LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts ERAF pētījums par vēja ietekmi uz kūdras augsnēs hemiboreālajos mežos augošiem kokiem

Šī gada aprīlī LVMI Silava uzsākta ERAF līdzfinansēta projekta "Audžu uz kūdras augsnēm vētru bojājumu riska novērtēšanas rīka izstrāde" (Nr. 1.1.1.1/16/A/260) īstenošana. Pētījumu plānots realizēt 3 gadu laikā, ievācot un analizējot datus par koku sakņu sistēmu audzēs uz kūdras augsnēm, kā arī ievācot empīriskos datus par koku izturību statiskā slodzē. Visa iegūtā informācija tiks izmantota koku noturības novērtēšanas diagnostiskā rīka izstrādei un validācijai. Kontaktā ar datiem par vētru bojājumu draudu telpisko sadalījumu būs iespējams izstrādāt pamatotas rekomendācijas šī dabiskā traucējuma ekonomiskās ietekmes mazināšanai, kā arī ieteikumus atbalsta vai citu politikas instrumentu maiņai, lai veicinātu meža sektora adaptāciju klimata izmaiņām.

Pētījuma sākotnējā etapā nozīmīgākais darbu apjoms būs saistīts ar empīrisko datu ievākšanu, tomēr atsevišķos aspektos, kur dati jau pieejami, tiks veikta to apkopošana un analīze, lai nodrošinātu vienmērīgu projekta darbu plūsmu un rezultātu sasniegšanu. Pieteikta un akceptēta projekta grupas pētnieku dalība 8. starptautiskajā IUFRO Vēja un koku konferencē (International Conference on Wind and Trees), kas notiks Nacionālajā atmosfēras izpētes centrā (National Center for Atmospheric Research’s, NCAR), Boulder, Kolorādo, ASV. Plānota uzstāšanās ar ziņojumu "Mehānistiska vēja bojājumu modeļa izmantošana adaptācijas stratēģiju novērtēšanai: parastā egle Latvijā" (Application of mechanistic wind damage model to assess adaptation strategies: case study of Norway spruce in Latvia). Tāpat pieteikta un akceptēta dalība konferencē 7. starptautiskajā simpozijā "Sakņu un kokaugu fizioloģija" (7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants), Tartu, Igaunijā, prezentējot ziņojumu "Jaunu priežu sakņu biomasa audzēs uz minerālaugsnēm" (Coarse root biomass of young Scots pine stands in the forest types on dry mineral soils in Latvia). Šī ziņojuma sagatavošanai apkopotā un analizētā informācija tiks izmantota kā references materiāls salīdzināšanai ar datiem no audzēm uz kūdras augsnēm. Ņemot vērā, ka konferences notiek projekta sākuma fāzē, tās tiks izmantotas ne tikai rezultātu prezentēšanai, bet arī kontaktu jaunu kontaktu dibināšanai ar citās valstīs tajā pat jomā strādājošiem pētniekiem un metodisko risinājumu meklēšanā, nodrošinot iespējami efektīvu projekta rezultātu sasnigšanu. Izmantojot konferenču vajadzībām apkopoto un analizēto materiālu uzsākts darbs pie pirmās no 12 projektā paredzētajām publikācijām.

Cita informācija par pētījumu šeit.

Publicēta 2017.04.25. 10:08:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.