Pētījumu arhīvs

Zemes izmantošanas veida, augsnes un meteoroloģisko faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām no meliorācijas grāvjiem izpēte
Projekta vadītājs: Kristaps Makovskis
Sākuma datums: 1.12.2020
Beigu datums: 31.12.2021

Programma "Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti" ietvaros ir finansiāli atbalstīta pētījumu projekta (iesnieguma Nr. LZP-2020/2-0193) "Zemes izmantošanas veida, augsnes un meteoroloģisko faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām no meliorācijas grāvjiem izpēte" īstenošanu.

Galvenie izpildītāji: Kristaps Makovskis, Jānis Ivanovs, Andis Lazdiņš, Raitis Meļņiks, Jordane Champion, Ritvars Ancāns, Dagnija Lazdiņa.

Kopējais projekta finansējums: 100389 EUR

Pētījuma mērķis ir izstrādāt zemes izmantošanas veida, klimatisko faktoru un augsnes īpašību determinētus vienādojumus meliorācijas grāvju radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas organiskās augsnēs zālājos, aramzemēs, meža zemēs, kā arī izveidot attālās izpētes metodi SEG emisiju no grāvjiem uzskaitei un prognozēšanai. Mērķa sasniegšanai apvienosim jaunākās zināšanas par SEG emisijām no organiskajām augsnēm Baltijas reģionā ar empīriskiem datiem par SEG plūsmām meliorācijas grāvjos.

Galvenās pētījuma darbības ir:

  1. Literatūras analīze un pētniecības ietvara izstrāde;
  2. Pētījuma objektu izvēle un mērījumu infrastruktūras izveidošana;
  3. SEG apmaiņas, augsnes un klimatisko apstākļu mērījumi;
  4. Datu analīze un pētījuma rezultātu zinātniskā publicitāte.

Projekta galvenie rezultāti ir augsnes īpašību un klimatisko faktoru determinēti SEG emisiju faktori meliorācijas grāvjiem meža zemē, mitrājos, zālājos un aramzemēs; attālās izpētes metode meliorācijas grāvju identificēšanai un raksturošanai; rekomendācijas meliorācijas grāvju apsaimniekošanai mainīgos klimatiskajos apstākļos; zinātniskas publikācijas manuskripts un prezentācija starptautiskā zinātniskā konferencē.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.