Pētījumu arhīvs

Meža kaitēkļu savairošanās un bioloģiskās daudzveidības komponentu attīstības dinamikas monitorings
Projekta vadītājs: Agnis Šmits
Sākuma datums: 16.7.2007
Beigu datums: 15.12.2009

Pētījuma finansētājs – Meža attīstības fonds.

Pētījuma mērķis ir rast kompromisa risinājumus vējgāžu postītās audzēs, kas samazinātu meža kaitēkļu savairošanās risku un veicinātu bioloģiskās daudzveidības palielināšanos. Pētījuma ietvaros izvērtēta egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās dinamika, kā arī novērtēta veģetācijas sukcesija un vaboļu fauna parauglaukumos, kuros vējgāzes izvāktas un vējgāzes atstātas neizvāktas.

Galvenie secinājumi:

  • 2008. gads bija mizgraužu attīstībai nelabvēlīgs; populācijai raksturīga zemas attīstības sekmes, novērota zemāka lidošanas aktivitāte (salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem), pieaugusi dabisko ienaidnieku ietekme uz kaitēkļa populāciju. 2008. gadā egļu astoņzobu mizgrauzis kolonizējis 1,8% no pieaugušām eglēm (vecākām par 50 gadiem), kas ir par 31% mazāk nekā iepriekšējā gadā;
  • vējgāžu parauglaukumos turpinās zemsedzes kopējā projektīvā seguma palielināšanās nitrofilo un gaismas prasīgo sugu pastiprinātas izplatības dēļ. Pastiprināti izplatās meža avene. Izcirtumu parauglaukumos turpina ieviesties graudzāles un citas pļavu sugas. Palielinās nitrofilo izcirtumu sugu projektīvais segums. Kokaudze strauji dabiski atjaunojas ar parasto apsi;
  • sakarā ar to, ka vasara bija vēsa un slapja, vaboļu lidošanas aktivitāte bija ievērojami zemāka nekā 2007. gadā. Pētījumu rezultātā 2008. gada sezonā ar logu lamatām tika ievākti 588 vaboļu īpatņi, kas pārstāv 13 vaboļu dzimtas. Sugu daudzveidība, un it īpaši – īpatņu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ievērojami samazinājusies.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2007)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2008)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2009)


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.