LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Eiropas Mežu institūta konference

2008.gada 18.septembrī Orvieto, Itālijā notika piecpadsmitā gadskārtējā Eiropas Mežu institūta (turpmāk tekstā – EFI) konference - „Annual conference of the European Forest Institute”. EFI konferencē piedalījās 58 EFI asociētie biedri (tai skaitā LVMI Silava pārstāvis A.Actiņš) un kopumā bija 174 dalībnieki. Konferences laikā tika sniegta informācija un notika diskusijas par EFI darbības pamatnostādnēm 2008. – 2011. gadam, EFI 2007. un 2008.gada darbības rezultātiem un 2007.gada finansu pārskatu, EFI 2009.gada darbības plāniem un budžetu, tika pārvēlēti valdes locekļi un tika apstiprināta četru jaunu reģionālo biroju izveide:

EFI darbības galvenās pamatnostādnes 2008. – 2011. gadam
• attīstīt organizatorisko struktūru un praktisko darbību, nodrošinot biedriem dažādu līmeņu tīkla infrastruktūru – tai skaitā Projektu centri, Reģionālie biroji un citas struktūras ārpus galvenā biroja (uzlabojot un padarot pārskatāmāku zinātnisko sadarbību un informācijas apmaiņu),
• atbilstoši nostādnēm Eiropā nodrošināt augstas kvalitātes pētniecisko darbību, kapacitātes palielināšanu, ekspertu pakalpojumus un citas aktivitātes,
• darboties kā Eiropas mežu pētniecisko organizāciju pārstāvim, saskaņā ar asociēto biedru vajadzībām un uzstādījumiem,
• nodrošināt tādas iespējas, resursus un citus darba nosacījumus lai augsti kvalificēti pētnieki un eksperti vēlētos strādāt institūtā (galvenajā birojā, reģionālajos birojos un sadarbības programmās).


EFI 2007. un 2008.gada darbības rezultāti un 2007.gada finansu pārskats
2008.gadā tika sagatavots un konferencē apstiprināts pieteikums jauna EFI projektu centra izveidei – FORPOL. Projektu centra galvenais mērķis būs starptautisko un reģionālo pētniecisko projektu sasaiste ar mežsaimniecības praksi Povolgas reģionā, Krievijā, veidojot inovatīvu meža apsaimniekošanu ciešā sadarbībā starp pētniekiem un mežu apsaimniekotājiem.
Esošo sešu projektu centru (CONFOREST, EUFORIC, INNAFORCE, IEFC, PROCES un PHOENIX) darbība tiks pabeigta 2009.gadā.
Sagatavoti pieteikumi, struktūras un darbības projketi piecu jaunu reģionālo centru izveidei:
EFIAtlantic
EFICEE
EFICENT
EFINORD
EFISEE
Konferencē tika sniegts finanšu audita ziņojums par EFI finanšu pārskata un darbības atbilstību Somijas likumdošanai.


EFI 2009.gada darbības plāns un budžets
• jaunu reģionālo biroju izveide,
• pētnieciskās kapacitātes palielināšana un attīstība šādās jomās:
      o ilgtspejības ietekmes izvērtējums sākot ar modeļu izveidi līdz praktiskai ieviešanai (klimata izmaiņu ietekme, bioenerģijas izmantošanas apjomu pieaugums),
      o nelegālā mežizstrāde un kokmateriālu plūsmas caurskatāmība.
• Informācijas apmaiņas nodrošināšana,
• EFI darbības nodrošināšana (finanses, cilvēkresursi, starptautiskā sadarbība).

EFI budžets (ienākumi) 2006. – 2010.g. EUR:
• 2006.g. – 1,91 mill,
• 2007.g. – 2,59 mill,
• 2008.g. – 4,63 mill,
• 2009.g. – 5,49 mill,
• 2010.g. – 5,44 mill.

Jaunu reģionālo biroju izveide
Konferences laikā, balsojot 58 EFI biedriem tika apstiprināta četru jaunu reģionālo biroju izveide. Reģionālo biroju apstiprināšanai notika aizklāts balsojums, kas beidzās ar šādiem rezultātiem:
  

Reģionālais centrs Balso par Balso pret Atturas
EFIAtlantic 39 13 6
EFICEE 36 17 5
EFICENT 35 14 9
EFISEE 34 17 7
EFINORD 13 32 14
   
Ar reģionālo biroju pieteikumu aprakstu iespējams iepazīties LVMI Silava bibliotēkā.

Pēc konferences notika informācijas apmaiņas un dialogu sesija, kuras laikā tika sniegtas prezentācijas par FP7 (W. Förster – EFPRO), jaunumiem FTP (Andreas von Kleinschmit – FTP) un meža ugunsgrēkiem (Y. Birot – EFIMED). Attiecībā uz FP7 projektu pieteikumiem un to izvērtēšanu tika norādīts, ka atbalstīti ir tikai 11% no gandrīz 600 iesniegtajiem projektiem. Konferences dalībnieki tika aicināti reģistrēties un veicināt pārstāvēto pētniecisko organizāciju zinātnisko darbinieku reģistrāciju ekspertu sarakstā FP7 projektu pieteikumu izvērtēšanai, norādot ka tā ir lieliska iespēja gūt pieredzi un zināšanas kvalitatīva, prasībām atbilstoša un potenciāli atbalstāma FP7 projekta pieteikuma sagatavošanai.

Publicēta 2008.09.23. 14:58:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.