LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

COST FP0803 konference par oglekļa bilanci

No 2011. gada 27. līdz 30. jūnijam Barselonā, Spānijā norisinājās COST akcijas FP0803 „Belowground carbon turnover in European forests” konference „Carbon balance after disturbances and drought” un akcijas FP0803 menedžmenta komitejas un darba grupu sanāksme. LVMI Silava pārstāvēja LVMI Silava pētnieks Andis Bārdulis un zinātniskā asistente Dārta Kļaviņa - abi menedžmenta komitejas un 1. darba grupas (uzsūcošo sakņu biomasa, produkcija un apjoms dažādās meža biomās) dalībnieki.

Konferences iesākumā ielūgtie zinātnieki (to vidū Roger D. Finlay no Zviedrijas (SLU) un David Johanson no Lielbritānijas) sniedza plašu informāciju par jaunākajiem pētījumiem sakņu podukcijas, oglekļa piesaistes un ektomikorizu jomā. Vairāki konferencē prezentētie darbi iepazīstināja Eiropas valstu pieredzi un aktuāliem jautājumiem oglekļa atskaišu sagatavošanā Kioto protokola izpildes sakarā.

Četrās konferences dienās tika lasītās lekcijas par uzsūcošo sakņu biomasu, produkciju un apjomiem dažādās Eiropas mežu biomās, mikorizas lomu oglekļa piesaistē uzsūcošajās saknēs, prezentēti rezultāti par oglekļa uzkrājumiem Eiropas mežu augsnēs (BioSoil rezultāti no 2004-2008 g.), kā arī lekcijas par dažādu modeļu izstrādi. Tika sniegtas lekcijas par Spānijas un Skandināvijas valstu Nacionālajiem inventarizācijas ziņojumiem, kurās tika apskatīta Siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes aprēķina gaita un iegūtie rezultāti.

Stenda referātu sesijā tika piedāvāts vispusīgs ieskats dažādu Eiropas zinātnieku pētījumos par uzsūcošo sakņu biomasas apjomu, mikorizas būtisko lomu un oglekļa piesaisti uzsūcošajās saknēs meža biomās. Piedāvātas dažādas racionāli uzlabotas metodes pētījumu veikšanai. Kopā tika sniegti arī vairāk kā 40 stenda ziņojumi, tai skaitā divi no Latvijas. A. Bārdulis piedalījās stenda referāta sesijā ar referātu „Root biomass and carbon accumulation of sapling grey alder (Alnus incana (L.) Moench.) stands in naturally afforested agricultural lands”. Otrs - Kļaviņa D., Lazdiņš A., Bārdulis A., Gaitnieks T. „Vitality of fine roots in spruce stands with different degree of foliage damage in Latvia”. Stenda ziņojumi iekļauti  COST conferencs ziņojumu krājumā (Carbon balance after disturbances and drought. Book of abstracts. Barcelona (Spain) June 27th to 30th 2011).

Konferences gaitā komentārus par LVMI ¨Silava¨ prezentēto pētījumu, kā arī mikorizu pētījumiem kopumā izrādīja Slovākijas, Polijas, Norvēģijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas zinātnieki. Konferences laikā nodibināti kontakti ar Polijas mikorizu speciālisti Dr. Maria Rudawska, kuras laboratorija ir specializējusies kokaudzētavu mikorizu pētījumos, kā arī mikorizu fizioloģiskajos aspektos. Zinātniece bija ieinteresēta turpmākā sadarbībā, kā arī ielūdza LVMI ¨Silava¨ zinātniekus stažēties Polijas Zinātņu Akadēmijas Dendroloģijas institūta Mikorizu pētījumu laboratorijā Poznaņā. Izveidota sadarbība ar Slovākijas zinātnieku Bohdan Konôpka, kas veicis pētījumus par egļu mežu bojāeju Slovākijā. Zinātnieks informēja arī par Armillaria spp. radītajiem bojājumiem egļu audzēs Slovākijā.

Konferences norises laikā tika intensīvi strādāts četrās darba grupās, kur tika izstrādāti dažādi priekšlikumi pētījumu attīstīšanai, kā arī analizētā pašreizējā situācija. Darba grupā par uzsūcošo sakņu biomasu, produkciju un apjomiem dažādās Eiropas mežu biomās liels uzsvars tika likts uz jauna pārskata izstrādi, kurā būs iekļauti un analizēti līdz šim publicēti pētījumi (dažādas pētnieciskās metodes un iegūtie rezultāti). Tika nolemts, ka Isabellas Borjas vadībā tiks izstrādāta publikācija par minirizatronu metodi, kura tiks publicēta 2012. gadā.

Konferences ietvaros tika organizēta ekskursija uz Tore Marimon pētījumu centru, kur tika demonstrēti minirizotronu pētījumi un ierīkotie eksperimenti saldā ķirša plantācijās (skat. attēlu) ar dažāda mitruma režīma nodrošināšanu, kas ir sevišķi būtiski Vidusjūras klimatiskajiem apstākļiem.

 a)
    b)

Minirizitronu pētījumi:
a) ierīkots minirizitronu eksperiments;
b) saldā ķirša plantācija.

COST akcijas FP0803 menedžmenta komitejas tikšanās laikā akcijas vadītājs Ivano Brunner informēja par akcijas attīstību un tālāku virzību. Tika sniegta informācija par jauno zinātnieku iesaistes pasākumiem (īstermiņa zinātniskās misijas – Short Term Scientific Missions , grantiem jaunajiem zinātniekiem – Early Stage Researchers) un studentu apmācību – Training school), darba grupu aktivitātēm un turpmākajām plānotajām konferencēm. Tika balsots par nākošas Cost akcijas konferences vietu, kurā pārliecinoši uzvarēja Turcija (Antālija).

Ivano Brunners uzsvēra, ka šādas akcijas ir vajadzīgas un nepieciešamas, jo tas dod iespēju jaunajiem zinātniekiem piedalīties konferencēs, apmācību skolās un iegūt pieredzi zinātniskās karjeras veidošanai.

Publicēta 2011.07.10. 11:15:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.