LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība LU 75. zinātniskajā konferencē

Latvijas Universitātes (LU) ikgadējā zinātniskā konference šogad norisināsies no 23. janvāra līdz 15. martam un tā, kā ierasts, aptvers visdažādākās zinātnes nozares. LU organizētajā konferencē piedalīsies arī LVMI Silava zinātnieki ar ziņojumiem un stenda referātiem.

Konferences programma pieejama šeit.

Vakar, 30. janvārī, notika "Molekulārās Bioloģijas sekcijas sēde", kurā ar ziņojumu Inducētās rezistences loma parastās priedes Pinus sylvestris L. stādu izturības veidošanās pret Lophodermium seditiosum piedalījās LVMI Silava ģenētisko resursu centra zinātnieki: vadošais pētnieks Dr.biol. Dainis Ruņģis un zinātniskā asistente Mg.biol., Mg.sc.soc. Ilze Šņepste.

Šodien, 31. janvārī, notiek 2 sekcijas sēdes, kurās ar ziņojumiem un stenda referātiem piedalās LVMI Silava Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas, Meža darbu un meža enerģētikas un Meža ekoloģijas un mežkopības virzienu zinātnieki.
Sekcijas sēdē "Zemes resursu ilgtspējīga izmantošana klimata mainības kontekstā" (atsevišķas prezentācijas sagatavotas, piedaloties citu institūciju pārstāvjiem):

Sekcijas sēdē "Kūdra un sapropelis – ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā" (atsevišķas prezentācijas sagatavotas, piedaloties citu institūciju pārstāvjiem):

  • Andis Lazdiņš Siltumnīcefekta gāzu emisijas un CO2 piesaiste apsaimniekotu mitrāju augsnēs
  • Baiba Bambe, Liene Auniņa, Ilze Čakare, Anna Mežaka, Anita Namatēva, Vija Kreile, Inese Silamiķele, Baiba Strazdiņa Purvu stāvoklis Latvijā: septiņpadsmit īpaši aizsargājamo purvu inventarizācijas rezultāti
  • Dagnija Lazdiņa, Ieva Bebre, Kristaps Makovskis, Laimdota Kalniņa, Līga Vilka, Sarmīte Rancāne, Dace Šterne Kritēriju izstrāde pamesto kūdras atradņu piemērotības zemkopībai noteikšanai
  • Ieva Bebre, Dagnija Lazdiņa Izstrādātas kūdras atradnes apmežošanas rezultāti 10 gadus pēc rekultivācijas

Rīt, 1. februārī, notiks Botānikas un ekoloģijas sekcijas sēde, kurā piedalīsies LVMI Silava Meža selekcijas un kokaugu adaptācijas un Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas virzienu zinātnieki (atsevišķas prezentācijas sagatavotas, piedaloties citu institūciju pārstāvjiem):

2. februārī notiks sekcijas sēde "Dendroekoloģija", kurā piedalīsies LVMI Silava Meža ekoloģijas un mežkopības, Medniecības un faunas menedžmenta, Meža selekcijas un kokaugu adaptācijas un Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas virzienu zinātnieki (atsevišķas prezentācijas sagatavotas, piedaloties citu institūciju pārstāvjiem):

  • Ilze Pušpure Parastās gobas (Ulmus glabra) un parastās vīksnas (Ulmus leavis) dabiskā atjaunošanās jaunaudzēs
  • Gundega Done, Mārtiņš Lūkins, Jānis Ozoliņš Saimnieciskās darbības ietekme uz briežu dzimtas pārnadžu radītajiem bojājumiem priežu, egļu un apšu jaunaudzēs
  • Roberts Matisons, Āris Jansons, Andis Adamovičs Lapegles gadskārtu platuma saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā
  • Dagnija Lazdiņa, Santa Celma, Kristīne Štikāne, Katrīna Blate, Toms Artūrs Štāls, Kārlis Dūmiņš, Santa Neimane Meža atjaunošanas kvalitāte un augsnes sagatavošanas veids – stādīto koku attīstība un augšana

3. februārī notiks sekcijas sēde "Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija", kurā ar ziņojumu Vilka Canis lupus barošanās ekoloģija Latvijā atkarībā no izmaiņām barības pieejamībā piedalīsies LVMI Silava Medniecības un faunas menedžmenta virziena zinātnieki: vadošais pētnieks Dr.biol. Jānis Ozoliņš, vadošā pētniece Dr.biol. Guna Bagrade, zinātniskās asistentes Mg.biol. Gundega Done, Mg.biol. Agrita Žunna, Samantha Howlett un zinātniskais asistents Mg. biol. Aivars Ornicāns.

Publicēta 2017.01.31. 16:03:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.