LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

LVMI Silava pētnieks Roberts Matisons - bioloģijas zinātņu doktors

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" meža selekcijas pētījumu virziena pētnieks Roberts Matisons 2013. gada 26. novembrī aizstāvēja disertāciju "Parastā ozola koksnes pieaugums, pavasara koksnes traheju izmērs un to saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā" bioloģijas doktora grāda iegūšanai. Darba zinātniskais vadītājs - Dr. biol., prof. Guntis Brūmelis.

Mainoties klimatiskajiem apstākļiem ir sagaidāmas izmaiņas meža sugu sastāvā palielināsies lapu koku īpatsvars. Lai arī ozols Latvijā aizņem nelielas platības, un tas nav ekonomiski nozīmīgs, šai koku sugai ir augsta bioloģiskā un sociālā vērtība. Lai izteiktu prognozes par ozola pastāvēšanu nākotnē klimata pārmaiņu kontekstā, ir nepieciešama informācija par tā augšanas saistību ar vides faktoriem un šo saistību izmaiņām. Tā kā viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka koku augšanu, ir klimats, darba mērķis bija raksturot ozola pieauguma un vadaudu īpašību saistības ar klimatiskajiem faktoriem.

Disertācija apskata parastā ozola koksnes pieauguma dinamiku Latvijā 20. gs., kā arī raksturota laikapstākļu (klimatisko faktoru) ietekme uz augšanas mainību. Vadaudu izmērs izmantots, lai skaidrotu augšanas izmaiņas laikā. Balstoties uz disertācijas rezultātiem ir iespējams precīzāk izteikt prognozes par ozola augšanu dažādos Latvijas reģionos. Pēc klimatisko faktoru ietekmes analīzes rezultātiem var secināt, ka ozola augšanai piemērotāks ir Latvijas rietumu reģions, turpretī austrumu reģionā kopš 20. gs. vidus sausums ir kļuvis augšanu limitējošs. Disertācijas izstrādes laikā izveidotas gadskārtu hronoloģijas, kas ir interesantas arī starptautiskajai meža ekologu un dendrohronologu sabiedrībai, tādā veidā popularizējot Latvijas zinātni.

Promocijas darbs izstrādāts ar ESF atbalstu.

Projekti: "Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē" (Vienošanās Nr.2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/ VIAA/004, LU reģ. nr.ESS2009/77)
"Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē – 2" (vienošanās Nr.2011/0054/1DP/1.1.2.1.2/ 11/IPIA/VIAA/002, LU reģ. nr. ESS2011/131)

Publicēta 2014.01.09. 15:08:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.