Pētījumu arhīvs

Skuju koku ražības, rezistences, ģenētiskās daudzveidības saglabāšanas un uzlabošanas iespējas globālo klimata izmaiņu apstākļos
Projekta vadītājs: Imants Baumanis
Sākuma datums: 1.1.2009
Beigu datums: 31.12.2009

Pētījuma finansētājs Latvijas Zinātnes padome.

Pētījuma mērķis: novērtēt eventuālo globālo klimata izmaiņu ietekmi uz skuju koku augšanas dinamiku, produktivitāti, kvalitāti, rezistenci un novērtēt potenciālās negatīvās ietekmes samazināšanas vai novēršanas iespējas.

Darba uzdevumi:

  • noskaidrot Latvijas priežu populāciju fenotipiskās un ģenētiskās reģionālās atšķirības, kā arī to korelāciju ar klimatiskajiem apstākļiem;
  • izvērtēt gēnu, kas iesaistīti sakņu trupes rezistences nodrošināšanā, kopiju skaita polimorfismu starp priedēm, kā arī retrotransposona polimorfismu;
  • novērtēt ģeogrāfiski attālu provenienču krustošanas iespējas paplašinot ģenētisko variāciju un dažādiem klimata izmaiņu scenārijiem piemērotu koku atlases iespējas;
  • novērtēt introducētos skujkokus (Klinšakalna priede, duglāzijae) kā alternatīvu enerģētiskās koksnes plantāciju izveidei globālo klimata izmaiņu kontekstā;
  • sagatavot monogrāfiju par priedes selekciju.

Rezultātu zinātniskā nozīmība
Tiks iegūtas principiāli jaunas atziņas par ģenētisko faktoru lomu skujkoku produktivitātes un rezistences pret dažādiem vides faktoriem nodrošināšanā, kā arī par klimata izmaiņu ietekmi uz adaptācijai nozīmīgu procesu fenoloģiju.

Rezultātu praktiskā nozīmība
Izmantojot darba gaitā iegūtās jaunās atziņas iespējams izstrādāt metodes efektīvākai slimību rezistento, pret sagaidāmajām klimata izmaiņām noturīgo koku atlasei, un izmantojot šo koku pēcnācēju meža atjaunošanā – nozīmīgi paaugstināt skujkoku mežaudžu noturību un produktivitāti.


Izpildītāji:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.