LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Būtiski pieaugusi Latvijas mežzinātnes konkurētspēja Latvijas zinātnes telpā

2012. gada nogalē Latvijā notika Latvijas Zinātnes padomes organizētais pieteikumu konkurss fundamentālo pētījumu jeb t.s. grantu projektu īstenošanai. Šajā reizē grantu piešķiršanas nosacījumi tika būtiski mainīti – uz pieejamo finansējumu varēja pretendēt projektu pieteikumi, kuri ieguva augstu novērtējumu starptautiskā ekspertīzē. Iepriekš grantu finansējuma sadale bija savādāka – Latvijas mežzinātnei pagājušā gadsimta 90.to gadu I pusē bija iedalīta finanšu "kvota", kura bija nemainīga un tika sadalīta visiem projektu pieteicējiem.

Starptautisko ekspertu vērtētā grantu konkursa rezultātā LVMI Silava šogad noslēdzis līgumus par 3 fundamentālo pētījumu īstenošanu. Mežzinātnei pieejamais finansējums, nemainoties kopējam valsti pieejamajam zinātnes finansējumam, palielinājies 2,6 reizes. Turpmākos 4 gadus LVMI Silava īstenos sekojošus Latvijas zinātnes padomes grantu projektus fundamentālo pētījumu jomās:

  • Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) molekulārās rezistences mehānismu izpēte (vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. Dainis Ruņģis);
  • Heterobasidion spp. izraisītās sakņu trupes ierobežošana, izmantojot Phlebiopsis gigantea – izolātu bioloģiskās aizsardzības efektivitāti ietekmējošo faktoru izvērtējums (vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. Tālis Gaitnieks);
  • Meža koku adaptācijas potenciāls un tā paaugstināšanas iespējas (vadītāji – LVMI Silava vadošie pētnieki Dr. Āris Jansons un Dr. Jānis Ozoliņš).

Grantu projektu apraksti publicēti LVMI Silava mājas lapā www.silava.lv sadaļā "Pētījumi".

Kopējais Latvijā īstenoto grantu projektu saraksts atrodams Latvijas Zinātnes padomes mājas lapā www.lzp.lv sadaļā "Projekti".

LVMI Silava direktors Dr. Jurģis Jansons:
Manu kolēģu veiksme grantu konkursā tiešām priecē. Grantu finansējums nav liels – kopējais Latvijas zinātnei pieejamais finansējums ir ievērojami mazāks par LVMI Silava ikgadējo budžetu. Tomēr konkurss pierādīja Latvijas mežzinātnes konkurētspēju vispārējā Latvijas zinātnes telpā. Līdz šim nereti sastapām viedokli, ka LVMI Silava ir pielietojamo pētījumu (angl. applied science) institūts, bet praktiskie pētījumi izsenis tiek vērtēti kā maznozīmīgāki to vērtētāju vidū, kuri praktisku pielietojumu saviem pētījumiem nevar piedāvāt. Diemžēl Latvijā šādi vērtētāji ir vairākumā. Tomēr līdzās pielietojamajiem pētījumiem mums izdevies ievērojami palielināt arī meža nozares zinātnes konkurētspēju teorētisko pētījumu jomā.

Publicēta 2013.04.04. 13:19:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.