LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

FutMon un ICP Forests projektu aktivitātes

2009. gada 12. - 16. janvārī Hamburgā notika FutMon projekta un ICP Forests kombinēta konference – ekspertu tikšanās (FutMon/ICP Forests Combined Expert Meeting). LVMI Silavu pārstāvēja pētniece Zane Lībiete un Meža vides laboratorijas laborante Arta Komorovska un pētniece Dagnija Lazdiņa vairākās darba grupās: par kvalitātes kontroli laboratorijās, meža augsnes un augsnes ūdeņu ekspertu sanāksmē, nokrišņu monitoringa sanāksmē, kā arī augu lapu, nobiru un veģetācijas darba grupā, augšanas gaitas ekspertu grupā.

Zane Lībiete apmeklēja sekojošas sesijas: augšanas gaitas ekspertu grupas tikšanos, apvienoto augšanas gaitas ekspertu grupas, vainaga stāvokļa noteikšanas ekspertu grupas, fenoloģijas ekspertu grupas, gaisa kvalitātes novērtēšanas ekspertu grupas un laboratoriju kvalitātes kontroles grupas plenārsēdi, kā arī projekta uzsākšanai veltīto informatīvo tikšanos, kas tika organizēta visiem dalībniekiem kopā.

Augšanas gaitas ekspertu grupas tikšanās bija organizēta diskusijas veidā, aplūkojot projekta īstenošanā svarīgus praktiskas dabas jautājumus. Nozīmīgākie diskusijas temati bija sekojoši.

 • Tika apspriesti IM1 (intensive monitoring) parauglaukumos veicamie mērījumi. Latvijā ir viens šāds parauglaukums, un 2009./2010.gada ziemā paredzēts tajā veikt atkārtotus augšanas gaitas uzmērījumus, kas veicami tāpat kā pirms pieciem gadiem atbilstoši ICP Forests rokasgrāmatas norādījumiem. Tika rekomendēts šajos parauglaukumos veikt mērījumu kvalitātes kontroli, neatkarīgi pārmērot 5-10% koku. Tika uzsvērta pieauguma urbumu pareizas ievākšanas un sagatavošanas nozīme. Izvērsās diskusija par pastāvīgajiem pieauguma mērījumiem, kas tiek veikti atsevišķiem kokiem parauglaukumā ar elektroniski vai manuāli nolasāmām pieauguma lentām. Diskusija noslēdzās ar rekomendāciju visos IM1 parauglaukumos 15 kokiem uzstādīt manuāli nolasāmas pieauguma lentas, kuru izmantošanu būtu neieciešams nopietni apsvērt arī Latvijas parauglaukumā.
 • Tika diskutēts arī par D1 (demonstrācijas) parauglaukumos veicamajiem mērījumiem un tehniskām detaļām. Latvijā demonstrācijas parauglaukumu ierīkošana nav paredzēta.
 • Tika uzsvērts ekspertu grupas pienākums nodrošināt mērījumu kvalitāti, novērst iepriekšējās kļūdas un veikt datu harmonizāciju. Šā gada laikā dalībvalstīm tiks izsūtīts kalibrācijas uzdevums, kura ietvaros, izmantojot reālus datus, būs jānosaka krāja un krājas tekošais pieaugums pēc katrā valstī pielietotajām metodēm, lai varētu konstatēt esošās atšķirības.
 • Tika izraudzīti atslēgas parametri augšanas gaitas raksturošanai, ko būtu iespējams izmērīt vai aprēķināt katram parauglaukumam (gan IM1, gan D1 parauglaukumos), kā arī analizēta augšanas gaitas mērījumu saistība ar citu ekspertu grupu veiktajiem mērījumiem
 • Tika apspriestas problēmas, kas saistītas ar projekta īso izpildes termiņu
  (divi gadi), kā dēļ nebūs iespējams pilnvērtīgi veikt ievākto datu analīzi. Secināts, ka FutMon projekta galvenais uzdevums šajā periodā būtu attīstīt visā Eiropā pielietojamu metodiku meža monitoringa veikšanai, uzstādīt iekārtas, panākt, lai strādā sistēma. Tika pieļauts, ka atskaitēs iekļaujamie rezultāti varētu nebūt ļoti precīzi, svarīgi pārliecināt, ka projekta turpināšanai ir ļoti liels potenciāls.
 • Tika sastādīts ekspertu grupas veicamo darbu saraksts projekta izpildes laikā.
Apvienotās augšanas gaitas ekspertu grupas, vainaga stāvokļa novērtēšanas ekspertu grupas, fenoloģisko novērojumu ekspertu grupas, gaisa kvalitātes noteikšanas ekspertu grupas un laboratoriju kvalitātes kontroles grupas plenārsēdes laikā ekspertu grupu vadītāji īsi informēja par tikšanās laikā aplūkotajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Lielākā daļa ekspertu grupu paredzējušas izstrādāt lauka darbu protokolus – vadlīnijas aparatūras uzstādīšanai un mērījumu veikšanai. Vairākas ekspertu grupas plāno izveidot arī papildu rokasgrāmatas to parametru novērtēšanai, kas līdz šim nav tikuši analizēti. Vainaga stāvokļa novērtēšanas, fenoloģisko novērojumu un gaisa kvalitātes novērtēšanas darba grupa plāno organizēt starptautiskus kursus jaunu metožu apguvei un mērījumu kalibrācijai. Laboratoriju kvalitātes kontroles darba grupa informēja par laboratoriju kvalifikācijas testiem (ringtests), ko būs obligāti jānokārto visām laboratorijām, kas projekta ietvaros veiks analīzes, tajā skaitā arī LVMI „Silava” meža vides laboratorijai.
FutMon projekta uzsākšanai veltītajā informatīvajā pasākumā piedalījās pārstāvji no Eiropas Komisijas Life vienības, kas ir projekta finansētājs. Tika sniegta informācija par administratīviem, tehniskiem un finansiāliem jautājumiem, kas attiecas uz projekta gaitu. Eiropas Komisijas pārstāvji īsi informēja tikšanās dalībniekus par Life vienību, tās struktūru un darbību. Tika izskaidroti projektā iesaistīto pušu (koordinatora, dalīborganizāciju, līdzfinansētāju, apakškontraktoru) pienākumi. Tika sniegta informācija arī par projekta gaitā rakstāmajām atskaitēm un to saturu (atskaišu sagatavošana ir koordinatora kompetence). Eiropas Komisijas pārstāvji iepazīstināja klātesošos arī ar ārējā monitoringa komandas (external monitoring team) uzdevumiem, kā arī tām prasībām, kas būs jāievēro, informējot par projekta gaitu sabiedrību. Tika sniegta informācija arī par jautājumiem, kas saistīti ar projekta finansēm. Detalizēta informācija par administratīviem, tehniskiem un finansiāliem aspektiem pieejama Life Common Provisions, ko tuvākajā laikā izsūtīs visām dalīborganizācijām.
Tikšanās bija informatīva un sniedza daudz praktiskas informācijas, kas ir ļoti nozīmīgi sekmīgai projekta realizācijai.
 
Darba grupā par kvalitātes kontroli laboratorijās tika aplūkoti detalizēti jautājumi, kas saistīti ar FutMon projekta  uzdevumu izpildi attiecībā uz kvalitātes kontroles nodrošināšanu un uzraudzību laboratorijās, nodrošinot nepārtrauktu, harmonizētu un kvalitatīvu meža veselības stāvokļa un piesārņojuma līmeņa uzraudzību.
 • 2009. gadā tiks organizētas ūdens, augsnes, augsnes fizikālo īpašību un lapu un skuju starptautiskas salīdzinošās testēšanas, laboratorijas kvalifikācijas izvērtēšana atbilstoši definētiem kvalitātes indikātioriem un atkārtota laboratoriju kvalificēšanās nepieciešamības gadījumā.
 • Laboratorijām ar sliktiem salīdzinošās testēšanas rezultātiem tiks piedāvāta ārvalstu ekspertu palīdzība FutMon projekta Palīdzības programmas ietvaros kvalitātes kontroles nodrošināšanai un analīžu rezultātu uzlabošanai. FutMon projekta Palīdzības programmas ietvaros paredzētas 10 ekspertu vizītes uz laboratorijām ar sliktiem salīdzinošās testēšanas rezultātiem.
 • ICP Forests Kvalitātes uzraudzības komiteja (The QA committee of ICP Forests) izdos uzlabotu kvalitātes kontroles rokasgrāmatu laboratorijām,  kā arī attiecīgiem parametriem tiks definētas noteikšanas/kvantitātes robežas.
 • Detalizētas analītiskas problēmas un tehniski jautājumi tiks risināti 2009. gada oktobrī Varšavā laboratorijas vadītāju sanāksmē. Uzmanība tiks pievērsta karaļūdens ekstraktu pagatavošanai (paraugu mineralizēšanai paaugstinātā temperatūrā un iedarbojoties ar mikroviļņiem).
Augsnes un augsnes ūdeņu ekspertu sanāksmē tika aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar augsnes un augsnes ūdeņu ķīmiskajām analīzēm un augsnes fizikālo īpašību analizēšanu. Tika apskatīts vispārējs augsnes ķīmisko analīžu laboratoriju kvalifikācijas līmenis Eiropas valstīs, izvērtējot FSCC augsnes references materiāla analīžu rezultātus.
 • LVMI Silavas Meža vides laboratorija veiksmīgi piedalījusiem 2008. gadā rīkotajā augsnes ķīmisko analīžu starplaboratoriju salīdzinošā testēšanā, analizētie parametri atbilst noteiktiem drošības intervāliem, līdz ar to FutMon projekta ietvaros nebūs nepieciešami ārējie pakalpojumi augsnes ķīmisko analīžu veikšanai.
 • Ūdens aprites modelēšanai meža ekosistēmā nepieciešama augsnes fizikālo analīžu veikšana atbilstoši noteiktai un Eiropas līmenī standartizētai metodikai. 2009. gadā tiks rīkoti augsnes fizikālo īpašību mācību semināri, kuros apskatīs tehniskus jautājumus un iepazīstinās ar piemērotāko aparatūru augsnes fizikālo īpašību analizēšanai.
 • Ekspertu uzmanība tika pievērsta augsnes paraugu ilggadējai glabāšanai. Lai samazinātu augsnes paraugu ķīmisko un fizikālo īpašību izmaiņas, augsnes paraugus vēlams glabāt piemērotā telpā ar kontrolējamu mitruma līmeni, temperatūru un apgaismojumu.
 • 2010. gadā FutMon projekta ietvaros organizētās augsnes un augsnes ūdens ekspertu sanāksmēs detalizēti tiks apskatīti jautājumi un metodikas, kas saistītas ar augsnes bioloģijas raksturošanu.
Nokrišņu ekspertu darba grupā apsprieda nokrišņu (gan lietus ūdens, gan sniega) savācēju vienota veida ieviešanas nepieciešamību un pamatojumu. Apsprieda jautājumus, kas skar nepieciešamos uzlabojumus un redakcionālas korekcijas jau esošajās nokrišņu savākšanas vadlīnijās.
 • Ir nepieciešams harmonizēt lietus nokrišņu savācējus un to izvietojuma shēmas FutMon projektā iesaistītajās ES dalībvalstīs. Tika nolemts, ka visās valstīs līdzās jau esošajiem uztvērējiem izvietos standartizētus savācējus (30 mežaudzē un 3 atklātā laukā). Rezultātā tiks novērstas kļūdas iespējas, kas rodas, izmantojot dažādu ražotāju savācējus.
 • Nolemts 2009. gada pavasarī Slovēnijā organizēt apmācības kursus nokrišņu savākšanā un ūdens analīžu veikšanā iesaistītajiem darbiniekiem. Tiks prezentēts jaunākais aprīkojums un diskutēts par nepieciešamām izmaiņām un korekcijām esošajās analīžu veikšanas vadlīnijās un metodikā.
Augu lapu, skuju un nobiru ekspertu sanāksmē paziņoja starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas rezultātus. FutMon projekta ietvaros tiks uzsāktas augu veģetācijas ķīmiskās analīzes, debates izvērtās galvenokārt par šo jautājumu, jo esošajām vadlīnijām tiks pievienota nodaļa par veģetācijas ievākšanu augu materiāla ķīmisko analīžu veikšanai. Eksperti analizēja, kura no praksē lietotajām metodēm būtu vispiemērotākā lapu laukuma indeksa noteikšanai (LAI), atrodot kompromisu starp metodes ticamību un izmaksām, kas saistītas ar nepieciešamā aprīkojuma iegādi.
 • Starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā LVMI Silava Meža Vides laboratorijas iegūtie skuju un lapu ķīmisko analīžu rezultāti, atbilst noteiktiem drošības intervāliem, līdz ar to FutMon projekta ietvaros nebūs nepieciešami ārējie pakalpojumi skuju ķīmisko analīžu veikšanai (analizētie elementi - N, C, S, P, K, Ca, Mg).
 • 2009. gadā augu materiālu ķīmisko analīžu starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu veiks ne tikai analizējot lapu, skuju un nobiru, bet arī zemsedzes veģetācijas paraugus.
 • Līdzīgi kā citās aktivitātēs, arī šajā tiks organizēti apmācību kursi paraugu ievākšanas metožu harmonizēšanai un kvalitātes kontroles nodrošināšanai laboratorijās. Kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunāko aprīkojumu.

Publicēta 2009.02.19. 14:23:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.