Pētījumu arhīvs

Upmalu mežu ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana
Projekta vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 1.4.2021
Beigu datums: 30.4.2022

Pētījuma pasūtītājs – Latvijas Vides aizsardzības fonds (projekta Nr. 1-08/159/2020).
Pētījuma finansējums: 39336 EUR.

Pētījuma mērķis: raksturot upmalu mežu ekosistēmas pakalpojumu vērtību, un tās vecināšanas iespējas, veicot tajos ievāktu meža ekosistēmu raksturojošu un sabiedrības viedokli apkopojošu datu kompleksu analīzi. Noskaidrojot kvantitatīvi izmērāmas vienības kā sugu bioloģiskā daudzveidība gan veicot veģetācijas novērtējumu, gan nosakot atmirušās koksnes īpatsvaru un stāvokli (īpaši nozīmīga sugām, kam nepieciešama šāda vide), gan kokaudzes sastāvu, un noskaidrojot sabiedrības viedokli par spēju/vēlmi maksāt, ir iespējams modelēt dažādu upmalu mežu ekosistēmu pakalpojumu vērtību. Tātad noskaidrot cik kāds konkrēts meža tips ir ar augstāku vai zemāku vērtību, raugoties no sabiedrības viedokļa, kura šos dažādos pakalpojumus patērē maksājot vai nemaksājot par tiem. Piemērojot minētos indikatorus un sabiedrības viedokli par tās spēju/vēlmi maksāt, var noskaidrot ekosistēmu pakalpojumu vērtību monetārās vienībās.

Pētījuma uzdevumi:

 1. Raksturot upmalu mežu sociālekonomisko vērtību.
 2. Veikt veģetācijas novērtējumu upmalu mežos.
 3. Raksturot sabiedrības viedokli par upju piekrastes ekosistēmu pakalpojumiem.
 4. Veicināt sabiedrības informētību par iespējām ekosistēmu pakalpojumu vērtības noteikšanai Latvijas upmalu mežos, organizējot atvērtu lekciju Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
 5. Sagatavot rekomendācijas politikas veidošanai un nodrošināt iegūto rezultātu izplatīšanu. Sagatavot populārzinātnisku rakstu ievietošanai plašsaziņas līdzekļos.
 6. Nodrošināt rezultātu un projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā.

Pētījuma nozīmīgākie rezultāti:

 1. Sagatavotas publikācijas: 
  Saklaurs M., Lībiete Z., Donis J., Kitenberga M., Elferts D., Jūrmalis E., Jansons Ā. 2022. Provision of ecosystem services in riparian hemiboreal forest fixed-width buffers. Forests, 13(6), 928; https://doi.org/10.3390/f13060928;
  Saklaurs M., Kārkliņa A., Liepa L., Jansons Ā. 2022. The Evaluation of Small- and Medium-Stream Carbon Pools in the Riparian Forests in Latvia. Forests, 13(4), 506; https://doi.org/10.3390/f13040506;
  - Saklaurs M., Dubra S., Liepa L., Jansone D., Jansons Ā.2022. Vegetation affecting water quality in small streams: case study in hemiboreal forests, Latvia. Plants, 11(10), 1316; https://doi.org/10.3390/plants11101316.
 2. Rekomendācijas politikas īstenošanai šeit.

Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.