 21.  https://doi.org/10.3390/f12010021

Publicēts

Raksts žurnālā

1

1.4.

Samariks V., Brizga D., Rūba J., Seipulis A., Jansons Ā. (2020) Root-plate characteristics of common aspen in hemiboreal forests of Latvia: a case study. Forests, 12, 32.  https://doi.org/10.3390/f12010032

Publicēts

Raksts žurnālā

1

 


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.