LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Izstrādāts promocijas darbs par dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju efektīvu apsaimniekošanu

Š.g. 26. aprīlī LVMI Silava Zinātniskās padomes (ZP) sēdē Meža vides laboratorijas pētnieks Andis Lazdiņš ZP locekļiem un institūta kolēģiem prezentēja savu izstrādāto un aizstāvēšanai sagatavoto promocijas darbu "Dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju efektīvas apsaimniekošanas nosacījumi". Darbs izstrādāts Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava", darba vadītājs - Dr. habil. silv. I.Liepa.

Darba zinātniskais mērķis ir izvērtēt priekšnosacījumus ekonomiski efektīvai dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju (DALZ) apsaimniekošanai, tajā skaitā apzināt DALZ, novērtēt potenciālos koksnes resursus un izstrādāt metodisko bāzi to apsaimniekošanai. Promocijas darba pētnieciskie uzdevumi ir: (1) DALZ apzināšana Latvijā, tajā skaitā platību sadalījums pēc sugas, vecuma, koku skaita, bonitātes, platības, īpašuma veida, atrašanās vietas un citiem saimnieciski nozīmīgiem kritērijiem; (2) saimnieciskās darbības lēmumu pieņemšanas modeļa izstrādāšana DALZ apsaimniekošanai atsevišķas mežaudzes mērogā; (3) dažādu DALZ apsaimniekošanas alternatīvu ekonomiskais izvērtējums.

Šī zinātniskā darba novitāti nosaka Meža statistiskās inventarizācijas (MSI) datu izmantošana DALZ raksturošanai Latvijā, tajā skaitā ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola kontekstā; un dažādu mežizstrādes un meža kopšanas tehnisko risinājumu pielietošanas iespēju analīze, vērtējot biokurināmā resursus, to izmaksas un kvalitatīvu mežaudžu ieaudzēšanai DALZ platībās nepieciešamos ieguldījumus. Pētījuma ietvaros izstrādāts lēmuma pieņemšanas atbalsta modelis, kurā apvienota mežaudžu taksācijas datu un dažādu tehnisko risinājumu pielietošanas iespēju analīze. Promocijas darbs ir pirmais šāda veida pētījums Latvijā.

Promocijas darbā noskaidrots, ka DALZ platība Latvijā 2004...2008. gadā bija 298 tūkst. ha. Visintensīvāk dabiskā apmežošanās notikusi valsts austrumu daļā; piemēram, bijušajā Ludzas rajonā apmežojušies 27,4% no 2008. gadā reģistrētās lauksaimniecības zemju platības. Kopējā krāja DALZ platībās ir 0,5% no krājas meža zemēs. Veicot atbilstošas mežsaimnieciskās darbības, DALZ īpatsvars Latvijas meža bilancē, atbilstoši to platībai, var palielināties līdz 10%. Vērtējot saimnieciskās darbības veikšanas iespējas, konstatēts, ka 81% DALZ ekonomiski izdevīgākais risinājums ir esošā apauguma novākšana un jaunu meža kultūru ieaudzēšana. Tikai 11% platību ir izdevīgāk izkopt un saglabāt esošās audzes. Patreizējais biokurināmā ražošanas potenciāls DALZ platībās atbilst 7.7 milj. MWh, bet kopējās izmaksas, lai no patreizējā stāvokļa nonāktu līdz augstvērtīgām, mežsaimniecības normatīvu prasībām atbilstošām audzēm, izmantojot ekonomiski izdevīgākos risinājumus, ir 166 milj. LVL vai vidēji 554 LVL ha-1. Ilgtermiņā DALZ platības var nodrošināt 10% no patreizējās meža zemju radītās neto CO2 piesaistes.

LVMI Silava Zinātniskā padome un kolēģi augstu novērtēja Anda Lazdiņa izstrādāto promocijas darbu mežzinātņu doktora grāda iegūšanai, uzsverot tā novitāti.

Publicēta 2011.04.28. 15:49:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.