Pētījumu arhīvs

Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei
Projekta vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 1.6.2019
Beigu datums: 30.6.2021

LVMI Silava ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virzienā "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība", īstenots sadarbībā ar

 

1.2.1.1/18/A/004 Pētniecības projekts P14
Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei

Meža nozares kompetences centrs ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta "Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei" (vienošanās numurs 1.2.1.1/18/A/004, projekta Nr. P14) īstenošanu, ko veic SIA "Sandis un partneri" sadarbībā ar Meža pētīšanas staciju (MPS), zinātņietilpīgu pakalpoju sniegšanai piesaistot LVMI Silava.

Zinātniskais vadītājs: Andis Lazdiņš
LVMI Silava finansējums: 62500 EUR

Pētījuma mērķis: izstrādāt un aprobēt praksē kompaktklases tehnikas pielietošanā balstītas mežizstrādes darba metodes, kvalitātes prasības un pakalpojumu plānošanas atbalsta rīku nestandarta cirsmu izstrādei, tajā skaitā atsevišķu koku zāģēšanai, sanitārajai cirtei, kā arī mazu dimensiju koku zāģēšanai kopšanas un galvenajā cirtē un ātraudzīgu koku sugu stādījumos (piemēram, apses, lapegles un papeles hibrīdi un bērzs).

Galvenās pētījuma darbības ir:

 1. risinājuma izstrādāšana attālinātai mežizstrādes apstākļu (mitruma režīms, reljefs) ietekmes raksturošanai un kokmateriālu pievešanas plānošanai;
 2. kvalitātes prasību sagatavošanu dažādiem ciršu veidiem, tajā skaitā:
  2.1. metodika pievedējtraktora maršruta un risu veidošanās automatizētam monitoringam,
  2.2. mežizstrādes darba uzdevuma izpildes atbilstības novērtēšanas metodika;
 3. izmēģinājumu objektu atlase un ierīkošana Meža pētīšanas stacijas (MPS) apsaimniekotajos mežos, tajā skaitā:
  3.1. cirsmu atlase saskaņā ar pētījuma metodoloģiju,
  3.2. cirsmu apsekošana, darba uzdevumu sagatavošana un saskaņošana ar MPS,
  3.3. audžu taksācijas rādītāju raksturošana pirms izmēģinājumu veikšanas,
  3.4. tehnoloģisko koridoru un pievešanas ceļu automatizēta marķēšana, izmantojot pētījumā izstrādāto metodiku;
 4. mežizstrādes izmēģinājumu īstenošana, tajā skaitā:
  4.1. darba metožu izstrādāšana un saskaņošana ar nozares profesionāļiem (uzņēmumi, kas nodrošina attiecīgos pakalpojumus, izmantojot roku darba spēku vai mežizstrādes mašīnas),
  4.2. mežizstrādes mašīnu aprīkošana ar telemetrisko datu uzskaites iekārtām,
  4.3. operatoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un darba metožu aprobācija, izmantojot mežizstrādes instruktoru pakalpojumus,
  4.4. mežizstrādes darbu izpilde, vienlaicīgi veicot darba laika uzskaiti un telemetrisko datu iegūšanu,
  4.5. cirsmu taksācijas rādītāju, atstājamo koku un augsnes bojājumu noteikšana pēc izmēģinājumiem;
 5. zinātniskās publicitātes darbības, nodrošinot pētījuma zinātniski nozīmīgo rezultātu publicēšanu vismaz 2 Web of science vai Scopus indeksētos izdevumos;
 6. lēmuma pieņemšanas atbalsta rīka – kalkulatora – izstrādāšanu mežsaimnieciskās darbības plānošanai, tajā skaitā:
  6.1. rīki attālinātai darbību datu ieguvei sagaidāmo izmaksu un ieņēmumu raksturošanai,
  6.2. kalkulators izklājlapas veidā sagaidāmo izmaksu un ieņēmumu plānošanai atsevišķas cirsmas līmenī;
 7. pētījuma mērķauditorijas iepazīstināšana ar pētījuma rezultātiem, tajā skaitā:
  7.1. informācijas par pētījuma rezultātiem publicēšana sadarbības partneru interneta vietnēs,
  7.2. semināra un demonstrējuma organizēšana pētījuma mērķa grupām.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no Meža nozares kompetences centra līdzekļiem. Vairāk informācijas par Meža nozares kompetences centru pieejams šeit.

Aktualitātes

 1. 17.10.2019. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 2. 28.04.2020. Video par pētījumā veiktajiem mežizstrādes izmēģinājumiem šeit.
 3. 17.01.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 4. 17.04.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 5. 17.07.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 6. 18.07.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.
 7. 17.10.2020. Pētījuma aktualitātes. Relīze šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.