LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

LVMI Silava organizētā Latvijas mežzinātnes diena pulcina 240 meža nozares interesentus

2012. gada 9. martā Salaspilī Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" organizēja Latvijas mežzinātnes dienu, tās norises programmā iekļaujot apskatu par pēdējos gados institūtā veiktajiem pētījumiem. Respektējot tematu daudzveidību un ierobežotos laika resursus, mežzinātnes diena tika organizēta kā secīgs turpinājums akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" (LVM) organizētajai mežzinātnes dienai, kurā tika prezentēti aktuālie pētījumi meža aizsardzības un klimata izmaiņu ietekmes mazināšanas jomās.

Kopš 2011. gada meža un pārējās Latvijas sabiedrības ietvaros mērķtiecīgi uzlabojas komunikācija un informētība par Latvijas mežsaimniecību – tiek rīkotas LVM dabas dienas, notikuši informatīvi semināri nozares zinātnes un izglītības darbiniekiem par aktuālo mežsaimniecības praksi, kā arī skolēnu brīvdienās LVM, MeKA un LVMI Silava sadarbībā norisinās skolu pedagogu mežsaimnieciskās izglītības kursi.

Aicinājumam piedalīties LVMI Silava mežzinātnes dienā atsaucās 240 dalībnieki no meža nozares uzņēmumiem un valsts pārvaldes institūcijām, Meža pētīšanas stacijas, pētniecības institūcijām, privātā sektora organizācijām, izglītības un konsultāciju iestādēm. 

Mežzinātnes diena Salaspilī tika organizēta 4 sesijās. Pirmā sesija bija veltīta sistemātiskiem bioloģiska rakstura pētījumiem sasaistē ar meža nozares praksi. LVMI Silava medniecības un faunas menedžmenta virziena vadošais pētnieks Dr. Jānis Ozoliņš informēja par aktuālajiem virziena pētījumiem – lielo plēsēju un pārnadžu monitoringu, pētījumiem un metodoloģiju zinātniski pamatota pieļaujamā dzīvnieku skaita noteikšanai saistībā ar dabiskās barības resursiem un cilvēka saimniecisko darbību. LVMI Silava Ģenētisko resursu centra vadošais pētnieks Dr. Dainis Ruņģis informēja par molekulārās bioloģijas metodēm un pētījumu rezultātu izmantošanas iespējām Latvijas meža selekcijā. Saistībā ar Latvijas meža selekcijas programmas īstenošanu bija veidots pētnieces Daces Auzenbahas ziņojums par kokaugu in vitro pavairošanas metožu attīstību LVMI Silava Augu fizioloģijas laboratorijā.

Otrā sesija bija veltīta LVMI Silava īstenotajiem pētījumiem saistībā ar alternatīvām mežsaimniecības konkurētspējas palielināšanai. Tās ietvaros LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. Andis Lazdiņš informēja par pētījumiem mežsaimniecības tehnoloģiju attīstībā, CO2 piesaistes pētījumiem un aktualitātēm Latvijas enerģētisko resursu apzināšanā un jaunu iespēju meklēšanā. Vadošais pētnieks Dr. Māris Daugavietis informēja par aktuālajiem pētījumiem meža nekoksnes izejvielu izmantošanā, t.sk. par ERAF atbalstīto projektu progresu.

Trešajā mežzinātnes dienas sesijā, kura bija veltīta mežkopībai un meža resursiem, ziņojumus sniedza LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.hab. Pēteris Zālītis (meža ekoloģijas un mežkopības priekšnosacījumi Latvijā), pētnieks Jānis Donis (meža resursu stratēģiskās plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas) un pētnieks Juris Zariņš (uz meža statistiskās inventarizācijas bāzes balstīto IT tehnoloģiju attīstība meža nozarē).

Ceturtā mežzinātnes dienas sesija bija veltīta īsām LVMI Silava pēdējos gados izstrādāto zinātņu doktoru disertāciju prezentācijām – ar tām uzstājās zinātņu doktori Āris Jansons un Vilnis Šķipars (meža selekcijas un ģenētikas virziena pētījumi), Guna Bagrade (medniecības un faunas menedžmenta pētījumi), Zane Lībiete - Zālīte un Toms Zālītis (pētījumi mežkopības un meža resursu virzienā).

Latvijas mežzinātnes dienas programma Salaspilī bija plaša un daudzveidīga, ziņojumi centās ietilpināt maksimālu informāciju par pētījumu virzieniem samērā īsa laika limita ietvaros. Mežzinātnes dienas organizatori un dalībnieki bija vienisprātis, ka iesāktais darbs jāturpina un jāveido meža nozares dalībnieku kopēja informētība ne tikai par meža zinātnes līmeni un aktualitātēm, bet arī izpratne par tās devumu un iespējām nākotnē. LVMI Silava zinātnieki sagaida meža nozares kolēģu interesi par plašāku informāciju gan mežzinātnes dienās skarto tēmu ietvaros, kā arī ierosinājumus un idejas nākotnes informatīvo pasākumu veidošanai.


Latvijas mežzinātnes dienas ziņojumu prezentācijas:

Dr. J.Jansons.  Ievads, zinātnes dienas mērķi. LVMi Silava šodien un rīt.
Dr. J. Ozoliņš. Latvijas medījamo zīdītājdzīvnieku izpēte un ieteikumi populāciju apsaimniekošanai.
Dr. D. Ruņģis. Molekulāri ģenētiskās analīzes metožu izmantošana mežzinātnē: pētījumi un praktiskie pielietojumi.
D. Auzenbaha. Kokaugu in vitro pavairošanas tehnoloģijas Latvijas meža selekcijas programmas īstenošanai.

Dr. A. Lazdiņš. Alternatīvas meža sektora konkurētspējas palielināšanai - tehnoloģijas, atjaunojamie energoresursi un CO2 piesaiste.
Dr. M. Daugavietis. Aktuālie pētījumi meža nekoksnes izejvielu pārstrādē un jaunu produktu izstrādē.

Dr. hab. P. Zālītis. Meža ekoloģijas un mežkopības izaicinājumi Latvijā.
J. Donis. Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma.
J. Zariņš. Meža resursu statistiskā inventarizācija - IT risinājumi un tehnoloģijas meža nozares praksei.

LVMI Silava izstrādāto un promocijas padomēs aizstāvēto doktora disertāciju prezentācijas:
Dr. Āris Jansons. Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) selekcijas teorētiskie pamati un attīstības perspektīvas Latvijā.
Dr. Guna Bagrade. Latvijas kaķu un suņu dzimtas savvaļas sugu helmintofauna. 
Dr. Zane Lībiete-Zālīte. Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) tīraudžu ražība un augšanas potenciāls auglīgajos meža tipos.
Dr. Toms Zālītis. Kārpainā bērza (Betula pendula Roth.) audžu augšanas gaitu un stumbra kvalitāti ietekmējošie faktori auglīgajos meža tipos Latvijā - bērzu audzēšanas problemātika.
Dr. Vilnis Šķipars. Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) rezistences pret sakņu trupi ģenētiskie aspekti.

Publicēta 2012.03.12. 15:46:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.