LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība konferencē par ilgtspējīgas mežsaimniecības pētījumiem Ziemeļvalstīs un Baltijā

Šī gada 5.–7. oktobrī Islandē notika konference Sustainable forest management researh in the Nordic/Baltic region, kurā tika atspoguļotas dažādas mežsaimniecības tēmas saistībā ar oglekļa piesaisti, bioloģisko daudzveidību, ūdens un augsnes kvalitāti. LVMI Silava vadošā pētniece Zane Lībiete bija ne tikai šīs konferences zinātniskās komitejas locekle, bet arī sesijas Environmental policy and bioeconomics vadītāja.

5. oktobrī sesijas Forest soils ietvaros LVMI Silava zinātniskā asistente Ilze Kārkliņa prezentēja pētījumu Forest fertilization impact on soil and soil water quality. Vairāk par LVMI Silava pētījumiem par meža mēslošanas ietekmi uz augsnes un augsnes ūdens kvalitāti:

 • Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām – koksnes pelniem šeit;
 • Augsnes ielabošana ar bioloģiskās izcelsmes saturošiem materiāliem šeit;
 • Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.–2021. gadam šeit;
 • Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (LIFE GoodWater IP) šeit.

6. oktobrī, sesijā Environmental policy and bioeconomics, kuru vadīja LVMI Silava vadošā pētniece Zane Lībiete, tika prezentēti šādi LVMI Silava zinātnieku pētījumi:

1-1. Inge Stupaka, Nicholas Clarke, Andis Lazdiņš, Iveta Kabašinskienė, Diana Lukminė, Dagnija Lazdiņa: The role of science for creating trust and legitimacy of sustainability governance for bioenergy and the wider bioeconomy in the Nordic and Baltic countries.

 • Vairāk par sadarbības pētījumu CAR-ES III (Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems) šeit.

1-2. LVMI Silava zinātniskais asistents Jānis Ivanovs: The effect of tree species and seasonality on forest height measurements using an aerial laser scanner – a case study in Latvia.

Vairāk par LVMI Silava veiktajiem pētījumiem par meža augstuma mērījumiem:

 • Nacionālais meža monitorings šeit;
 • Pilnveidoti risinājumi Meža resursu monitoringa datu izmantošanai oglekļa uzkrājuma izmaiņu raksturošanas nacionālajā SEG inventarizācijā (INVENT) šeit.

7. oktobrī sesijas Climate change and forest management ietvaros:

2-1. LVMI Silava vadošais pētnieks Andis Lazdiņš sniedza ziņojumu GHG emissions in drained and pristine forested peatlands.

Vairāk par LVMI Silava veiktajiem jaunākajiem pētījumiem par SEG emisijām nosusinātos un neskartos kūdrājos:

 • Siltumnīcefekta gāzu emisijas faktoru un lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku izstrāde degradētu kūdrāju apsaimniekošanai pēc kūdras ieguves šeit;
 • Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm šeit.

2-2. LVMI Silava zinātniskā asistente Guna Petaja sniedza ziņojumu Vegetation dynamics in forests fertilized with wood ash and mineral fertilizers.

Vairāk par LVMI Silava veiktajiem jaunākajiem pētījumiem par koksnes pelnu pielietošanu koku augšanas apstākļu uzlabošanā:

 • Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām – koksnes pelniem šeit;
 • Augsnes ielabošana ar bioloģiskās izcelsmes saturošiem materiāliem šeit;
 • Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.–2021. gadam šeit.

2-3. LVMI Silava pētniece Arta Bārdule sniedza ziņojumu Agroforestry and shelter belts for climate change mitigation.

 • Vairāk par LVMI Silava veikto pētījumu par agromežsaimniecību un ūdensteču aizsargjoslām šeit.

Konferences mājaslapa šeit.

Publicēta 2021.10.11. 14:37:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.