LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts pētījums degradētu kūdrāju siltumnīcefekta gāzu emisijas faktoru izstrādei

LVMI Silava uzsākusi pētījuma "Siltumnīcefekta gāzu emisijas faktoru un lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku izstrāde degradētu kūdrāju apsaimniekošanai pēc kūdras ieguves" (vienošanās numurs 1.1.1.1/19/A/064) īstenošanu.

Pētījuma mērķis sniegt ieguldījumu UNFCCC Parīzes nolīguma (turpmāk tekstā – Parīzes nolīgums), ES politikas (piemēram, ES Regulas 2018/841 par siltumnīcas efekta gāzu emisiju un piesaistes zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā iekļaušanu klimata un enerģētikas satvarā līdz 2030. gadam, turpmāk tekstā – ZIZIM Regula) un valsts klimata politikas laika posmā pēc 2020. gada mērķu īstenošanā, izstrādājot lēmumu pieņemšanas atbalsta rīkus un novērtējuma metodiku inovatīvo klimata pārmaiņu mazināšanas (KPM) pasākumu īstenošanai degradētos kūdrājos pēc kūdras izstrādes, lai samazinātu siltumnīcas efekta gāzes (SEG) no mitrājiem, zālājiem un mežiem degradētos kūdrājos. Pētījuma mērķi sasniegs, uzlabojot zināšanu bāzi, palielinot kapacitāti KPM pasākumu īstenošanai, pārbaudot klimatam labvēlīgās apsaimniekošanas pieejams, lai īstenotu ES saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, un nodrošināt pārvedamus un atkārtojamus rīkus klimata stratēģijas laika posmam pēc 2020. gada izstrādei, īstenošanai un pārbaudei.

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 3. kārtas ietvaros.

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2020.04.22. 15:52:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.